اخبار

 

 

مقام معظم رهبـرى: زنـدگـى مشتـرک را قـدر بـدانید و فکـر جـدایـى نکنیـد
مقام معظم رهبرى, در پاسخ به نامه یک زن دردمنـد, بـر مهربانـى و مـداراى شوهر با زن در زندگى تإکید کردند.
متـن نـامه و پـاسخ مقـام معظم رهبـرى به شـرح زیـر است:
حضـور محتـرم مقـام معظم رهبـرى حضـرت آیت الله خـامنه اى(مـدظله)
احتراما به اطلاع مـى رسانـم که اینجانب مـدت 19 سال است که ازدواج کرده ام.
دو بچه دارم, یک دختـر 8 سـاله و یک پسـر 5 / 1 سـاله.
شـوهـرم محیط مـدارس را سـالـم نمـى دانـد و مـانع تحصیل دختـرم مـى شود.
ایشان وجـود هر کتابى را براى بچه ها ممنـوع مى داند, تماشاى تلـویزیون, چه در منزل و چه در مهمانى, براى من و دخترم ممنوع است. کفش و لباس براى مـن و بچه ها نمى خرد و مى گـوید ندارم. بسیار سختگیر است و انتظار دارد در منزل اجـاره اى آپـارتمانـى, شخصا نان بپزم. بـراى آینـده بچه ها نگـرانـم. مـرا راهنمایى بفرمایید و در صورت جدایى, آیا حضانت بچه ها را به مـن مى دهند یا نه؟

متن پاسخ مقام معظم رهبرى دام ظله
بسمه تعالى
تحصیل کـودکان در مـدارس لازم است و مراقبت و تربیت بر عهده والـدیـن است.
گزینش برنامه هاى سالـم رسانه ها براى کودکان نیز وظیفه دیگر آنهاست. بچه ها را به کتابخـوانـى عادت دهید و کتابهاى مفید و مناسب سـن آنها تهیه کنید.
زن و شـوهر باید با مهربانى و مدارا زندگى کنند. مرد تا حد امکان بر عیال خـود توسعه دهد و زن تـوقعات را تا ممکـن است کـم کند. کار در داخل خانه, جزء وظایف حتمـى زن نیست. زندگـى مشترک را قدر بدانید و فکر جدایى نکنید.
خداوند به هر دوى شما کمک کند.
سیدعلى خامنه اى

ممنوعیت تنبیه بدنى کودکان در انگلیس
دولت انگلیـس تنبیه بـدنـى کـودکان را با استفاده از ترکه و کمربنـد غیر قانونى مى کند. این اقدام به منظور همسـو کردن قوانین ایـن کشور با مصوبات دادگاه اروپایى حقـوق بشر صـورت مى گیرد. بر اساس تعریف جدید قانون تنبیه, تنبیهات بدنى که منجر به آسیبهاى جسمى و یا روحـى درازمدت مى گردد, ممنـوع خواهد شد.

کـار زنـان آمـریکـایـى بعد از ازدواج بیشتـر مـى شود
نتیجه آخریـن تحقیقات نشان مى دهد که ازدواج اثر بسیار مطلـوبـى در زندگـى مردان آمـریکایـى دارد اما ایـن واقعه در زنـدگـى زنان سبب افزایـش مشکلات بیشتـر آنان مـى شـود. تحقیقاتـى که در مـرکز مطالعات جمعیت شناسـى دانشگاه میشیکان صـورت گرفته نشان مـى دهد که زنان در آمریکا بعد از تشکیل زنـدگـى مشتـرک مجبـور هستنـد 4 سـاعت بیشتـر از گذشته در هفته به کـارهـاى خـانه بپردازند. در حالـى که ساعات کار مشابه مردان در خانه 3 ساعت نسبت به قبل کاهـش مى یابد. یکـى از محققین این مرکز مى گـوید: زمان اتلاف وقت زوجیـن در امـورى ماننـد آشپزى, شستـن ظروف, لباسشـویـى, نظافت خانه و دیگـر کارهاى روزمره خانه مـورد تـوجه قرار گرفته است. نتایج ایـن تحقیق بعد از بررسـى نحـوه فعالیت بیـش از 3 هزار مـرد و 5 هزار زن آمـریکایـى در خانه بعد از ازدواج و تشکیل زندگى مشترک به ثبت رسیده است. بر ایـن اساس وجود فرزندان در خانه سبب افزایـش ساعات کار بیشتر زنان نسبت به مردان در طـول هفته در منزل شده است به طـورى که زنان مجبور بـودند در قبال هر فرزند در هفته سه ساعت بیشتر به امور خانه رسیدگى کنند. وى مى افزاید: ایـن یک حقیقت است که اگر چه افزایـش ساعات کار در منزل بـراى زنانـى که تازه ازدواج کـرده انـد بسیار عجیب است اما طلاق و جـدایـى بـراى مردان به مراتب شـوک عظیـم ترى را وارد مى کند.

تـوسط مـرکز امـور مشـارکت زنـان 100 مـدیـر زن تـربیت مـى شـونـد
طرح تربیت یکصد مدیر زن تـوسط مرکز امـور مشارکت زنان اجرا مى شـود. خانـم زهـرا شجـاعى مشاور رییـس جمهور بـا اعلام ایـن مطلب افزود: بـر اساس طـرح یادشـده 70 نفر از زنان شاغل در پستهاى کارشناسـى پـس از شـرکت در آزمـون مربـوطه, دوره مدیریت پایه و عملیاتـى را طى مى کنند. از میان مدیران پایه و تخصصـى موجـود نیز 20 نفر گزینـش و براى طـى دوره آمـوزش مدیریت میانـى معرفـى مى شـوند. تعداد 10 نفر نیز براى گذراندن دوره مدیریت عالى از بیـن مـدیـران میـانـى انتخـاب مـى شـونـد و آمـوزشهاى لازم را فـرا مـى گیـرنـد.

معاون رییـس جمهور: زنـان درمقابل معضلات زیست محیطى آسیب پذیرترند
رییـس سازمان حفاظت محیط زیست در ششمیـن نشست نمایندگان دستگاههاى اجرایى در امـور زنان گفت: زنان در مقابل معظلات زیست محیطـى آسیب پذیـرتـرنـد و به همیـن دلیل آنان در حفظ محیط زیست همواره نقـش فعالترى به عهده گرفته اند.
خانـم معصـومه ابتکار بـر نقـش زنان در حفاظت از محیط زیست تإکیـد کرد و گفت: مهمتریـن نقـش زنان در حفاظت از محیط زیست شکل دادن به افکار عمـومى بـویژه نقـش تربیتى است که آنان مى تـوانند در خانواده ها ایفا کنند. معاون رییـس جمهورى همچنیـن افزود: در شـرایط کنـونـى که دولت بـراى محقق ساختـن برنامه تـوسعه سیاسـى و جامعه مدنى تلاش مـى کند, زمینه هاى مشارکت و بهبـود وضعیت زنـان بیـش از پیـش فـراهـم شـده است.

اولیـن زن متخصص در بخـش مهنـدسـى همـا مشغول به کـار شـد
اولیـن استاد و مهندس زن در رشته هوافضا در بخـش آمـوزش مهندسى هواپیمایى جمهورى اسلامـى ایران مشغول به کار شـد. مدیر کل آمـوزش مهندسـى و تعمیرات هـواپیمایى گفت: خانـم فرزانه شرف بافى مدت دو سال است در بخـش دروس ریاضى فیزیک و تئورى پـرواز در سمت استـاد, فعالیتـش را شـروع کـرده است و در آینده اى نزدیک قرار است در بخـش ((نـوع هـواپیما)) تدریـس کند. وى افزود:
علاوه بر ایشان خانم مریم انصار نیز به عنوان اولین تکنسیـن طراحى هواپیما آموزش مى بیند. مدیر کل آمـوزش مهندسـى و تعمیرات هـواپیمایى جمهورى اسلامى ایران همچنیـن گفت: در بیشتر زمینه ها مشاهده مى شود که خانمها همپاى مردان و حتى بهتر از آنها در زمینه تعمیرات و جمع کردن مـوتـور هـواپیما فعالیت مى کنند. 2کسب موفقیت دانـشآمـوزان دختر بیرجندى در مسابقات علمـى جهانـى2 دیپلـم افتخار رشته فیزیک مسابقه ((نخستیـن گام به سـوى جایزه نـوبل)) در کشـور لهستان, به مقاله سه دانـشآموز دختر از شهرستان بیرجند اهدا شد. به گفته رییـس آمـوزش و پـرورش شهرستان بیرجنـد ایـن مقاله بـرتـر با عنـوان ((تعییـن ضریب رسانش گرمایى الکترولیتها)), توسط دانشآموزان, خانمها سمیه مهربان, مژگان احمدى و فریبا احـوارى, نـوشته شـده است. وى افزود: دختران دانـشآموز براى تهیه ایـن مقاله حدود هفت ماه تحقیق و آزمایش گروهى انجام داده اند. دختران دانـشآموز برنده دیپلـم افتخار مسابقه هاى نخستیـن گام به سوى جایزه نـوبل کشـور لهستان, در سال سـوم رشته هاى ریاضى, فیزیک و علـوم تجـربـى یکـى از دبیـرستـانهاى بیـرجنـد تحصیل مـى کننـد.
ایـن مسابقه همه ساله تـوسط آکادمـى فیزیک لهستـان و بـا مشـارکت سـازمان یونسکو در آن کشور برگزار مى شود.

125 نفـر از مجمـوع کـارمنـدان نمـونه را زنـان تشکیل دادند
125 نفـر از کارمندان نمـونه امسال را کارمنـدان نمـونه زن تشکیل دادنـد.
خانـم فتـوره چى مسوول کمیته انتخاب کارمندان نمونه دولت گفت: از میان 962 نفـر آمار کل کارمندان نمـونه امسال, 13/35 درصـد را کارمنـدان نمـونه زن تشکیل دادنـد که ایـن آمار با تـوجه به اینکه زنان شاغل در کادر آمـوزشـى وزارت آمـوزش و پـرورش را در بـر نمـى گرفت, درخـور اهمیت است. وى در باره گزینـش و حضـور زنان در نظام ادارى کشـور افزود: در تعییـن ملاکهاى انتخاب نمونه, جنسیت مطرح نبـوده بلکه خدمت کارکنان مـورد تـوجه قرار گرفته است.
وى افزود: از مجموع کارمندان نمـونه معرفـى شده, 7 کارمند, ایثارگر هستند که یک نفر از آنان زن مى باشد.

زنـان تـونسـى فعال تـریـن زنـان در جهان عرب
زنان تـونسى بیـش از سایر زنان عرب در فعالیتهاى سیاسى و اقتصادى کشورشان شرکت دارند. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد حاکى است که زنان تـونسى 6/7 درصد کرسیهاى پارلمان و 12/7 درصـد پستهاى مدیریت در بخشهاى دولتـى و خصـوصـى را به خـود اختصاص داده, 35/6 درصد افراد شاغل کشـورشان را تشکیل مى دهند و 25 درصد حقوق کل ایـن کشور را دریافت مى کنند. تونس به لحاظ شرکت زنـان در زنـدگـى سیـاسـى و اقتصـادى, در رده هفتـاد و چهارم قـرار دارد.

رییـس جمهور: نمـاز عالـى تـریـن مظهر عبودیت است
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمـى, طـى سخنانـى در هشتمیـن اجلاس نماز در شهررى, ضمـن استمـداد از سازمانهاى ذىربط جهت جلـوگیـرى هـر چه بیشتـر از جنایات طالبان در افغانستان گفت: نماز مهمترین, شاخص تـریـن و در عیـن حال آسانترین راه اتصال به خداوند است.
آقاى خاتمـى, در قسمتـى از سخنان خـود با تإکیـد بـر استفاده از جنبه هاى روانشناسى, تربیتـى و جامعه شناسـى براى احیاى فریضه نماز اضافه کرد بایـد به گـونه اى رفتار کنیـم تا مساجـد و محیطهاى نماز بیشتر مـورد تـوجه قرار بگیرد و جذابیت داشته باشـد. رییـس جمهور که در جمع شـرکت کننـدگان هشتمیـن اجلاس نماز سخـن مى گفت تصریح کرد باید تلاش کنیم تا روح نماز بر جامعه حاکم شـود نه صـورت نماز. یعنى باید از نماز رفتارى به نماز احساسـى و از نماز احسـاسـى به نمـاز عقلانـى و از نمـاز عقلانـى به نمـاز عرفـانـى بـرسیم.
وى با بیان این مطلب که عالى تریـن مظهر عبـودیت نماز است, خـواستار تـوجه بیشتر به کودکان و نوجـوانان در عرصه نماز شد و اضافه کرد: باید در جامعه ایـن احساس به وجـود آید که کودکان با نماز خـواندن محترم تر شوند و احساس شخصیت کنند. آقاى خاتمى که در محل مصلاى بزرگ شهررى سخـن مى گفت از غفلت به عنـوان یکـى از مصیبتهاى انسان یاد کـرد و خاطـرنشان ساخت انسان با عبادت مى تـواند از هستى بگذرد و به عمق آن برسد و خـود را به کانـون هستى پیوند دهـد; عبـادتـى که شـرط اصلـى آن قصـد قـربت است.
در ایـن اجلاس که به مدت 2 روز ادامه داشت تنها حـدود 30 نفر از زنان شرکت کرده بودند.

استخـدام زنـان محجبه در دو ایـالت دیگـر آلمان ممنوع شد
در پـى دستـور وزیر فرهنگ ایالت بادن ورتنبرگ آلمان مبنـى بـر جلـوگیرى از استخدام یک بانوى محجبه به عنوان معلـم, وزراى فرهنگ دو ایالت دیگر آلمان (برلین و هسـن) نیز با صدور فرامیـن دستـور جلـوگیرى از استخـدام بانـوان محجبه مسلمان را در دستگاههاى دولتـى خـود صادر کردنـد. وزیر فرهنگ ایالت هسـن گفت: علت اصلى ممنوعیت استخدام بانوان مسلمان محجبه در ادارات دولتى این ایالت, در طـرز تلقـى است که در حال حاضـر از روسـرى در بیـن مـردم و جـامعه آلمان وجـود دارد. وى اذعان مـى دارد که نکته اصلـى در ایـن است که پـوشـش اسلامى نزد مردم آلمان به ایـن صـورت تلقـى مى شـود که هر زن مسلمان معتقد, مـوظف است ایـن گـونه پوشش اسلامـى داشته باشد, در حالـى که پـوشـش راهبه ها در مسیحیت هرگز چنیـن معنایى به دنبال خـود نمـىآورد. زنان راهبه هرگز ادعا نمى کنند که باید تمامى زنان مسیحى جهان ایـن گـونه لباس بر تـن نمایند. در حالى که در اسلام مى تـوان گروههایى را مشاهده نمـود که معتقدند تنها اشخاصى به عنـوان یک فرد معتقد و مسلمان تلقى مى شـوند که ایـن گـونه پـوشـش اسلامـى داشته باشنـد. وزیـر فـرهنگ این ایالت همچنیـن افزود: دولت مـى بایست حافظ کسانـى که داراى طـرز تفکر دیگرى هستنـد نیز باشـد! در حال حاضر عملکرد بعضى کشـورهاى اسلامى همانند افغانستان نشان داده است که ایـن گـونه کشـورها اساسا آمادگـى جهت بحث آکادمیکـى را نـدارنـد. وى در ادامه تإکید کرد که دولت حاکـم بر ایالت هسـن موظف است از حقـوق زنان و دختران مسلمانى که در آلمان خواهان برخوردارى از حقوق و آزادى حقیقى خـود هستند! دفاع نماید.

همـایـش زنـان کشـورهـاى مسلمـان در هلسینکى
در همایشى که با شرکت 22 زن نماینده مجلـس از 17 کشور اسلامى در هلسینکى پایتخت فنلانـد بر پا شـد, اعلام گردیـد که تحریف در اسلام مانع واقعى بر سر راه برابـرى بین زن و مرد در جـوامع اسلامـى است در حالـى که در دیـن اسلام چنین مانعى وجود ندارد.
خانـم سلوا ابـوخضرا, رییـس انجمـن زنان فلسطینى هنگام گشایش ایـن همایـش اظهار داشت: ما با ایـن احساس در کشورهاى اسلامى زندگى مى کنیـم که در آنها اسلام بـراى حفظ زنـان در شـرایطـى واپـس گـرایـانه تحـریف مـى شـود.
نماینده مجلـس قرقیزستان نیز در سخنان خـود به فقر زنان در کشـور متبـوعش اشـاره کـرد و گفت: در پـارلمان ایـن کشـور که 105 کـرسـى دارد, فقط چهار نماینده زن حضـور دارند. وى گفت: جایى که فقر بیداد مى کند, مسإله برابرى فـرصتها بـراى زن و مرد و رعایت حقـوق زن نمـى تـوانـد وجـود داشته باشـد.
وزیـر کار و برابـرى فـرصتهاى کشور اوگانـدا نیز اظهار داشت در کشـورش در فرهنگى که مرد به طور سنتى خود را صاحب زن مى داند, زنان براى اظهار وجـود در زنـدگـى اجتمـاعى بـا مشکل مـواجه هستنـد. وى همچنیـن بـا اشـاره به بـى عدالتیهاى اقتصادى که در حق زنان مـى شـود گفت: زنان اوگاندایى 80 درصد کار کشاورزى ایـن کشـور را انجام مـى دهنـد اما تنها مـى تـواننـد 30 درصـد تولیداتشان را به حساب خود بفروشند.

واتیکـان بـر مبـارزه بـا قـوانیـن غیـر اخلاقـى تـإکیـد کـرد
واتیکان بر مخالفت خـود با رسمى شدن ازدواج همجنـس بازان و نشر ایـن پدیده غیر مشروع در جوامع لائیک, تإکید کرد. در بیانیه اى که به همیـن مناسبت در واتیکان انتشـار یـافت همچنیـن آمـده است: کلیسـاى کاتـولیک واتیکـان بـا پیشگیرى مصنـوعى باردارى زنان و از جمله با استفاده از قرصهاى ضد باردارى مخالف است. کلیساى کاتـولیک با همزیستـى غیر مشـروع زن و مـرد و تشکیل هر گـونه خانواده خارج از چارچـوب کانون خانـواده سنتـى مخالفت کرده و ترویج ازدواج مشروع را یکى از پایه هاى تحکیـم اصل خانواده تـوصیف مى کند. کلیساى کاتـولیک تصـریح کـرد که موضع آن در مـورد مسإله تعدیل جمعیت و خانـواده تغییرى نکرده و همچنان بـر محـور مخالفت با کنتـرل مصنـوعى باردارى و سقط جنین استوار است.