پیش بند و دستکش

فاطمه اسمى خانى

 

 

در این شماره با الگو, برش و دوخت, پیش بند و دستکش آشپزخانه آشنا مى شوید.
مقدار پارچه براى پیش بند و دستکش, 2 متر پارچه عرض 90 سانتى متر است که مى توان از پارچه هاى تترون و نخى طرح دار یا ساده استفاده کرد.

الگوى پیش بند:
قسمت بالاتنه در پیش بند, کادر الگو 15 * 27 سانتى متر کشیده و از قسمت پایین در سمت چپ الگو 2/5 سانت داخل مى شویم و به گوشه سمت چپ در قسمت بالا وصل مى کنیم. این قسمت در الگو جدا مى شود. براى سجاف نیز از خط بالاى کادر 4 سانتى متر پایین آمده در خط کنار کادر 3 سانتى متر داخل شده و خط سجاف را مشخص مى کنیم. از این قسمت کپى برداشته براى برش آماده مى سازیم. ((شکل 102))

الگوى قسمت دامن:
ابتدا کادر 40 * 70 را مى کشیم. از سمت چپ الگو در قسمت پایین به دو طرف بیرون 4 سانتى متر اندازه مى زنیم و به قسمت بالا وصل مى کنیم. باید توجه داشته باشید که قسمت اضافه شده با خط کادر هم اندازه باشد. ((شکل 103))
الگوى کمربند: پهناى الگو 4 سانتى متر به طول 75 سانتى متر تهیه مى شود.
الگوى بند پشت گردن: پهناى 3 سانتى متر به طول 60 سانتى متر تهیه مى شود. ((شکل 104))
برش: برش قسمت بالاتنه و دامن روى دولاى پارچه انجام مى شود. سجاف نیز روى دولا بریده و لایى چسبانده و آماده دوخت مى کنیم. کمربند و بند پشت گردن را نیز روى دولا, دو مرتبه برش زده و آماده دوخت مى کنیم.

دوخت:
خط جلوى دامن و همچنین بالاتنه را روى پارچه مشخص مى کنیم تا موقع دوخت دچار مشکل نشویم. کمر دامن را چین داده تا به اندازه نصف دور کمر شود. سجاف بالاتنه و بند پشت گردن را دوخته و اتو زده آماده وصل مى کنیم. بند پشت گردن را مابین سجاف و بالاتنه قرار داده و مى دوزیم; به شکلى که بندها به طرف بالا قرار گیرد و کمربند لباس را دوخته مابین سجاف و بالاتنه در قسمت پهلو قرار داده و همچنین قسمت بالاتنه را از نقطه وسط به قسمت وسط دامن که قبلا مشخص کرده بودیم وصل و دوخت مى زنیم. مقدارى از کمر دامن که چین خورده باید به کمربند پیش بند وصل شود. دو کمربند در قسمت پشت به هم گره مى خورد.
براى تزیین پیش بند مى توانید با دوخت روبان رنگى در قسمت بالاتنه و دامن پیش بند به زیبایى مدل بیفزایید. همچنین تکه دوزى روى این مدل زیبایى آن را کامل مى کند.

دستکش:
30 سانتى متر پارچه به عرض 90 با همین مقدار ابر نازک مخصوص ابردوزى و همچنین آسترى که مى تواند از جنس چلوار باشد آماده سازید. ابر را مابین پارچه مورد نظر و آسترى قرار داده دور تا دور و همین طور در بعضى نقاط به وسیله کوکهایى به هم وصل کنید تا موقع دوخت سه لایه از یکدیگر جدا نشود. در قسمت آستر به وسیله خطکش خطوط منظمى در سرتاسر پارچه رسم کنید و خطوط را با درجه درشت چرخ بدوزید. الگوى روى پارچه ابردوزى شده قرار مى گیرد.

الگوى دستکش:
کادر 16 * 22 از طرف سمت چپ الگو 11 سانتى متر به طرف سمت راست الگو اندازه مى زنیم (الف به م). از نقطه م 10 سانتى متر به طرف پایین اندازه مى زنیم و آن را نقطه ن مى نامیم. از نقطه الف و م 3 سانتى متر به حالت اریب داخل شده و از نقطه الف روى خط کادر 10 سانتى متر پایین آمده و نقطه خ مى نامیم. وسط نقطه (الف و م) را روى خط کادر مشخص کرده و نقطه ج نامگذارى مى کنیم. سه نقطه (خ, ج, ن) را به شکلى به هم وصل مى کنیم که از قسمتهاى اریب بگذرد همچنین از نقطه ب 5 سانتى متر پایین آمده به خط (م,ن) وصل مى کنیم. نقطه (ز) وسط خط (ز,ک) را مشخص کرده و نقطه چ مى نامیم. از نقطه ک 1 سانتى متر به حالت اریب داخل شده و نقاط (ن,چ,ل) را به شکل هلال به یکدیگر وصل مى کنیم. در قسمت پایین الگو از طرفین 5 / 1 سانتى متر داخل شده و به نقاط خ و ل وصل مى کنیم. ((شکل 105))
قسمتهاى اضافى الگو را جدا کرده و در دو نوبت روى پارچه ابردوزى شده قرار مى دهیم. البته هر دو نوبت روى دولاى باز پارچه قرار مى گیرد.
توجه داشته باشید کمتر از یک سانتى متر زاپاس براى دستکش کافى است. بعد از برش, قسمت زیر و رو را از رو به وسیله نوار اریب به یکدیگر وصل مى کنیم. مطمئنا دقت در دوخت باعث ظرافت و زیبایى هر چه بیشتر کار شما خواهد شد.