اخبار


  اخـبـار

 

 

* مشاور رییس جمهور: بازنگرى در قوانین کار زنان شاغـل ضـرورى اسـت
مشاور رییس جمهور و رییس مرکز مشارکتهاى زنان گفت: بـراى ارج نـهادن به مقام و جایگاه زنان شاغل در جامعه اسلامى و ارتقإ فعالیت مفید زنان شاغل در جامعه, بازنـگـرى در قـوانـیـن کـار زنـان شـاغـل ضـرورى اسـت خانم شجاعى که در نشستى با بانوان متخصص و محقق استان همـدان سـخـن مى گفت, افزود:زنان شاغل, علاوه بر مسوولیت خطیر و کـارسـاز همـسـردارى, تربیت فرزندان و مدیریت خانه, مسوولیتهاى سنگین اجـتـمـاعـى بـر عـهده دارند, اما به رغم مسوولیتى مضاعف در مقایسه با مسوولیت مردان, ساعـات کـار هر دو گـروه یـکـسـان اسـت.
وى گفت: برخوردارى از مرخصیهاى زایمان, کار نیمه وقت, ساعات شیـر و غیره در واقع مسکنهاى موقتى به شمار مى رود و بازنگرى در قوانیـن کـارى زنان شاغل, با در نظر گرفتن موقعیت, شرایط و جایگـاه آنـان در مـحـیـط خـانـواده ضـرورى اسـت.
خانم شجاعى با بیان تعارض قوانین موجود با نگاه روشنفکرانه و مطابق با قوانین اسلامى, در مورد زنان افزود: اساسا از بدو شکل گـیـرى انـقـلاب اسلامى تا کنون همواره با نگاهى روشنفکرانه و مطابق با قوانین اسـلامـى, بر مشارکت بانوان و حضور آنان در اجتماع تإکید شده است, اما با بررسى دقیق قوانین موجود در مى یابیم, که این نگاه با آنچه که در قانون آورده شـده اسـت, مـنـافـات دارد.
مشاور رییس جمهور با تإکید بر اینکه جنسیت ملاک برتـرى نـیـسـت, بـا مخاطب قرار دادن صدا و سیماى جمهورى اسلامى گفـت:زنـان در بـرنـامـه هاى مختلف نمایشى تلویزیون اغلب به عنوان موجودى ضعیفه, کوتـه نـظر, دورو و اختلاف انداز مطرح مى شوند و مردان همواره در قالب افرادى روشنفکر و آگاه ترسیم مى شوند که البته این دید, زمینه ایجاد عقب افتادگـى فـرهنـگـى را فراهم مى کنـد و بـاعـث ایـجـاد فـرهنـگ مـردسـالارى در جـامـعه مـى شـود وى افزود: زیبنده نیست دستگاهى که به عنوان متولى فرهنـگـى جـامـعه مطرح است, چنین برخوردهاى کلیشه اى و کوته نظرانـه اى بـه ایـن قـشـر کـه همواره دوش به دوش مردان در پیشبرد انقلاب تلاش کرده است, داشتـه بـاشـد
* دایـره الـمـعارف زنـان جـهان اسـلام تـدویـن مـى شـود
در دیدار مشاور رییس جمهورى در امور زنان با وزیر فرهنگ سوریه, خانم شجاعى ضمن اشاره به برگزارى اجلاس سران کشورهاى عضو سازمان کـنـفـرانـس اسلامى در تهران گفت: متإسفانه زنان کشورهاى اسلامى در این کنفرانس نقش کمرنگى داشتند که امیدواریم با همکارى کشورهاى اسلامى بخـصـوص سـوریـه, زنان بتوانند کمیته ویژه اى را در حاشیه برگزارى چنین اجلاسهایى تشکـیـل دهنـد.
وى با اشاره به مشترکات فرهنگى دو کشور ابراز امـیـدوارى کـرد; بـا همکارى کشورهاى اسلامى از جمله سوریه دایره المعارف زنان جـهان اسـلام در آیـنـده تـدویـن شـود.
زنان 30 درصد اعضاى هیإت علمى دانشگاههاى کشور را تشکیـل مـى دهنـد همایش دو روزه مشاورین امور زنان روساى دانشگاههاى علوم پزشکى سـراسـر کـشـور, بـرگـزار شـد.
در این همایش آقاى دکتر فرهادى وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکـى, ضمن بیان نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مورد فعالیت بـانـوان در جامعه گفت: حدود نیمى از جمعیت جهان را خانمها تشکیل مى دهند, لذا باید نیازهاى این جمعیت شناخته شده و براى رفع آن برنامه ریزى مناسب انـجـام شـود.
دکتر فرهادى ضمن اشاره به اهمیت نقش زنان در توسـعه جـامـعه گـفـت:
سلامتى 75 درصد افراد جامعه (زنان و فرزندانشان) به طور مسـتـقـیـم بـه فعالیت زنان مربوط است و 25 درصد بقیه (مردان) به صورت غیر مستقیـم از نـقـش زن در تـإمـیـن سـلامـتـشـان بـهره مـى بـرنـد.
وى با ارایه آمار شاغلین در وزارت بهداشت افزود: در آخریـن بـررسـى آمارى مشخص شده است: حدود 8500 عضو هیإت علمى در کشور وجود دارد, کـه 63 درصـد پزشـک و بـقـیـه غـیـر پزشـک هسـتـنـد.
30 درصـد ایـن هیـإت عـلـمـى را زنـان تـشـکـیـل مـى دهنـد.
58 درصد اعضإ هیإت علمـى غـیـر پزشـکـى نـیـز خـانـمـها هسـتـنـد در بخش پزشکى نیز 23 درصد هیإت علمى را خانمها تـشـکـیـل مـى دهنـد
* مقام اسپانیایى: خارجیان چهره واقعى زنان ایرانى را نمى شناسـنـد
نایب رییس مجلس نمایندگان اسپانیا که به همراه هیإتى بـه ایـران سـفـر کرده بود, در دیدار و گفتگو با دو تن از نمایندگـان زن مـجـلـس شـوراى اسلامى گفت: ما واقفیم که پس از انقلاب در ارتباط با حقوق زنان گـامـهاى خـوبـى بـرداشـتـه شـده اسـت.
به گفته وى: رسانه هاى خارجى در بسیارى از مواقع به دلیـل نـداشـتـن شناخت و تبلیغات منفى, تصویر نامناسبى از وضعیت زنـان ایـرانـى ارایـه مـى کـنـنـد.
آقاى فرناندز میراندا همچنین گفت: وضعیـت زنـان ایـران در خـارج از کشور آن طور که باید, شناخته نشده است و همکارى میان کمیسیونهاى مشابه در ایران و اسپانیا مى تواند در زمینه شناخت وضعیت زنان دو کشور, کـمـک مـوثـرى کـنـد.
در این دیدار, خانمها صدیقى نماینده تهران و راستگو نماینده ملایـر, در مجلس شوراى اسلامى, به تشریح وضعیت زنان در جمهورى اسلامى پرداختـنـد
* تـنـگـنـاهاى اقـتـصـادى و وقـوع خـودکـشـى و جـنـایـت
مرد 50 ساله اى در قم در اثر مشکلات اقتصادى ناشى از بیکارى موقت, پس از کـشـتـن دو دخـتـر 8 و 18 سـالـه خـود, خـود را حـلـقآویـز کـرد.
به گفته مسوول روابط عمومى دادگسترى استان قم, قاتل ابـتـدا دخـتـر بزرگ خود معصومه را به زیرزمین خانه برده و او را با استفاده از طنـاب و نخ پلاستیکى و یک قطعه فلزى لوله اىشکل به قتل مى رسانـد و سـپس دخـتـر کوچک خود مرضیه را نیز با استفاده از طناب پلاسـتـیـکـى خـفـه مـى کـنـد وى پس از کشتن دو دختر خود, به طبقه دوم خانه قدیمى خود رفته و بـا استـفـاده از طنـاب پلاسـتـیـکـى ضـخـیـم, خـود را حـلـقآویـز مـى کـنـد به گفته یک شاهد عینى, دختر کوچک قبل از وقوع جنایت با مقـدار نـان خرد کرده, مقدار کمى پنیر و سبزى, یک استکان و نعلبکـى و عـروسـک خـود مـشـغول بـازى بـوده اسـت.
بر پایه همین گزارش, قاتل قبل از اقدام به خودکشى با نوشتن نامـه اى از همسر و فرزندان خود به خاطر عدم توانایى, در تإمین امکانات مناسـب زنـدگـى بـراى آنـان, عـذرخـواهى نـمـوده اسـت.
در این نامه همچنین از کسانى که به واسطه کـلاهبـردارى بـاعـث بـروز مـشـکـلات اقـتـصـادى بـراى وى شـده انـد, نـام بـرده شـده اسـت.
از سوى دیگر چندى پیش چهار دختر یک خانواده در یـکـى از روسـتـاهاى داراب, بـا پاشـیـدن نـفـت بـه روى خـود اقـدام بـه خـودکـشـى کـردنـد این چهار خواهر, 19, 17, 15 و 12 ساله بودند و پدر خود را اخیرا از دسـت داده بـودنـد.
سه نفر از این دخترها جان باختند و حال یکى از آنها وخیم گزارش شـد گـفـتـه مـى شـود عـلـت خـودکـشـى, فـقـر بـوده اسـت.

* افـزایـش مـیـزان خـودکـشـى در ژاپن
تازه ترین آمار رسمى نشان مى دهد, که در سال گذشته 24 هزار و 391 نفر در ژاپن خودکشى کرده اند; که نسبت به سال پیش از آن, شش درصـد افـزایـش نـشـان مـى دهد.
پلیس ژاپن اعلام کرد: این بالاترین درصد افزایش پدیده خودکشـى طى یـک دهه گـذشـتـه در ایـن کـشـور اسـت.
گزارش رسمى بیانگر آن است که شمار کسانى کـه بـه عـلـت بـدهکـارى و نارساییهاى اقتصادى در سال گذشته خودکشى کرده اند, نسبت به هفت سال پیش سـه بـرابـر شـده اسـت.
پدیده خودکشى حتى در میان مقامات بلندپایه سیاسى و اقتصادى ژاپن هم به صورت محسوس افزایش یافته است, به گونه اى که طى سـال جـارى یـکـى از مقامات دارایى ژاپن با حلقآویز کردن خـود بـه زنـدگـى خـود پایـان داد نماینده 50 ساله مجلس ژاپن نیز که در مظان اتهام فساد مـالـى قـرار داشت, چند ماه پیش در یک هتل در مرکز توکـیـو خـود را حـلـقآویـز کـرد افشاى فسادهاى مالى از یک طرف و کاهش یکباره ارزش ین و سقـوط سـهام در بازار داد و ستد توکیو, که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شـد, مـوجـب بـالا رفـتـن آمـار خـودکـشـیـها شـده اسـت.

* تـاوان عـلاقـه قـلـبـى بـه مـتـهم
قاضى زن کانادایى, که در جریان دادرسى یک متهم به قتل نسبـت بـه او علاقه پیدا کرده بود و در شماره پیش مجله خبـر آن را خـوانـدیـد, پس از چندین جلسه محاکمه به اتهام ایجاد مانع در روال اجراى عدالت, ممکن است مـحـکـوم بـه بـیـش از 10 سـال حـبـس شـود.
وى در جریان محاکمه خود, تقصیر را به گردن قلب و پیروى از فرامـیـن آن انداخت و گفت ماجراى علاقه مند شدنش به متهمى کـه 13 سـال از خـود او کـوچـکـتـر اسـت, خـارج از اراده و خـواسـت او صـورت گـرفـتـه اسـت.
وى که شخصا دفاع از خود را در جریان دادرسى بر عـهده داشـت, گـفـت:
علاقه مند شدن او به مردى که به اتهام قتل عمد محاکمه مى شـد, بـه اجـراى عدالت لطمه اى نزده و غیر از علاقه مند شدن غیر اختـیـارى او بـه مـتـهم, اتـفـاق دیـگـرى نـیـفـتـاده اسـت.
این زن قاضى که 43 سال دارد, در دفاع از خود گفته است: در قوانـیـن قضایى کانادا گفته نشده که قاضى حق ندارد به متهمى که او را محـاکـمـه مـى کـنـد, عـلاقـه قـلـبـى پیـدا کـنـد.
به هر حال وى که در جریان محاکمه مرد مـورد عـلاقـه او و 5 نـفـر از همدستانش را از اتهام قتل تبرئه کرده بود, ممکن است خود به 10 سال حبس و مـحـرومـیـت دایـم از قـضـاوت مـحـکـوم شـود.

* قائم مقام وزیر ارشاد بر ضرورت بررسى عمیق نقش زنان در شکل گـیـرى وقـایـع تـاریـخـى تـإکـیـد کـرد.
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى بر ضرورت بررسى عمیق نقش زنـان در شـکـل گـیـرى وقـایـع مـخـتـلـف تـاریـخـى تـإکـیـد کـرد.
آقاى احمد مسجد جامعى, در مراسمى که به مناسبت اربعین حـسـیـنـى در تئاتر شهر تهران برگزار شد, با بیان مطلب فوق افزود: در قیام عـاشـورا زنان, جایگاه و نقش ویژه اى داشته اند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است وى با توصیف نقش محورى حضرت زینب(ع) در واقعه کربلا گفت: بازشنـاسـى نقش زنان در وقایع مختلف تاریخى از جمله حماسه عاشـورا, بـه تـبـیـیـن جـایـگـاه و رسـالـت آنـان در جـامـعه اسـلامـى کـمـک مـى کـنـد.

* مبارزه زنان ترکیه اى با قانون منع حجاب بـه وسـیـلـه کـلاه گـیـس!
برخى از زنان محجبه ترکیه که به دلیل ممنوعیت حجاب نمى تـوانـنـد در محل کارشان حاضر شوند یا به تحصیلات خود ادامه دهند, با گذاشتن کلاه گیـس به مبارزه مـنـفـى بـا قـانـون مـنـع حـجـاب در تـرکـیـه دسـت زده انـد برخى از زنان شاغل در دوایر دولتى و دختران دانشجو, که نمى خـواهنـد شغل خود را از دست بدهند یا از ادامه تحصیل باز بمانند, روش جدیـدى را براى مبـارزه بـا قـانـون مـنـع حـجـاب در تـرکـیـه اتـخـاذ کـرده انـد رییس اتاق آرایشگران ترکیه گفته است: با افزایش اعمال فشار دولت در خصوص منع حجاب در دوایر و دانشگاهها, فروش کلاه گیس به بانوان به میـزان قـابـل تـوجـهى افـزایـش یـافـتـه اسـت.
وى افزود: با اجراى قانون تحصیلات اجبارى 8 ساله و ممـانـعت از ورود دانشجویان و زنان محجبه به دانشگاهها و دانشآموزان به دبیـرسـتـانـهاى علوم دینى امام خطیب و دوایر دولتى, تعداد کثیرى از زنان و دختران بـه جـاى روسـرى از کـلاه گـیـس اسـتـفـاده مـى کـنـنـد.

* رواج نـوعـى ازدواج ویـژه در امـریـکـا
طبق یک آمار رسمى اندکى بیش از 9 درصد از ازدواجها در آمریـکـا, از ازدواجهاى معروف بهCommon - Law)) )) هسـتـنـد کـه نـوعـى صـیـغه اسـت این نوع ازدواج به خاطر مشکلات قضایى طلاق, در دفترخـانـه شـهر ثـبـت نـمـى شـود.
زن و مرد در برابر کشیش با بیان جملاتى معین, بدون ثبت و امـضـاى آن زن و شـوهر مـى شـونـد.
در ایـن نـوع ازدواج تـنـها حـلـقـه, مـبـادلـه مـى شـود.
در مقدمه این آمار آمده است, که این ازدواجها کمـتـر از ازدواجـهاى ثـبـت شـده بـه مـرافـعه مـى انـجـامـد و بـه جـدایـى مـنـجـر مـى شـود.
چهل و یک درصد از ازدواجهاى ثبت شده در امریکا به طلاق منجر مـى شـود در این ازدواجهاى ویژه, زن و شوهر جز تعهد نفقه, تابع قانون عمومـى خانواده هستند و در صورتى که بیش از یک سال با هم زنـدگـى کـنـنـد, از یکدیگر ارث مى برند و از مزایاى بازنشـسـتـگـى هم بـرخـوردار مـى شـونـد
* یـک شـاخـه مـسـیـحـیـت, اطاعـت زن از شـوهر را واجـب دانـسـت
کنوانسیون ساترین بابتیست, در اجلاس سالانه خود ضمن تإکید بر اهمیـت معنویات و اخلاق, و در عین اینکه شوهر را رییس خانواده اعلام نمـود, بـه زنان گوشزد کرد که از شوهران خود با خشوع و فروتنـى هر چـه تـمـامـتـر فـرمـانـبـردارى کـنـنـد.
یکى از روزنامه هاى غربى با انتشار این خبر مى افزاید: بـیـش از هشـت هزار نفر به نمایندگى از 16 میلیون پیرو کلیساى بابتیست در این همایـش شـرکـت کـردنـد.
این روزنامه همچنین اضافه مى کند: طى 35 سال گذشته, این اولیـن بـار بود که چنین مطلبى در قطعنامه جدید بزرگترین شاخه مسیحیت در آمریـکـا, گـنـجـانـیـده مـى گـردد.
در این قطعنامه, ضمن حمله به مفاسد اخلاقى سیاستمداران آمریـکـا, از آنها خواسته شده تا هم در زندگى خـصـوصـى و هم در وظایـف دولـتـى خـود بـالاتـریـن ضـوابـط اخـلاقـى را رعـایـت کـنـنـد.
در این قطعنامه همچنین آمده است: گناهکاریـهاى دولـتـمـردان وجـدان فرهنگى را مخدوش ساخته, مهار اخلاق را رها کرده و بى قانونى را در جامعه رواج مـى دهد و مـسـلـمـا خـشـم خـدا را نـیـز بـر خـواهد انـگـیـخـت.
رییس جمهور آمریکا و معاونش ((ادگور)) هر دو متعلق به شاخه بابتیست هسـتـنـد.
رییس جمهورى امریکا از این قطعنامه اظهار تعجب کرده و گفته است کـه هرگز نمـى تـوانـد از همـسـرش هیـلارى چـنـیـن انـتـظارى داشـتـه بـاشـد!
* مـشـکـلات زنـان سـیـاهپوسـت آمـریـکـایـى و یـک راه چـاره
اخیرا کتابى در امریکا منتشر شده که نویسـنـده آن یـک زن 30 سـالـه سیاهپوست آفریقـایـى الاصـل آمـریـکـایـى بـه نـام خـانـم دانـکـوش اسـت در این کتاب که ((براى من گریه کنید)) نام دارد, نویـسـنـده رنـج و عذاب پایان ناپذیر زنان سیاهپوست در آمریکا را با موشکافى استـادانـه اى شرح مى دهد و مى گوید: افسردگى پنهان بسیارى از زنان سیاهپوست که از نظر فیزیکى و بدنى نیرومند نیز هستند, از اینجا ناشى مـى شـود, کـه جـامـعه سفیدپوستان آمریکا, آنها را کم ارزش و به دردنخور به حساب مىآورد و این زنها زیر فشار مسوولیتهاى خانوادگى به ویژه پس از طلاق گرفـتـن یـا رها شدن به حال خود, توسط شوهرانشان, به مواد مخدر بـه ویـژه الـکـل بـراى تسکین آلام خود روى مىآورند و بدین سان براى نابودى خود قدم برمـى دارنـد نویسنده کتاب, روى آوردن به مذهب و غرق شدن در عوالـم روحـانـى را, دواى دردهاى بى شمار زنان ستمدیده سیاهپوست مى داند و مى نـویـسـد: زنـان سیاهپوست, اغلب مثل زنان سفیدپوست به مداواهاى معمولى همچون مراجعه به پزشـک و اسـتـفـاده از داروهاى ضـد افـسـردگـى, تـن در نـمـى دهنـد.
در این صورت روى آوردن به خداوند و مذهب و دورى جستـن از گـنـاهان, تنها راهى است که بـراى جـلـوگـیـرى از سـقـوط آنـها بـاقـى مـى مـانـد
* افـزایـش 5 / 10 درصـدى طلاق در کـشـور
سازمان ثبت احوال کشور در اطلاعـیـه اى اعـلام کـرد: تـعداد ازدواج در کشور, در سال 1376 نسبت به سال 1375, 68 / 6 درصد افزایـش یـافـتـه اسـت بر اساس این اطلاعیه در سال 76, 511 هزار و 277 مورد ازدواج در کشور ثبت شده در حالى که در سال 75 این تعداد 479 هزار و 263 مورد بوده است این سازمان همچنین اعلام کرد, که در سال 76 میزان طلاق در کـشـور بـه رقم 41 هزار و 812 مورد رسید, که نسبـت بـه سـال 75, 56 / 10 درصـد رشـد داشـتـه اسـت.
نسبت ازدواج به طلاق نیز در سال 75, 67 / 12 و در سال 76, 23 / 12 بـوده اسـت.

* نخستـیـن همـایـش بـررسـى راهکـارهاى آسـان ازدواج بـرگـزار شـد
نخستین همایش راهکارهاى ازدواج آسان با حضور جمـعى از روحـانـیـون, استادان دانشگاه, دانشجویان و جوانان در مرکز تربیت معلم شهید پاک نژاد یـزد بـرگـزار شـد.
در این همایش, آقاى حائرىشیرازى گفت: ازدواج موقت, قربانى ذهنیتهاى غلط شده به طورى که اگر کلمه صیغه را بـه کـار بـریـم, دخـتـران از آن گریزانند ولى آن را تحت عـنـوان دوسـتـى و ایـجـاد رابـطه مـى پذیـرنـد وى افزود: در این رابطه نه دختر از پسر نفقه مى خواهد و نـه پسـر از دخـتـر اطاعـت.
امام جمعه شیراز همچنین گفت: در ازدواج موقت هر فردى شایسته نیـسـت, زنان مواظب باشند مردانى هستند که مى خواهند از این طریق سوءاسـتـفـاده کـنـنـد.

* زنان آلمانى, مادرانى سالخورده زنان آلمانى ترجیح مى دهند بـعد از 40 سـالـگـى بـاردار شـونـد.
گزارش انجمن کار زنان پزشک در فرانکفورت حاکى است که: در سال 1375, 14 هزار و 569 زن آلمانى اولین فرزند خود را بعد از سـن 40 سـالـگـى و حـدود 567 زن نـیـز در سـن 45 سـالـگـى بـه دنـیـا آورده انـد.
در این حال, یک هفتم کودکان آلمانى از مادرانى متولد مى شـونـد, کـه بـالاى 35 سـال سـن دارنـد.
گزارش انجمن کار زنان پزشک در خاتمه مى افزاید که متوسط سن مادر شدن در آلـمـان در حـال حـاضـر 29 سـال اسـت.

* ازدواج از طریـق ایـنـتـرنـت
دو جفت دوقلوهاى فرانسوى و کانادایى از طریق مبادله پیام توسط شبکه رایانه اى اینترنت به هم علاقه مند شده و پس از انجام تشریـفـات مـعمـول, سـرانـجـام در روسـتـاى کـوچـکـى در فـرانـسـه, ازدواج کـردنـد.
دوقلوهاى 37 ساله فرانسوى پیغامـى را در بـخـش پیـغام دوقـلـوها در اینترنت قرار دادند و براى ازدواج با دوقلوهاى کـشـورهاى دیـگـر اعـلام آمـادگـى کـردنـد.
دوقلوهاى 36 ساله کانادایى مقیم امریکا به پیغام دوقلوهاى فرانسـوى پاسخ مثبت دادند و مدتى با مبادله نامه هاى الکترونیکى از طریق اینترنت در بـاره شـرایـط خـود و زنـدگـى آیـنـده بـه گـفـتـگـو پرداخـتـنـد.
و سرانجام در روستایى در فرانسه, با یکدیگر ملاقـات کـرده و مـوضـوع ازدواج وارد مرحله جدىترى شد و حلقه ازدواج میان عـروسـها و دامـادهاى آینده رد و بدل شد و سرانجام مراسم عروسى با حـضـور خـبـرنـگـاران, در روسـتـاى لایـلاچ فـرانـسـه بـرگـزار گـردیـد.

* دسـتـگـاه عـلاقـه سـنـج!
به تازگى دستگاهى نوظهور در ژاپن به بازار آمده است که قادر است مچ افـرادى کـه تـظاهر بـه عـلاقـه و مـحـبـت مـى کـنـنـد را بـاز کـنـد.
طرز کار این دستگاه کوچک الکترونیکى به این صورت است که وقتى فـردى به همسر آینده یا همسر فعلى اش به دروغ ابراز محبت و علاقه کند, دستگـاه کوچک علاقه سنج که در جایى در لـبـاس فـرد پنـهان اسـت, بـا دادن عـلایـم الکترونیکى و تاپ تاپ کردن به دارنده ابزار مى فهمـانـد کـه ایـن اظهار مـحـبـت, دروغ و مـخـالـف مـکـنـونـات قـلـبـى ابـراز دارنـده اسـت.
بر عکس زمانى که ابراز کننده محبت در سخنانش صادق باشد, دستگاه بـا سـکـوت و نـفـرسـتـادن عـلایـم ایـن امـر را یـادآورى مـى کـنـد.
گزارشهاى روزنامه هاى چاپ توکیو از این دستگاه حاکى از استقبال زیاد زوجهاى جوان است و چندین زوج جوان با اعتماد به راهنماییهاى دستگاه با هم قـرار ازدواج گـذاشـتـه انـد!.

* زن 60 سـالـه مـصـرى صـاحـب دوقـلـو شـد
یک زن 60 ساله مصرى در یکى از بیمارستانهاى این کشور دوقلو به دنیا آورد.
این زن هنگامى که 6 ماهه باردار بود, متوجه باردارى خـود شـد و بـه پزشک مراجعه کرد و زیر نظر پزشک دوران باردارى را به پایان رساند و در یـک بـیـمـارسـتـان در قـاهره دوقـلـوهایـش را بـه دنـیـا آورد.
به گفته پزشکان بیمارستان, حال عمومى مادر و دوقلوها کاملا رضایت بخش اسـت.
پزشک این زن گفت: زایمان در سن 60 سالگى در کشور مصر بى سابقه بـوده اسـت.
همسـر ایـن زن 60 سـالـه, یـک پلـیـس 70 سـالـه بـازنـشـسـتـه اسـت