مرواریدبافى
گل رز, گل پامچال
لیلا معارف وند
((قسمت پنجم))

 

 

گل رز و گل پامچال مرواریدبافى:
مواد لازم:
مروارید سفید شماره 4 دو بند, مروارید سفید شماره 5 یک بند, مروارید سفید شماره 6 یک بند, مروارید قرمز شماره 4 یک بند, منجوق رنگى, سیم مرواریدبافى به اندازه لازم, نخ ترویرا مقدارى, نخ ماهیگیرى شماره 40 مقدارى.

گل رز:
رج اول: یک بافت شش تایى بافته در داخل نخ سمت راست 4 مروارید و در نخ سمت چپ یک مروارید بیاندازید. آخرین مروارید سمت راست را مشترک کنید.
رج دوم: (الف) در داخل نخ سمت راست 5 مروارید انداخته دانه آخر را مشترک کنید. (ب) نخ پایین را از دو مروارید رج قبل (هاشورخورده) رد کنید در نخ بالا 3 مروارید انداخته دانه سوم را مشترک کنید و نخها را محکم بکشید. (ج) نخ پایین را از داخل یک مروارید رج قبل رد کنید (هاشورخورده) و بعد در داخل همان نخ (کنارى) 3 مروارید و در داخل نخ دیگر یک مروارید انداخته آخرین مروارید نخ کنارى را مشترک کنید.
رج سوم: بافت این رج کاملا شبیه به رج دوم است با این تفاوت که مرحله الف, یک بار و مرحله ب, دو بار تکرار مى شود و براى بافت خانه آخر همه مرواریدها (4 عدد) را در نخ کنار انداخته دانه آخر را مشترک کنید.
رج چهارم: نخ داخل کار را از یک مروارید رج قبل (هاشورخورده در شکل د) رد کرده در نخ بالا (کنار کار) 3 مروارید انداخته و دانه آخر را مشترک کنید (یک خانه 5تایى). نخ پایین را از دو مروارید رج قبل رد کرده در نخ بالا 3 عدد انداخته و سومى را مشترک کنید. (خانه 6تایى) و حالا براى بافتن آخرین خانه نخ پایین را از دو مروارید رج قبل رد کرده در نخ بالایى 2 مروارید انداخته و دومى را مشترک کنید. (خانه 5 تایى) نخها را در انتها کور کنید.
تمامى مراحل گفته شده را 3 بار با مروارید شماره 4, 4 بار با مروارید شماره 5 و 5 بار با مروارید شماره 6 ببافید. بافته هاى فعلى شما گلبرگهاى گل رز است که با کنار هم قرار دادن آنها, گل ایجاد مى شود.
پرچم گل را آماده کنید; به این ترتیب که 8 ـ 10 عدد نخ ماهیگیرى به طول 4 سانتى متر ببرید و به سر هر یک از این نخها یک مروارید شماره 4 رنگى بچسبانید. نخها را دسته کنید و همگى را با هم به دور ساقه اصلى گل با پیچاندن توسط نخ ترویرا وصل کنید. ساقه اصلى گل را مى توانید با 2 بار تاکردن سیمى به طول 30 سانتى متر به دست آورید. بعد از وصل کردن پرچم به ساقه اصلى تمامى سطح ساقه را با نخ ترویرا بپوشانید. حالا نوبت به وصل کردن گلبرگها به ساقه گل مى رسد. ابتدا با نخ ماهیگیرى, 3 گلبرگ شماره 4 را به دور ساقه بپیچید و سپس 4 گلبرگ شماره 5 و در مرحله آخر 5 گلبرگ شماره 6 را به دور ساقه محکم بپیچید. توجه کنید که براى پیچاندن به دور ساقه مى توانید از لاى مرواریدها و از داخل خانه ها نیز نخ را رد کنید.

گل پامچال:
شروع به بافت پاپیونى با سیم و مروارید شماره 4 کنید. بدین ترتیب که سیمى به طول 30 سانتى متر بردارید و 7 مروارید در داخل سیم کنید و در هر سر سیم یک منجوق بیاندازید. 6 مروارید در داخل یکى از نخها انداخته همه را با هم مشترک کنید. دوباره در هر سر سیم یک منجوق بیاندازید و این بار در یکى از سیمها 5 مروارید انداخته همگى را مشترک کنید. این عمل را آن قدر تکرار کنید تا تعداد مرواریدهاى مشترک به 2 عدد برسد. سپس سر سیمها را چندین بار تاب دهید و کنارى بگذارید. (شکل ه$) براى تهیه یک گل به 5 عدد از این گلبرگها احتیاج دارید. پرچم گل را نیز به همان ترتیب گفته شده در گل رز تهیه کنید. انتهاى پرچمها و گلبرگها را با هم دسته کرده, همه را به دور یکدیگر از قسمت دمگل بپیچید. این گل احتیاجى به ساقه مرکزى ندارد زیرا انتهاى سیم در گلبرگها نقش سیم اصلى را بازى مى کند.
روى سیمها را براى اینکه زیباتر شود و حالت پیچ خوردگى آن مشخص نباشد, مى توانید کاغذکشى سبز و یا نخ ترویرا بپیچید. گلبرگها را با انگشت شست و نشانه به سمت داخل حالت دهید و گل را کامل کنید.