نویسنده

  زنـان سـتـونـهاى نـامـرئـى بـهره ورى
گـزارشـى از کـارگـاه افـزایـش مـشـارکـت زنـان در بـهره ورى

عـصـمـت گـیـویـان

 

 

کنگره ملى بهره ورى با هدف تحلیل بهره ورى در دوم خرداد با حضور آقاى حـبـیـبـى, مـعاون اول رئـیـس جـمـهور در تـهران گـشـایـش یـافـت.
سازمان ملى بهره ورى با همکارى چند نهاد از جمله وزارت صنایع, وزارت جهاد و سازمان حفاظت محیط زیست این کنـگـره را در 2 روز بـرگـزار کـرد در حاشیه سومین کنگره ملى بهره ورى که با حضـور نـمـایـنـدگـانـى از کشورهاى آسیایى ترتیب یافته بود, کارگاه آموزشى ((افزایش مشارکت زنـان و بهره ورى)) با حضور جمعى از برنامه ریزان و استادان دانشگاه و همکـارى مـرکـز مـشـارکـت زنـان نـهاد ریـاسـت جـمـهورى, بـرگـزار شـد.
این کارگاه یکروزه با هدف بررسى چگونگى دستیابى ارتقإ سطح بهره ورى زنان, با توجه به نقش کلیدى آنان به عنوان نیمى از پیکر جامعه, ترتیـب یـافـتـه بـود.
هیإت علمى این کارگاه با حضور خانمها سیمیندخـت بـهزادپور, دکـتـر احرارى, مافى, آمدى و آقایان دکتر محمدعلى طوسى, دکتر حسام الدین بیـان و دکتر محب علـى بـه بـررسـى و ارزیـابـى مـقـالات رسـیـده, پرداخـتـنـد خانم زهرا شجاعى رییس مرکز مشارکت زنان در مراسم افتـتـاحـیـه ایـن کارگاه با تإکید بر نقش مذهب در افزایش بهره ورى گفـت: خـداونـد نـظام تکوین را بر پایه رحمت بى منتها به بهترین صورت آفریده و بستر طبیعت را در اوج شکوه و زیبایى و سرشار متنعم به نعمات بى پایان خود کـرده و بـا خلقت انسان, لذت برخوردارى از تمام مواهب هستى را به او اعطا فـرمـوده اسـت.
در این هستى نظام مند, مخلوقات نیز باید تابع قوانینـى بـاشـنـد تـا بتوانـنـد بـه بـهتـریـن صـورت از نـعمـات آن بـهره بـردارى نـمـایـنـد وى در بخش دیگرى از صحبتهاى خود اشاره کرد: زنان ستونهاى نـامـرئـى بهره ورى ملى هستند و قادرند با مدیریت خود در خانه, مـوجـبـات آرامـش, رشد, شکوفایى, موفقیت و در نهایت بهره ورى کلیه اعضاى خانواده را فراهم کنند و با حضور سازنده اش در جامعه انرژى پتانسیل سرمایه فکرى خویـش را بـه ثـمـر بـنـشـانـنـد.
آقاى دکتر محمدعلى طوسى, دیگر سخنران کارگاه آموزشى ((زنان, مشارکت و بهره ورى)), با عنوان ((بررسى و از میان برداشتن باورهاى ناسازگار با هستى و سرشتى بانوان)) گفت: شایسته است, نسبت به تغییر و دگـرگـونـى و تصفیه و پاکسازى مجموعه باورهاى ضد سرشت زن و ضد قـدرت او گـامـى جـدى برداریم و آنچه را که به خلاف پنداشته مى شود, از صفحـه ذهن پاک کـنـیـم برخى از این باورها با حضور بانوان در صحنه زندگى و رشد و بـهره ورى آنـان نـاسـازگـارى دارد.
خانم سیمیندخت بهزادپور, مشـاور و دبـیـرکـل سـازمـان امـور ادارى, استخدامى کشور, سخنرانى خود را با عنوان ((نقـش خـانـواده بـه عـنـوان سـازمـان در سـیـسـتـم بـهره ورى عـمـومـى)) ایـراد کـرد.
ایشان زن را عامل اصلى و هدف گذار خانواده, به سوى سازمانى متعادل و پویا خواند و با برشمردن دو عامل ارزش و اطلاعات و تإثیر فـراوان ایـن دو عامل به عنوان پشتیبانى از نهاد خانواده گفت: توسعه فرهنگ و قناعـت همراه گسترش فرهنگ بهره ورى و کار, از وظایف خطیر مدیریت زن در خانواده اسـت, کـه نـسـل را بـه پویـایـى مـى کـشـانـد.
آقاى دکتر حسام الدین بیان, عضو هیإت مدیـره مـرکـز آمـوزش و پژوهش مدیریت دولتى, در سخنرانى خود گفت: خداوند از روح سازندگى اش نفخه اى در کالبد و اندیشه هاى انسانها دمیده که هرگز جنسیـت (زن و مـرد) سـیـاه و سفید و ... در آفرینش او مطرح نیست و باید از گنجینه منابع انسانـى در ارتقإ دانش و بهره ورى و شکوفایى و رفاه بیشتر از آن, بالاترین بهره را گـرفـت.
وى که با عنوان ((زنان در استراتژى توسعه پایدار درافزایش بـهره ورى ملى)) سخنرانى کرد, افزود: بهترین مدل استراتژى در بـهره ورى, عـدالـت, شایسته سالارى و مشارکت است کـه زنـان ایـن تـوانـایـى را دارا هسـتـنـد آخرین سخنران آقاى دکتر داود محب على, دبیر انجمن علوم مدیریت ایران با عنوان ((معرفى راهکارهاى عملى جهت تعیین الگوى مناسب مـصـرف)), بـه راهکـارهاى عـمـلـى صـرفـه جـویـى و افـزایـش بـهره ورى اشـاره کـرد.
بعد از تشکیل 3 گروه کارى با اهداف 1ـ تغییر نگرش و اصـلاح بـاورهاى جامعه نسبت به تواناییها و موقعیت زنان 2ـ معرفى راهکارهاى عملـى جـهت تعیین الگوى مناسب مصرف در خانه و جامعه 3ـ بررسى نقش مشارکت زنـان در رشد و توسعه پایدار, جهت افزایش بهره ورى ملى و تصدى مدیریت براى زنـان در شرایط شایسته سالارى; کارگاه با جمع بندى و ارائه قطعنامـه اى بـه کـار خـود پایـان داد.

قـطعنـامـه;.
1ـ آمـوزش;.
الف) به طور رسمى: دانشآموزان در سطح مدارس با خلقت راستین انسانـى آشنا شوند و نقشهاى مختلف انسانى را آموزش ببینند و نمود نقـش زنـان و مـردان در کـتـابـهاى درسـى اصـلاح شـود.
ب ـ غیر رسمى و عمومى: تشکیل دوره هاى آموزشى مختلف براى آشنایى بـا جـایـگـاه حـقـیـقـى زنـان و مـردان.

3ـ تـبـلـیـغات و هنـر و لـوازم فـرهنـگـى:.
جایگزین نمودن باورهاى صحیح نسبت به مسإله زن و زدودن باورهاى غلط سـنـتـى, فـرهنـگـى, از طریـق رسـانـه هاى جـمـعى.
4ـ ورود نگرش جنسیتى در برنامه ریزى و سیاستگذارى به مـنـظور لـحـاظ کـردن مـصـالـح دو جـنـس و زدودن بـاورهاى نـاصـحـیـح.
الف) تولى نهادى جهت تمشیت این امر در دستگاههاى اجرایى در بالاترین سـطح.
ب) ارتقإ شغلى و مهارتهاى زنان در اعـطاى سـهم راسـتـیـن زنـان در مـدیـریـتـها و کـارشـنـاسـیـها جـهت نـگـرش صـحـیـح بـه قـوانـیـن.
در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که به نهاد خانواده به عنـوان اصلى ترین کانون تشکیل باورها اشاره شد و در نتیجه نقش زنان در تغیـیـر ایـن بـاورها غـیـر قـابـل انـکـار اسـت.