دوره و شماره: دوره 27، آذر (318) - شماره پیاپی 318، آذر 1397، صفحه 1-98 

لوح خبر

کوتاه و گویا

صفحه 8-9


خانه های آسمانی

نیمه ی پنهان ماه

صفحه 46-47


ماجرای واقعی

زندگی = تلافی × قهر؟

صفحه 68-71