اعضای هیات تحریریه

هیئت تحریریه:

زهره شریعتی، رضوان خسروی، فاطمه عر بشیبانی، سیده زهرا برقعی، مرجان خسروی، سعیده محبی، نجمه تاجیک، فضه سادات حسینی، حورا نژادصداقت؛ سید حمیدرضا قادری، حسن ابرهیم زاده، حامد آقاجانی.