پزشک شما

نویسنده


  پزشـک شـمـا

دکـتـر آذر آذرى.

 

 

ایـن شـمـاره:.
خـواهر آ,ر ـ قـزویـن.
خـواهر م,س,م ـ تـبـریـز.
بـدون نـام.
T,M ـ نـجـفآبـاد.

خـواهر آ,ر ـ قـزویـن ـ زیـبـاشـهر.
دخـتـرى 21 سـالـه هسـتـم.
در اوایل سن نوجوانى, داراى موهاى بسیار پرپشـت بـودم ولـى بـعد از گذشت یکـى, دو سـال از سـن نـوجـوانـى, مـوهایـم شـروع بـه ریـزش کـرد در تهران نزد پزشک متخصص رفتم و داروهایى تجویز کردند اما در طول 6 مـاه اسـتـفـاده تـإثـیـرى نـداشـت.
در شهر خودمان هم نزد پزشک رفتم و داروهایى تجویز کردنـد کـه کـمـى بهتر شدم اما به دلیل کمبود داروها حدود 2 مـاه نـتـوانـسـتـم از دارو اسـتـفـاده کـنـم.
مـوهایـم نـرم و نـوک آنـها زبـر و داراى مـوخـوره اسـت.
در ضمن, روى ناخنهایم به صورت دانه دانـه سـوراخ شـده و درد دارد و تـیـره رنـگ مـى شـود.

از ایـن بـابـت خـیـلـى نـگـرانـم.
خـواهر مـحـتـرم!;.
از اینکه مشکلاتتـان را بـا مـا در مـیـان گـذاشـتـیـد مـتـشـکـریـم در خصوص ریزش مو همان طور که در پاسخ سایر خوانندگان بخش پزشـکـى و مشاوره عرض کرده ایم, متإسفانه علت اصـلـى ریـزش مـو ارثـى بـودن اسـت البته عوامل زیاد دیگرى نیز دخالت دارنـد; از جـمـلـه ایـن عـوامـل کم خونیها بخصوص کم خونى فقر آهن, عدم تغذیه مناسب, اسـتـفـاده از مـواد شیمیایى شوینده سر, استرس و نگرانیها, استفاده از حرارت براى خشک کردن موهاى سر به طور مداوم و مکرر و بالاخره آلودگى با قارچ مولد کچـلـى را مـى تـوان بـر شـمـرد.
به هر صورت به شما توصیه مى کنیم که موهاى سرتان را تا حـدى کـوتـاه کنید که دچار موخوره نشود و به راحتى بعد از استحمام بدون استفـاده از سشوار خشـک شـونـد و بـه راحـتـى بـتـوانـیـد مـوها را شـانـه کـنـیـد بعد از اینکه موها را کوتاه کردید و استحمام نمودیـد و پس از خـشـک شدن موها توصیه مى شود از روغن زیتون تغلیظ شده روى پوست سر بمالید و به آرامى با نوک انگشتان دست سطح پوست سر را به مدت 5 دقیقه ماسـاژ دهیـد با این کار ضمن اینکه مواد موثر روغن زیتون جذب پوست و فولیکـول مـو مى شود, جریان خون نیز در سطح پوست سرعت و گردش بیشترى پیدا مى کنـد کـه بـراى تـغذیـه فـولـیـکـول مـو بـسـیـار مـفـیـد اسـت.
این کار را روزى یک بار به مدت یک مـاه یـا بـیـشـتـر ادامـه دهیـد هر یکهفته در میان, موهایتان را حنا (حناى بدون رنگ یا حناى طبیعى) بـگـذاریـد کـه در تـقـویـت مـو مـوثـر اسـت.
آرامش خودتان را حفظ کنید و سعى کنید اضطراب و استرس نداشته باشیـد مـوضـوع را خـیـلـى بـزرگ و لایـنـحـل نـگـیـریـد.
نکته بعد اطمینان از این است که آیا شما دچار کم خونى فقر آهن هستید یا خیر؟ اگر با انجام آزمایش معلوم شود که دچار فقر آهن هستید, بـایـد بـه سـرعـت بـه پزشـک مـراجـعه و درمـان نـمـایـیـد.
زیرا همان طور که گفتیم, کم خونى فقـر آهن در ریـزش مـو مـوثـر اسـت در همـیـن جـا بـایـد بـه نـقـش تـغذیـه اشـاره کـنـیـم.
استفاده صحیح و کافى از مواد پروتئیـنـى, چـربـیـها (اسـتـفـاده از روغن زیتون), ویتامینها, کربوهیدراتها, سبزیجات, میوه جات و لبنـیـات در تإمین سلامتى بسیار مهم و مفید است و از جمله پوست و مو و ناخـن تـحـت تـإثـیـر تـغذیـه, مـمـکـن اسـت دچـار امـراض مـخـتـلـف شـونـد.
حتى ممکن است مشکل ناخن شما که به صورت سوراخهاى متعدد روى ناخـن و پوک شدن زیر ناخن ظاهر شده است, ناشى از فقر آهن, کلسیـم و یـا سـایـر امـلاح و ویـتـامـیـنـها بـاشـد.
البته پیش از هر اقدامى باید از نظر آلودگى قارچى آزمایش بـه عـمـل آیـد و سـپس اقـدام درمـانـى صـورت گـیـرد.

خـواهر م,س,م ـ تـبـریـز.
مـن 17 سـال دارم.
قد و وزن خوبى دارم ولى خودم احساس مى کنم چاق هستم و اگر لاغرتر شوم بـهتـر اسـت.
چه نوع رژیم غذایى برایم مناسب است؟ آیا ورزش در کاهش وزن بدن موثر اسـت؟.
سوال دوم اینکه, برخى اندامهایم نسبت به بـدنـم خـیـلـى بـزرگ اسـت چه کار کنم تا متناسب با بدنم شود؟سوال سوم در مورد دوستـم اسـت او به دلیل عرق کردن همیشه بوى بدى مى دهد و استحمام روزانـه هم فـایـده اى نـدارد.
چـه کـار کـنـد تـا ایـن بـو رفـع شـود؟.
خـواهر مـحـتـرم!;.
همان طور که مى دانیـد قـد و وزن بـایـد بـا هم مـتـنـاسـب بـاشـنـد متإسفانه شما انـدازه قـد و وزن خـود را بـراى مـا نـنـوشـتـه ایـد اما به طور کلى اگر شخصى مثلا 180 سانتى متر قـد داشـتـه بـاشـد, وزن مـطلـوب ایـن شـخـص را بـه راحـتـى مـى تـوانـیـم حـدس بـزنـیـم.
وزن مطلوب این شخص در محدوده 80 ـ 70 کیلوگرم تخـمـیـن زده مـى شـود راههاى دیـگـرى بـراى مـحـاسـبـه وزن مـطلـوب وجـود دارد.
راه دیگر این است که شما مى توانید با استفاده از افزودن و یا کاستن عدد (2) از دو رقم سمت راست قد به سانتى متر, وزن مطلوب خود را بـه طور تـقـریـبـى حـدس بـزنـیـد.
مـثـلا در مـورد وزن شـمـا 2 80 = وزن مطلوب و یا (100 - اندازه قد به سانتى متـر) = وزن مـطلـوب یـعنـى در مـورد فـوق وزن مـنـاسـب 2 80 مـى بـاشـد.
اما اگر بخواهید وزن شما متناسب بماند و یا اگر شما اسـتـعداد چـاق شـدن را داریـد, بـایـد ورزش کـنـیـد.
ورزشهاى مناسب مثل شنا, کوهنوردى, دو, پیاده روى, والیبال, بسکتبـال و پیـنـگ پنـگ شـمـا را در وضـعیـت مـنـاسـب نـگـه مـى دارنـد.
همچنین رعایت رژیم غذایى مثل پرهیز از خوردن زیـاد چـربـیـها, عـدم استفاده زیاد از نمک, پرهیز از شام سنگین, کم مصرف کـردن شـیـریـنـهاى معمولى و مصنوعى به شما کمک مى کند که همیشه وزن متناسبى داشته باشـیـد در ضمن ممکن است شما با ارزیابى وزن و قدتان دریابید که احساس شمـا از چـاق بـودن صـحـیـح نـبـوده اسـت.
در مورد سوال دوم هم به نظر مى رسد که فکرتان را بیش از حد و بیهوده به این مشکل مشغول کرده اید ولى در هر صورت توصیه مى شود که ورزش کنید و در این مورد (نوع ورزش), با کارشناس تربیت بدنى زنان مشـورت نـمـایـیـد در خصوص سوال سوم همان طور که قبلا نیز در مورد این مشکل گفتیم برخى از مردم با کوچکترین فعالیتى یا افزایش درجه حرارت بدن و محیـط, دچـار تـعریـق فـراوان و گـاهى بـوى نـامـطبـوع بـدن مـى شـونـد.
استحمام روزانه و شستشو با صابونهاى فاقد مواد شیمیایـى مـى تـوانـد مـوثـر بـاشـد.
اگر افزایش وزن دارد با گرفتن رژیم غذایى مناسب و ورزش, وزنش را به حد مطلوب برسـانـد و ضـمـنـا از لـبـاسـهاى نـخـى اسـتـفـاده نـمـایـد سـالـم بـاشـیـد.

000 (بـدون نـام);.
دخـتـرى هسـتـم 20 سـالـه.
دو سال است به هنگام عادت مـاهانـه مـعده ام بـه شـدت درد مـى گـیـرد لـطفـا مـرا راهنـمـایـى کـنـیـد.
خـواهر گـرامـى!;.
همان طور که در نامه نوشته اید این درد موقع عـادت مـاهانـه ایـجـاد مـى شـود.
بنابراین مطمئن باشید که ارتباطى به معده و سایر قسمتهاى سـیـسـتـم گـوارشـى نـدارد.
دردهاى دوره پریود ناشى از انقباض عضلات جداره رحم و عضلات مجـاور آن مـى بـاشـد.
گاهى این انقباضات بسیار شدید است و درد زیادى ایجاد مى کند که ممکن اسـت حـتـى عـضـلات جـدار شـکـم را نـیـز مـتـإثـر کـنـد.
بـه هر حـال جـاى نـگـرانـى نـیـسـت.
فقط براى رهایى از درد باید 2 ـ 1 روز قبل از شروع پریود از مسـکـن اسـتـفـاده نـمـایـیـد.
مـوفـق بـاشـیـد.

خـواهرT,M ـ نـجـفآبـاد;.
لـطفـا بـه سـوالات مـن پاسـخ دهیـد.
1ـ آیا ممکن است دخترى با بلند کردن جسم سـنـگـیـنـى, پریـود شـود؟ 2ـ آیا ممکن است با بلند کردن جسم سنگین هنگام پریود, دچـار بـرخـى عـیـوب شـود؟.
3ـ در مورد کوچکى برخى اندام چه باید کرد؟4ـ اگر شخصى بـا خـوانـدن کتابهاى ضد اخـلاقـى دچـار شـهوت شـد, آیـا غـسـلـى بـر او واجـب اسـت؟ خـواهر گـرامـى!;.
پاسخ سوال اول و دوم شما منفى است و امکان چنین اتفاقى وجود نـدارد و بـراى حـصـول اطمـیـنـان فـقـط یـک راه وجـود دارد.
آن هم مـراجـعه بـه پزشـک مـتـخـصـص زنـان اسـت.
سوال سوم شما مبهم است باید توضیح بیشترى از مشکلتان بنویسـیـد تـا امـکـان پاسـخ بـاشـد.
در مورد سوال چهارم به کتاب توضیح المسائل مراجعه کنید و با مراجـعه بـه آن نـیـازى بـه تـوضـیـح مـا نـیـسـت.