مینا, گل پاییزى

مهندس مجتبـى شریعت پناهى

 

 

پاییز فصل گلهاى رنگارنگ است. یکـى ازایـن گلهاى خـوشآب و رنگ که در مهر و آبـان مـى شکفـد مینـا است. مینـا را حتمـا دیده اید. نام علمى آن آسترASTER است و جزء خانـواده کمپـوزیتهCOMPOSITAE) ) به حساب مىآید.
مینا خیلى زود همه باغچه را به خـودش اختصاص مى دهد. سریع رشد مى کند و حتـى بعضى إ از واریته هاى آن در فصل زمستان نیز سبزینه برگهاى خـود را حفظ نمـوده و باغچه شما را سرسبز مى کنند. سرزمیـن اصلى برخـى از گـونه هاى مینا, آمریکاى شمالى است.

روش ازدیاد:
معمـولا بذرهاى آن را مانند سایر گلها در بهار به خاک مى نشانند, به ایـن ترتیب در پاییز شاهد گلهاى آن خـواهیـم بـود. براى اینکه مینا در تابستان به گل رود بایـد در بهمـن یا اسفنـد بذر آن را در گلخانه کاشت و زمانـى که هـوا مساعد شـد نهالهاى جوان را به باغچه منتقل ساخت.

نشاکارى:
همان طـور که اشاره شد در مـورد مینا امکان نشاکارى نیز وجـود دارد. به همیـن منظور اغلب مـراکز تکثیـر گل و گیاه در بهار آن را آماده نشا سـاخته و نشاهاى آماده را در جعبه عرضه مى کنند, اگر جعبه هاى آماده مینا را تهیه کنید مـى تـوانید به سادگى آن را به باغچه منتقل سازید.
بـراى کـاشت نشـا بـایـد مـوارد زیـر رعایت شود:
نشاهاى جـوان را بعد از انتقال به خانه خیلـى زود در باغچه بکارید تا ریشه در معرض هـوا قـرار نگیـرد. زمان مناسب بـراى کـاشت نشـا, صبح زود یا هنگام غروب آفتاب مى باشد.

خاک:
مینا به خاکهاى غنـى از مـواد غذایـى علاقه منـد است. خاک باغچه بایـد به وسیله کـودهاى حیـوانى پـوسیده تقـویت شـود. ضمنا خاک باید سبک و داراى زهکـش باشد.

آبیارى:
مینا به آب فراوان احتیاج دارد. آبیارى بموقع را فرامـوش نکنید. در فصل پاییز به آب بیشترى نیازمند است.

چیدن گلها:
از گلهاى مینا مى تـوان به عنـوان گل بریده استفاده کرد. براى تقـویت مینا لازم است گلهایـى که عمر آنها به پایان رسیده و پژمرده شده اند از شاخه بریده شـوند تـا سـایـر قسمتها رشـد کـرده و گلهاى بیشتـرى بـدهند.
در فصل پـاییز لازم است گاه گـدارى سـرى به باغچه بزنیـد و گلهاى پژمـرده را بـا قیچى از شاخه جدا کنید.