اخــبار

 

 

نظر حضـرت آیت الله فـاضل لنکـرانى در باره برگزارى مجالس عروسـى در مسجد
در پى طرحى که چندى پیش از طرف یکى از مسوولیـن مرکز رسیدگى به امور مساجد مطرح شد و به مـوجب آن برگزارى مراسـم عروسـى در مساجد بلامانع اعلام شده بـود جمعى از ائمه جماعات مساجـد تهران با ارسال نامه اى به حضـرت آیت الله فاضل لنکرانـى, نظر ایشان را در ایـن بـاره جـویا شـدنـد. حضـرت آیت الله فاضل, در پاسخ نـوشته انـد:

بسمه تعالى
شکـى نیست در اینکه امـر ازدواج از مستحبـات و سنـن اکیـده است و قـرآن و روایات متکثره تحریص و ترغیب بر آن نموده اند و لازم است مسـوولیـن محترم نظام هر چه بیشتر سعى نماینـد تا برگزارى ایـن امر آسان گردد لیکـن بایـد تـوجه داشت که آنچه موجب وهـن و هتک مساجد است ارتکاب آن حرام است. بنابراین انشإ عقد ازدواج و اجراى صیغه عقـد در مساجـد بلامانع بلکه رجحان دارد و اما انجام مراسـم جشـن و عروسى به نحوى که امروزه متعارف است به هیچ وجه در این اماکـن مقدسه جایز نیست.
و الله العالم 23 / 5 / 77 ـ محمد فاضل

جلـوگیـرى از ورود دانشجـویـان محجبه به دانشگاه اسلامبول غیـر قانونـى است
یک دادگـاه در اسلامبـول دستـورالعمل رییـس دانشگـاه را در جلـوگیـرى از ورود دانشجـویان محجبه به دانشگاه ایـن شهر غیـر قـانـونـى دانست. دادگاه یادشـده در بررسـى شکایات دانشجویان محجبه از رییـس دانشگاه اسلامبـول, به دانشجـویان محجبه حق داد که با حجاب اسلامـى در کلاسهاى درس حاضر شـوند. در حکـم دادگاه آمـده است:
روساى دانشگاهها حق ندارنـد رإسا در مـورد شکل و پـوشـش دانشجـویان تصمیـم گیرى کننـد و تنها مجلـس مـى تـوانـد در ایـن مـورد تصمیـم گیـرى کنـد.
دادگاه خـواستـار رفع ممنـوعیت ورود دانشجـویان محجبه به دانشگاه اسلامبـول شـد.
یک کارشناس امـور حقـوقى گفت: در صـورت تإیید حکـم ایـن دادگاه از سـوى دادگاه بـالاتـر ایـن حکـم در کلیه دانشگـاههاى اسلامبـول قـابل اجـرا خـواهـد بــود.

شیخ دانشگاه الازهر و قضاوت زنان طنطاوى
رییـس الازهر اظهار داشت: در قرآن کتاب مقدس اسلام چیزى گفته نشـده است که طبق آن زنان را از قضاوت منع سازد.
وى همچنین افزود: با این حال زنان نباید براى قاضـى شدن, به سمت ایـن شغل هجـوم آورند! وى تصریح کرد: طبیعت ایـن شغل مناسب زنان نیست. و از شغلهایى است که لازم است مردان عهده دار آن شوند.
نظر طنطاوى که در همه روزنامه هاى مصر چاپ شده بـود مـى تـواند به تلاش فعالانـى که خواستار نشستـن زنان بر کرسى قضاوت هستند, حقانیت بیشترى ببخشد. وى در مورد نظر اسلام در مـورد اشتغال زنان گفت: اسلام هیچ شغلى را براى زنان ممنـوع نکرده است و در قرآن و یا در گفته هاى حضرت محمد(ص) حرف صریح و یا دقیقى نیست که به مـوجب آن زنان از قاضى شدن منع شوند.
ایـن مسإله که آیا زنان هـم مى تـوانند قاضـى شـوند, طـى ماههاى اخیر سر و صداى زیادى در روزنامه و تلـویزیـون و محافل قانـونى مصر به راه انداخته است. بسیارى معتقـدنـد طبق احکام قرآن که به مـوجب آن شهادت دو زن در دادگاه حکـم یک مرد را دارد یعنى در ایـن مساله دو زن مساوى یک مرد است, یک زن نمـى تـواند قاضـى شـود.
محافظه کاران در نهادهاى مذهبـى و قضایـى هر دو معتقـدنـد زنان بهتـر است بچه دار شوند و به خانواده برسند.

مقـابله گـروهـى از هنـدوهـا بـا ازدواج هنـدو و مسلمـان
یکـى از سازمانهاى دست راستـى هندو هشدار داد که مسلمانان و مسیحیان با اغواگرى و ازدواج با هندوها سعى دارند آنان را از دین برگرداننـد. در همیـن حال یکـى از فعالان هندو گفت که تحرکاتى را در غرب کشـور براى مبارزه با ایـن گـونه ازدواجها آغاز خـواهـد کـرد. یک روزنامه چـاپ هنـد نیز گزارش داد که گـروه ((حافظ فـرهنگ هندو)) که با اعضاى ملـى گـراى دولت ائتلافـى هند روابط نزدیکـى دارد به هنـدوهاى مومـن که قصد ازدواج با مسلمانان را دارند پیشنهاد کرده است که حاضر است به طور رایگـان در مـورد ایـن مسلمانان تحقیقاتـى به عمل آورد و از مقـاصـد واقعى آنان آگاهى پیدا کند.
مسلمانان در هنـد با 125 میلیـون نفـر جمعیت, بزرگتـرین اقلیت دینـى را در ایـن کشـور تشکیل مى دهند و هر چند دولت هند, اتهامات مربوط به فرقه گرا بـودن خـود را رد مـى کند, وزراى هندو اعلام کرده اند که اقلیتهاى مذهبـى بایت بپذیرنـد که در یک کشور هندو زندگى مى کنند. شـوراى جهانى هندو اخیرا خـواستار آن شد که سازمان ملل تغییـر کیـش گـروهـى را غیـر قـانـونـى اعلام کند.

شکـایت زنـان مهمـانـدار یک شـرکت هـواپیمـایى دانمارک علیه آرایش اجبارى
طـى حکمـى که از طرف شـوراى برابـرى زن و مرد و در پـى شکایت زنان مهمانـدار یک شرکت هواپیمایى در دانمارک صادر شد از ایـن پـس آرایـش کردن براى کار مهماندارى هواپیما ضـرورى نیست. ایـن شـرکت هـواپیمایـى از پـرسنل زن خود خـواسته بـود که همیشه آرایـش کرده باشند. زنان مهماندار که ایـن درخـواست را نـوعى تبعیض تلقـى کردند علیه کارفرماى خـود به دادگاه شکایت بـردنـد. به گفته یکـى از اعضاى ایـن شـورا ایـن اجبار بنا بر قانـونى که کارفرمایان را وادار مـى کند رفتار یکسان با پرسنل زن و مرد خـود داشته باشند, غیر قانونى است و هزینه و ناراحتى اضافى براى زنان نسبت به مردان به بار مىآورد.

زنـان کشـور از نظر تحصیل و بهداشت بسیـار عقب تـر از مـردان هستند
دکتـر معصـومه ابتکـار معاون رییـس جمهورى گفت:
به رغم فعالیتهاى انجـام شـده در بیست سـاله اخیـر زنـان ما کمـاکـان بـویژه در عرصه هـاى آمـوزش, تحصیل و بهداشت بسیـار عقب تـر از مـردان هستنـد.
وى که در جمع بـانـوان گـرگان سخـن مـى گفت ضمـن تإکیـد بـر تـوجه ویژه به زنان در برنامه ریزى توسعه افزود:
نگرش تـوسعه پایدار که محیط زیست یکى از ارکان اصلى آن محسـوب مى شـود بر نقـش و تـإثیـر زنـان در فـرآینـد ایـن تـوسعه بسیـار تـإکیـد شـده است.
معاون رییـس جمهور تإکیـد کرد: زنان تعییـن کننـده الگـوى مصرف و مـدیریت مصـرف منابع بـویژه در خانـواده ها هستند و با آمـوزشهایى که به فرزندان خـود در زمینه مصـرف آب, انـرژى و یا سایـر منابع مـى دهنـد تإثیـرات تـربیتـى بـر نسل آینـده مى گذارند. طرح مجلـس در باره تعییـن سـن ازدواج دختران طرح جدید کمیسیـون زنان, جوانان و خانواده در خصوص تعییـن سـن ازدواج دختران به زودى تقدیـم مجلـس شوراى اسلامى خـواهد شد. خانـم صدیقى نماینده مردم مشهد در مجلـس شـوراى اسلامى با اعلام ایـن مطلب اعلام داشت: اخیرا در کمیسیـون زنان, جـوانان و خانـواده در باره اصلاح ماده 1043 قانـون مدنـى بحث و تبادل نظر به عمل آمد که در نتیجه مقرر شد: تبصره ذیل ایـن ماده که به پدر دختر اجازه مى دهد در زیر سـن بلوغ دختر خـود را به عقد شوهرش در آورد, حذف شود.
خانـم صدیقـى رشد جسمـى, فکرى و اجتماعى دختران را شرط لازم براى ازدواج ذکر کرد و افزود: متإسفانه در حال حاضر صدور گـواهـى رشـد براى دخترانـى که مـى خـواهند ازدواج کنند, متوقف شده است, حال آنکه پیـش از این تا سال 1371 ایـن گواهى براى دخترانى که مى خواستند تا سـن 15 سالگى ازدواج کنند, صادر مى شد و اکنون جاى ایـن مسإله در قانون مدنى خالى است.
نماینده مردم مشهد با اشاره به تلاش کارشناسان مربـوطه براى تهیه مکانیزمـى براى تعیین سـن زیر بلوغ و رشد دختران افزود: پـس از تعیین شکل حقوقى ایـن طرح و رفع پاره اى اختلاف در باره تعییـن سـن ازدواج و گفتگـو و مشـورت بـا فقها و مـراجع و شوراى نگهبان, طرح مذکور براى تصویب نهایى تقدیـم مجلـس شوراى اسلامى خـواهد شد.

هنـرمنـدان کـرجـى و تهیه روپـوش دست دوز بـراى مزار حضـرت امـام((ره))
خبر: مریم حقیقت گو
بـا همت چنـد تـن از فـارغ التحصیلان مقطع کـاردانـى رشته طـراحــى دوخت از آمـوزشگاه 17 شهریـور کرج و با هماهنگى آستان مطهر حضرت امام خمینى(ره) پارچه اى منقـش به نقـوش زیباى اسلامـى و چنـد سـوره از قرآن کریـم با ترمه دوخته و به آن آستان مبارک اهدإ شد.
به گفته خانـم مهرین فر, مدیر آموزشکده ایـن طرح که از قبل روى کاغذ پوستى پیاده شده بـود براى اندازه گیرى و بقیه کارهاى لازم به مرقـد مطهر امام(ره) برده شـد و طـرح اولیه با مشـورت مسـوولیـن آن آستان مبارک به تصـویب رسیـد و امیـد است به مناسبت 20 جمادىالثانى سالروز میلاد حضرت زهرا(س) و حضرت امام خمینـى(ره) بر روى مزار مطهر آن حضرت پهن شود.

نخستیـن کمیته دختـران جـوان در خـراسـان تشکیل مـى شود
بـراى نخستیـن بار در کشـور کمیته دختـران جـوان در استان خراسان تشکیل شـد. به گفته دبیر کمیسیون امور بانـوان و مشاور استاندار خراسان ایـن کمیته با مـوافقت مشاور رییس جمهور و رییـس مرکز امور مشارکت زنان و زیر نظر کمیسیون امـور بانوان خـراسان بـر پـا مـى شـود. وى هـدف از تشکیل ایـن کمیته را ایجاد مإمـن اجتماعى بـراى خـودباورى دختـران به شخصیت حقیقـى خـود و تقـویت اعتماد به نفـس و ارائه راههاى مناسب به ایـن قشـر جـامعه بـراى مقابله بـا تهاجـم فـرهنگـى اعلام کـرد.

بکارگیرى پلیس زن در مازندران
بـراى اولیـن بـار در کشـور پلیـس زن در استـان مـازنـدران آغاز به کـار کــرد.
فـرمـانـده نـاحیه انتظامـى مـازنـدران ضمـن اعلام ایـن مطلب افزود:
بـا آغاز به کـار پلیـس زن در استـان, اقـدام گستـرده اى در زمینه مقـابله با جرم در مناطق تحت پوشـش شروع شده است. وى ضمـن اشاره به بکارگیرى حدود هزار تـن از افـراد بسیجـى با لبـاس و کارت مخصـوص در طـرح سالـم سازى در اماکـن تفـریحـى و دریا افزود:
براى اولیـن بار در کشور طرح پلیـس زن در استان مازندران با هدف امر به معروف و نهى از منکـر و بـرخـورد بـا متخلفیـن در سطح جاده ها به اجـرا گذاشته شـده است.

تـدویـن دوره آمـوزشـى مـدیـریت خـانه بـراى زنـان کشور
خانـم زهرا شجاعى, مشاور رییـس جمهور در امـور زنان در گیلان اعلام کرد: به منظور بالا بردن تـوانمنـدیهاى زنان و بالا بـردن سطح آگاهیهاى آنان دوره هاى مـدیـریتـى آموزش و دوره آموزش مدیریت خانه از سـوى دفتر امور مشارکت زنان تدویـن شده است.
وى افزود:
یک درصـد از زنان کشـور در پستهاى کلیدى نقـش دارنـد, از جمله در کابینه دولت 2 نفر, در مجلـس 14 نفر و در سطح معاون وزیر یک الـى دو نفر مشارکت دارنـد. خانـم شجـاعى در ادامه گفت: به منظور رفع مشکلات دختـران علاوه بـر تشکیل کمیته ویژه دختران در زمینه اشتغال و مسکـن با بانکهاى عامل مقرر شد تا سقف 2 میلیـون ریال وام ازدواج در اختیار آنان قرار گیرد. وى همچنیـن افزود: میزان رشـد سـواد زنان بعد از انقلاب از نـرخ رشـد سـواد مـردان بـالاتــر است.

جنگ طالبان علیه زنان افغان
یک دختر افغانى به دلیل درد شدید معده و نداشتـن امکانات مالى براى تهیه پـوشـش پارچه اى ویژه پیشنهادى طالبـان بـراى خـروج از منزل و مـراجعه به بیمارستان, در منزلـش درگذشت. یک گروه حقـوق بشـر ناظر بـر اعمال غیر انسانـى طالبان مرگ ایـن دختر را جنگ طالبان علیه زنان لقب دادنـد. پـوششـى که هیچ زنـى در قلمرو حکـومت طالبان حق ندارد بدون آن در انظار و در بیرون از خانه ظاهر شـود ((بـورقا)) نام دارد که در معنا کیسه اى است ضخیـم که زن باید خود را در درون آن کند تا بتـواند به همراه یک محـرم در خیابان ظاهر شـود و نظر به گـران بودن بـورقا و فقـر زنان افغان, زنها در حقیقت در خـانه هـاى خـود زنـدانـى شـده انــد.
بنا بر گزارش یک انجمـن که ((پزشکان در امـور حقـوق بشر)) نام دارد, از تحقیقـى که از 160 زن افغانـى به عمل آمده, از مهرماه 1375 تا کنـون که طالبان قـدرت را در کابل به دست گرفته است, 71 درصد از زنان مورد پرسـش در ایـن تحقیق مورد آزار جسمانى و 81 درصد نیز مورد آزار روانى قرار گرفته اند. از ایـن تعداد 69 درصد به وسیله پلیـس مذهبـى یا نیروهاى امنیتى دستگیر شده اند که در اکثر مـوارد به خاطر عدم رعایت مقررات تحمیلى طالبان در زمینه پوشش زنان بوده است. ایـن سازمان ضمـن بیان رفتارهاى ناهنجار طالبان اذیت و آزار زنان به وسیله طالبـان را ((بـى نهایت گسترده)) خوانده است.

کنترل رفت و آمد توسط زنان پلیس پرویى
به تصمیـم رییس جمهور پـرو و به دلیل تقلب مإمـورین پلیـس تـرافیک ایـن کشـور, تمامى مإمـوریـن پلیـس راهنمایـى از میان زنان انتخاب مـى شـونـد. بر طبق فرمان ریاست جمهورى تا اواسط سال آینده میلادى تمامى نیروى پلیـس ((لیما)) پایتخت ایـن کشـور, زن خـواهند بـود. از هـم اکنون تعداد 300 پلیـس زن به همیـن منظور در حال آمـوزش هستنـد تا به گمان رییـس جمهورشان ریشه رشـوه و فساد از ترافیک ایـن شهر بر کنده شود.
آلبرتـو فـوجى مـورى, زنان را جنـس کـم خطاتر لقب داده و خـواسته است تا مقررات جاده اى ایـن کشور به دست زنان اداره شود و حتى از چندى قبل یک مدرسه پلیس زنانه تشکیل داده است تـا نیـروهـاى مـورد نیـاز را تعلیـم دهد.
لازم به ذکر است از تیرماه سال آینـده کنتـرل رفت و آمـد وسایط نقلیه انحصارا یک شغل زنانه خواهد بود.

زنان ایتالیایى به خدمت سربازى مى روند
مجلـس ایتالیا در شور اول, لایحه اجازه به زنان را براى انجام خدمت سربازى تصویب کـرد. ایـن لایحه به زنـان ایتـالیایـى اجـازه مـى دهـد در صـورت تمـایل به خـدمت سربازى بپردازند و بدین ترتیب ایـن خدمت براى آنان اجبارى نخـواهد بـود. از سوى دیگر بر اساس این لایحه زنان ایتالیایـى براى انجام ایـن خـدمت باید شرایط خاصـى را دارا بـاشنـد از جمله داشتـن سنـى کمتـر از 32 سال و یا مـوفقیت در امتحانات گـوناگـون از جمله نیـروى هـوایـى, نیـروى دریایـى, پیاده نظام یا پلیـس مـالـى.
از سـوى دیگر 64 درصـد از زنان ایتالیایـى معتقـدند که انجام ایـن خـدمت سربازى تنها اتلاف وقت است و در مقابل بسیارى دیگـر با ایـن تـدابیـر با خـوش بینـى نگاه مى کنند; زیرا اکنون ماموریتهاى ارتـش تغییر کرده است و مامـوریتهایى را که زنان مـى تـواننـد در آنها نقـش مـوثـر و مثبتـى داشته بـاشنـد, شـامل مـى شـود.

رشد آمار زنان شاغل در مصر
تعداد زنـان شـاغل مصـرى بیـن سـالهاى 1365 تـا 1375 عملا دو بـرابـر شــده است; اگر چه آمار فـوق هنـوز نسبت به جمعیت شاغل مردان در ایـن کشـور بسیار کـم است.
به گزارش مـوسسه آمار مصـر, تعداد زنان شاغل از 39 / 1 میلیـون نفـر در سال 65 به 61 / 2 میلیـون نفـر در سـال 75 رسیـده است. در ایـن سـال زنـان 2 / 15 درصـد جمعیت فعال مصر (1 / 17 میلیـون نفر) را تشکیل مى داده اند در حالى که در سال 65 فقط 9 / 10 درصد از 8 / 12 میلیـون نفر جمعیت فعال (15 تا 60 ساله) از زنان تشکیل شـده بـود.
به گفته مـدیـر ایـن مـوسسه آمارى, ایـن ارقام دانشجـویان و زنان خانه دار را در بر نمى گیرد.
ایـن گزارش مى افزاید که مصر در پایان سال 1376, 7 / 61 میلیـون نفر جمعیت داشته و رشد سالانه جمعیت آن نیز 1 / 2 درصد است.

افزایش شمار زنان آواره در آلمان
به گزارش جـامعه آلمـانـى کمک به افـراد بـى خـانمـان, بیــش از 4 هزار زن در خیابـانها و 38 هزار زن در پناهگاههاى مخصـوص و پـانسیـونهاى ارزان قیمت در ایـن کشـور, زندگى مى کنند. یکـى از اعضاى ایـن جامعه مى گـوید: در آغاز دهه 90 میلادى, تنها ده درصد از زنانى که به تنهایى مسـوولیت تربیت و پرورش کـودکان خـود را بر عهده داشتند بـى خانمان بـودند; در حالـى که امروزه تعداد ایـن گـونه بانـوان به 20 درصـد افزایـش یـافته است. در بسیـارى از مـوارد زنـان از تـرس کتکهاى جسمانـى و سـوءاستفاده هاى جنسـى از منزل خـود فرار مـى کننـد. وى افزود: علاوه بر ایـن مشکلات اقتصادى نیز از جمله دلایل بـى خانمانى و آوارگـى زنان در آلمان اعلام شـده است. وى با اشاره به اینکه زنان بیمار آلمانـى, بعد از تـرک مراکز توانبخشـى, درمانى و حتـى زندان, نمـى تـوانند مسکنـى براى خـود تهیه کنند افزود: اکثر ایـن زنان به دلیل شرم و عدم حمایت به دوستان خـود پناه بـرده و یا اینکه به انواع تبعیضها تن مى دهند.
عضـو انجمـن کمک به افراد بـى خانمان همچنیـن با اعتـراض به نحـوه حمایت از زنان بـى پناه که اکثـرا در پناهگـاههاى مشتـرک که مـردان آواره آلمانـى نیز در آنجـا نگهدارى مـى شونـد گفت: تجربه نشان داده که زنان در ایـن مکانها با خشـونت مردان مـواجه مـى شـوند و در صـورت پذیرفته نشـدن در ایـن گـونه پناهگاهها به فحشا روى مىآورند.

مـردان آمـریکـایـى زنـان کـم اشتها را بـراى ازدواج تـرجیح مـى دهند
گروهـى از پژوهشگـران آمریکایـى اظهار داشتنـد که مـردان و جـوانان طالب ازدواج معمولا زنان کم اشتها و کـم غذا را به زنهاى خیلى چاق که طبعا به پرخـورى نیز علاقه دارند, ترجیح مى دهند زیرا از ایـن طریق در هزینه هاى خانه صرفه جـویى مى شـود.! بر پـایه یافته هـاى ایـن محققـان, جـوانـان بیـش از شخصیت و میزان هـوشمنـدى زن یا دخترى که قصـد ازدواج با وى را دارند, به ظاهر او تـوجه مـى کنند و در صـورت لاغر بـودن و کـم اشتهایـى نسبت به غذا در ازدواج با او تردیدى به خـود راه نمـى دهند.
ایـن تحقیق که بـا استفاده از نظرات 752 نفـر از دانشجـویان مـرد یک دانشگاه در آمریکا صورت گرفته است میزان رشد فرهنگى و سستى بنیان ازدواج و خانواده در ایـن کشور را ظاهر مى سازد.

پراولادترین زن جهان درگذشت
پراولادتریـن زن جهان در شهر سـنآنتـونیو واقع در 90 کیلومترى غرب شهر سانتیاگـو پایتخت شیلى شـوهر و 55 فرزندش را تنها گذاشت و مرد. ایـن زن بر اثر دیابت و در حـالت اغما درگذشت. وى در مجمـوع 57 فـرزنـد به دنیا آورد که 49 نفـر آنها در 9 زایمان سه قلو و یازده زایمان دوقلو به دنیا آمدند. وى چند سال پیـش در مصاحبه اى گفته بود که بچه هاى مـن مایه غرورم هستند. ما بسیار فقیریم, اما به لطف خدا هیچ یک از آنها آدم بد و شرورى نیست.
همه آنها کـارى دارنـد و کنـار مـن هستنـد. وى بیـش از صـد نوه دارد.