درباره نشریه

صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول: مسعود معینی پور
سردبیر: فائقه میرصمدی

رئیس اداره نشریات: سید یحیی رکنی

0253115345