قانون شمولیت زنان در فیلى پین

 

 

چنانچه بـرنامه هاى تـوسعه بـراى زنان را محصـول بازنگـرى فکـرى سازمانهاى مختلف اجتماعى بـدانیـم, در ایـن صـورت مـاده شمـاره 7192 قـانـون جمهورى فیلى پیـن که معروف به قانون زن در توسعه و در سازندگى ملى است را مى تـوان نتیجه اقدامات اجتماعى زنان, در داخل و خارج کشـور دانست. ایـن قانـون که در یازدهـم دسامبر (1370) ـ 1991م تـوسط کنگره ایـن کشـور تصـویب شد و در دوازدهـم فوریه (1371) ـ 1992م به توشیح رئیس جمهورى رسیده, بر حقوق مساوى زن و مرد و نیز مشارکت کامل زنان در امر تـوسعه و سازندگى کشـور فیلى پیـن تإکید داشته است.
ماده شماره 7192 تإکید مى ورزد که بخشـى از بـودجه تـوسعه رسمـى, باید به سازمانهاى دولتى اختصاص داشته باشد تا که ایـن سازمانها بتـوانند به نحـو مـوثـرى از فعالیتهاى مـربـوط به زنـان, حمـایت کنند.
مقررات اجرایى نشان مـى دهد که در سال (1372) ـ 1993م حداقل پنج درصد ایـن بـودجه باید به منظور حمایت از برنامه ها و طرحها و موضوع جنسیت در تـوسعه به کار گرفته مى شـد و در سالهاى بعد, ایـن بـودجه افزایـش پیـدا مـى کـرد.
این قانـون همچنیـن از همه وزارتخانه ها مى خـواهد که در برنامه ها و طرحهاى خود, برخوردارى زنان این کشور را نسبت به برابرى و مشارکت اجتماعى تضمیـن نماینـد. قانون شمـولیت (قانـون جمهورى), به منظور نیل به اهـداف خـود از نظام ادارى کشـور مـى خواهد تا در مـوازیـن و رویه هاى خـود تجدیدنظر کند و تعصبـات مـربـوط به جنسیت را از عرصه زنـدگـى اجتمـاعى زنـان بزداید.
با این وجود, ((کمیته ملى نقش زنان فیلى پیـن)) شرایط زنان را به صورت زیر دانسته است:
تقریبا شمار زنان و مردان در جمعیت کشـور فیلـى پیـن برابر است, اما نیروى کار زنان بیش از نیروى کار مردان است در ازاى هـر پزوPezo) ) که مـرد کسب مـى کند, زن فقط سى و چهار درصد ایـن واحد پولى را به دست مىآورد. آمار سال (1369) ـ 1990 میلادى نشان مى دهد که به طـور کلى درآمد مردان دو برابر درآمد زنان است; در پستهاى ادارى و مـدیریتـى در برابـر هر سه مرد, تنها یک زن وجـود دارد در کارهاى کشاورزى و در برابـر هر یک پزو که مردان به دست مـىآورنـد, سهم زنان فقط نه صدم آن است. همچنیـن مکانیزه شدن کشاورزى موجب گردیده است که محل کار زنان تغییر کنـد و از ایـن روى دسترسـى ایشان به اعتبار و آمـوزش محدود شده است.
تفاوت نقـش زن و مرد, به شدت رواج داشته و در متـون درسى نیز مورد تإکید قرار مى گیرد رسـانه هـاى گـروهـى نیز زنـان را به عنـوان خـانه دار و مـوضوع تمتع جنسـى دانسته و ذکـر مـى کننـد و وظیفه نهایـى ایشـان را چیـزى جـز جلـب توجـه مردان به سوى خود نمى دانند.
انتقال و تغییر تکنولوژى در کشاورزى و تملک زمیـن و فرصتهاى شغلى در صنعت و اعتبارهاى مالـى و برنامه هاى تـوسعه مهارتها, همه در جهت تإمیـن منافع مردان است زیرا ایشان را مـولدان اقتصادى و سرپرستان خانـواده دانسته اند.
اما بـراى زنان, مهارتهاى مربـوط به خانه دارى و آشپزى و باغبانـى و تغذیه فرزندان توصیه مى شود.
بدیـن ترتیب در جریان مشارکت زنان و مردان در کارهاى تـولیدى و در طرحهاى تـوسعه اى, شکافـى عمیق به وجـود آمده و در ایـن برنامه ها بر نقـش زنان در کارهاى منزل تـإکیـد داشته و تلاشهاى تـولیـدى ایشان را مـورد غفلت قـرار مى دهند.
در بسیارى از اجتماعات فیلـى پیـن, زنان بدون دریافت مزد, امـور مربـوط به تغذیه و ایمـن سازى و درمان و نظافت و بهداشت و مدیریت و زیباسازى و مراسم دینـى و جشنها را به عهده داشته و در تلاش و کار و کـوشـش خـود بسیار جـدى هستنـد. امـا مـردان در کـارهاى رسمـى که به آن مزد پـرداخت مـى شـود چـون فعالیتهاى سیـاسـى و دولتـى و شـوراهـاى محلـى, اشتغال دارنـد.
معمـولا زنان در کارهاى مربـوط به رهبرى اجتماعى و جامعه, دیده نمـى شـونـد زیـرا که ارزش کار آنها در ارتباط با تـوسعه اجتماع شناخته شـده نبـوده و ارزشگذارى نمـى شـود. از ایـن رو حتـى زمانى که باید از برنامه هاى تـوسعه اى سـودجـوینـد, در مقـایسه بـا مـردان, دستخـوش محـرومیت هستند.
محدودیتها و کاستیهاى موجود در حوزه خدمات اجتماعى را مى تـوان در آموزش و کودک پرورى و مراقبت از مردان و تنظیـم خانواده و ایجاد امکانات براى زنان و بچه ها مشاهده نمود. زنان به منظور حفظ و تإمیـن نیازهاى خانواده خـود, ناگزیر از کار سخت و طـولانـى هستند اما از آنجایـى که مشاغل زنانه به حـد کفایت, مـوجـود نمـى باشد و مزد این گـونه مشاغل نیز پاییـن است بسیارى از زنان به فحشا و منکرات کشیده مى شوند (در حال حاضر فحشا در ایـن کشور جنبه بازرگانى داشته و تـوریستهاى خارجى بابت آن دلار مى پردازند) و یا براى کار به کشورهاى خارجى مى روند و همچنیـن براى خدمات خانگى و سرگرمى نیز به کار مـى پـردازنـد که اغلب مـورد سـوءاستفـاده قـرار مـى گیـرند.
برنامه ریزى تـوسعه اى تإکید بر احقاق حقـوق زنان از طریق پروژه هاى حمایتى دارد از آن جمله:
ـ تـإسیـس مـراکز مـراقبتهاى روزانه از مـادران کـارگـر
ـ ایجاد امکانات اعتبارى براى زنان روستایى که مایلند در طرحهاى معیشتـى, دور از مزرعه به فعالیت مشغول باشند
ـ تدارک آب آشامیدنى براى خانواده
ـ تـدارک مسکـن بـراى زنـان تهیـدست و جـا به جـا شده شهرى
ـ فـراهـم آوردن امکـانـات حمل و نقل بـراى زنـان کـارگر
ـ مـراقبت قبل و بعد از زایمـان بـراى مـادران
ـ تإسیس داروخانه و مراکز درمانى
ـ تـدارک وسـایلـى که زمـان کـار در آشپزخـانه را کـاهـش مـى دهـد
ـ ایجـاد تکنـولـوژى صنـایع تبـدیلـى و نگهدارى مـواد غذایى
ـ تـدویـن بـرنامه هاى آموزشهاى غیـر رسمـى به منظور سـوادآمـوزى و تـوسعه تخصصهاى لازم
ـ ایجـاد بـازارهـاى مـورد نیـاز و تـدارک کـالاهـاى خـانگى
ـ اعطاى مرخصى زایمان به زنان کارگر
از طرف دیگر, طرحهایـى را که مـى تـوان مد نظر داشته تا از آسیب پذیرى زنان بکـاهـد مـى تـوان به شـرح زیـر خـاطـرنشـان سـاخته و ملحوظ داشت:
ـ امنیت اقتصـادى بیشتـر, استقلال, حق انتخـاب و بـرخـوردارى از فـرصتها مسـوولیت پذیـرى اجتماعى و اقتصادى; ـ سازمان پذیـرى, به منظور تـرفیع مقام اجتماعى
منبع:
امارى لیـس تورس, روزاریو دل روزاریـو. جنسیت و تـوسعه. ترجمه دکتر جـواد یوسفیان. نشر بانو.