درباره نشریه

صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم

مدیر مسئول: شیخ الاسلامی
سردبیر: 
دبیر تحریریه: 

تلفن تماس:

025371160 داخلی 5127