دوره و شماره: دوره 27، تیر (313) - شماره پیاپی 313، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-98 

دریا کنار

10. مثل آچار فرانسه...

صفحه 54-59


ماجرای واقعی

15. در حسرت زندگیِ عاشقانه

صفحه 70-72


مهارت

19. دانا بانو

صفحه 92-92