گلکارى کروتون


  کروتون

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

گیاهى است از خانواده افوربیاسه و پانزده گونه مختلف دارد. برگهایش رنگ به رنگ و بسیار زیبا هستند. گونه اى که در خانه ها به عنوان یک گیاه آپارتمانى مورد استفاده قرار مى گیرد. بومى مالزى است. در صورتى که در محل مناسب قرار بگیرد تا شصت سانتى متر رشد مى کند.
البته در مالزى کروتونهایى وجود دارند که در شرایط طبیعى ارتفاع آنها از سه متر متجاوز است.
کروتون نام انگلیسى این گیاه است که در ایران هم به همین نام در میان خانواده ها شهرت یافته اما در واقع اسم فارسى آن کرچک هندى است.

نگهدارى کروتون در منزل:
مهمترین عارضه کروتون, ریزش برگهاى آن است که خانواده ها را با مشکل روبه رو مى سازد. این موضوع مربوط مى شود به رطوبت هوا. کروتون تا حد زیادى به رطوبت محیط نیاز دارد. هر قدر هواى محیط خشک باشد امکان ریزش برگها بیشتر مى شود. در صورتى که در تابستان گاه گدارى مقدار کمى آب روى برگهاى کروتون اسپرى کنید برگها استحکام خود را حفظ نموده و کمتر دچار ریزش مى گردند.

مراقبتهاى لازم:
نیاز کروتون به نور متوسط است اما بى اندازه دوستدار گرما و رطوبت نسبى محیط مى باشد. گلدان کروتون باید در محل گرم و مرطوب قرار بگیرد. زمانى که خاک گلدان هنوز خشک نشده به آن آب بدهید.

تکثیر:
روش ازدیاد کروتون به وسیله قلمه ساقه است. در فصل بهار به تکثیر کروتون اقدام نموده و از ساقه هاى ضخیم آن قلمه هایى به طول هشت سانتى متر جدا کنید. چون معمولا از ساقه کروتون شیرابه سفید رنگى خارج مى گردد, بهتر است قبل از کاشت قلمه قسمت بریده شده را در خاکستر قرار بدهید تا شیرابه کاملا خارج گردد, سپس قلمه را در خاک سبک بکارید و همین که ریشه دار شد به گلدان دیگرى منتقل کنید.

خاک:
براى کاشت قلمه از ماسه استفاده کنید اما گیاه ریشه دار باید در خاکى که سرشار از خاک برگ باشد کاشته شود.

آفات و بیماریها:
کنه هاى ریز قرمز رنگ, مهمترین آفات کروتون محسوب مى شوند. کنه ها در سطح زیرین برگ, تارهاى عنکبوتى مى بندند و باعث زردى برگها مى گردند. براى از بین بردن کنه ها هر دو هفته یک بار به وسیله سم کنه کش برگها را سمپاشى کنید. آبیارى زیاد هم موجب پوسیدگى ساقه و ریزش برگها مى گردد. در صورتى که ساقه دچار پوسیدگى گردد, باید آب کمترى به گیاه داده و خاک را خشک نگهدارید.