گلکارى شفلرا


  شـفـلـرا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

شفلرا, گیاه معروف آپارتمانى است با برگهایى پنجه اى شکـل و سـبـز و براق, برگها چرمى هستنـد و در هر پنـجـه سـه تـا هشـت بـرگ وجـود دارد این گیاه از استرالیا به سایر کـشـورهاى جـهان سـفـر کـرده و هنـوز شفلراهاى وحشى در استرالیا فراوان هستند که تا سه متر رشد نـمـوده بـه شـکـل درخـتـچـه اى زیـبـا در آمـده انـد.

نـام عـلـمـى:
SCHEFFLERA ARBORICOLA نـام انـگـلـیـسـى:.
UMBRELLA _ TREE روش نـگـهدارى شـفـلـرا:.

نـور:.
در فصل تابستان باید در محل سایه قرار بگیرد اما در زمسـتـان آن را بـه پنـجـره نـزدیـکـتـر کـنـیـد.
درجـه حـرارت مـنـاسـب:.
در زمستان حداقل ده و در تابستان حداکثر بیست و هفت درجه سانتى گراد را تـحـمـل مـى کـنـد.

آبـیـارى:.
خـاک گـلـدان شـفـلـرا را همـواره مـرطوب نـگـهداریـد.
براى این منظور مى توان زیرگلدانى را از آب پر نمود تا آب از منـفـذ زیرگلدان به داخل خاک نفوذ نماید به این ترتیب, رطوبت خاک به خوبى حفظ مـى گـردد.
ضمنا, چون به خشکى هوا حساسیت دارد بهتر است در فصل تابستان که هوا گرم مى شـود هفـتـه اى دو بـار آب را روى بـرگـهاى آن اسـپرى نـمـایـیـد شستشوى برگها در شفلرا اثر مثبتى به جا مى گذارد, زیرا خیلى زود گرد و غبار روى برگهایش نشسته و منافذ برگ را مستدود مى کند و شستشوى بـرگ, سـبـب تـمـیـزى و حـفـظ بـهداشـت و سـلامـتـى ایـن گـیـاه مـى گـردد.
در فصل زمستان آبیارى را کم نموده و از شستشوى برگها خوددارى کنیـد
تـعویـض گـلـدان:.
تـعویـض گـلـدان مـوجـب رشـد بـهتـر شـفـلـرا مـى گـردد.
زمانى که جوان و در حال رشد باشد, بهتر است همه ساله در بهار گلدان را عـوض نـمـود.
اما وقتى به اندازه زیادى رشد کرده هر دو سال یک بار گلدانش را عوض نـمـایـیـد.
اگر گیاه شما خیلى بزرگ و گلدان حجیمى داشته باشد تعویض گلدان کمـى مـشـکـل خـواهد بـود.
در این صورت کافى است که خاکهاى سطحى گلدان را عوض کنید و خاک غنـى را پاى آن بـریـزیـد.

تـکـثـیـر شـفـلـرا:
به وسـیـلـه کـاشـت بـذر در بـهار مـى تـوان آن را تـکـثـیـر نـمـود روش مناسبترى نیز وجود دارد و آن استفاده از قلمه ساقه است, قلـمـه زدن را نـیـز در بـهار انـجـام دهیـد.

مـراقـبـتـهاى لازم:
شـفـلـرا گـاهى بـه هرس نـیـاز پیـدا مـى کـنـد.
در صورتى که جوانه هاى انتهایى بریده شوند ساقه هاى جانبى تحریک گشته و خـود را بـه اطراف مـى کـشـنـد.

بـیـمـاریـها:
وقتى برگهایش پژمرده و آویزان مى شوند به آب احتیاج دارد, لذا سریعا آن را آبـیـارى کـنـیـد.
در صورتى که به ریزش برگ مبتلا گردد بایـد آب را کـم نـمـوده و خـاک گـلـدان را مـدتـى خـشـک نـگـهداشـت.
اگر برگها کمرنگ گشتند به احتمال قوى خاک ضعیف گشته و کمبود غذایـى وجـود دارد.
لذا با افزودن کودشیمیایى هر پانزده روز یک بار آن را تقویت نمایید نکته دیگر اینکه, نباید محل قرار دادن گلدان را عوض کنید; فقط گاهى آن را بچرخانید تا همه برگها به اندازه مساوى از نور برخـوردار شـونـد