درباره نشریه

صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم

مدیر مسئول: محمد حسنی
جانشین مدیرمسئول: سلمان رمضانی
سردبیر: محمدعلی روزبهانی
دبیر تحریریه: فائزه اسکندری

تلفن تماس:

025371160 داخلی 5127