نیـم نگـاهـى به رنج دختـربچه هـا در کشـورهـاى مختلف

 

 

آمار و اطلاعاتـى که در زیر مىآید, بدون هیچ گـونه تـوضیح و تفسیرى, وضعیت دختـربچه هـا را در جهان امـروزى نشـان مـى دهـد.
در کشـورهاى در حال تـوسعه, دختـربچه ها در مقایسه بـا پسـران خـردسال, از خـوراک, مـراقبتهاى بهداشتـى و امکـانـات آمـوزشـى کمتـرى بـرخـوردارنـد.
بخـش اعظم کارهاى انجام شـده تـوسط دختربچه ها و زنان ((نهفته)) مـى مانـد, زیرا در حسابـرسیها و آمارگیریهاى ملـى خـود را نشان نمـى دهـد. ساعات کار زنان در مقایسه با مردان, 25 درصد طـولانـى تر است و بخـش بزرگـى از فعالیت آنان ـ شامل کار در خانه و پرورش محصـولات معیشتـى ـ بدون دستمزد مـى ماند.
موانع فرهنگـى, اجتماعى, حقـوقـى و اقتصادى مـوجـود در برابر رونـد تکامل دختربچه ها و زنان به مراتب بیشتـر از مـوانعى است, که مـردان و پسـران با آنها مواجه مى شوند.
60 میلیون دختر به آموزش ابتدایى دسترسى ندارند که ایـن تعداد 20 میلیون نفر بیـش از پسـران است. در اکثـر کشـورهاى در حال تـوسعه, تعداد ثبت نام دختران در مـدارس, کمتر از پسـران است و تعداد به مراتب بیشتـرى از آنان, ترک تحصیل مـى کننـد. از 83 کشور در حال تـوسعه, در 68 کشـور نسبت ثبت نام دختران در مـدارس ابتـدایـى, کمتر از پسران است. در 58 کشور از 78 کشـور, ایـن نسبت در مـورد مـدارس تکمیلـى کمتـر است.
در بسیارى از خانوارها, مردان و پسران حقـوق بگیر به مراتب, بهتر از زنان و دختران تغذیه مى شوند.
در 30 کشـور در حال تـوسعه, میزان مـرگ و میـر دختـربچه ها در سنیـن یک تا چهار سالگـى بالاتـر و یا مساوى میزان مرگ و میر پسران است. ایـن ارقام با آمار کشـورهاى صنعتـى که در آنها میزان مرگ و میر پسران معمـولا بالاتـر از دخترهاست, مغایرت دارد.
گزارشى که به یـونیسف و سازمان بهداشت جهانى تسلیـم شده نشان مى دهد که در هنـدوستان, میزان مرگ و میر دختـربچه ها بسیار بالاست و ازهر شـش مـورد مرگ دختربچه ها در هندوستان, پاکستان و بنگلادش, یک مـورد ناشـى از بـى تـوجهى و تبعیض است.
دختران خـردسال در مقایسه با پسـران, بیشتـر بار کارهاى خانه و مراقبت از خـواهران و برادران, بـر دوششان است. در آفـریقا و آسیا دختـران 10 تا 14 ساله هر روز 7 ساعت یا بیشتر, وقت خـود را صرف وظایف خانگى و کارهاى منزل مى کنند دخترها زودتر از پسرها ازدواج مـى کننـد. در آسیا 18 درصـد, در آفریقا 16 درصد و در آمریکاى لاتیـن 8 درصـد دختران 15 ساله متإهل هستند. اما پسران در سنیـن بالاتر ازدواج مـى کنند. در برخـى کشـورهاى آسیایى و آفریقایى, 60 الـى 70 درصـد تمام دختران در سنیـن 15 تا 19 سالگـى ازدواج مـى کنند. حال آنکه در مـورد پسـران, ایـن ارقـام به 10 الـى 25 درصـد مـى رسـد.
بـاردارى زودرس دختـرهـا امیـد به زنـدگـى آنها را کـاهش مى دهد و در سلامت, تغذیه, تحصیلات و فرصتهاى اشتغال آنها تإثیرات نامطلـوب مى گذارد.
مطالعاتـى که در یک شهر آسیایـى انجـام شـده و در بیـن والـدینـى که جنـس فرزند آینده خـود را مى دانستند, 800 مورد سقط جنیـن گزارش شده که تنها در یک مورد آن جنس کودک, پسر بوده است.
در بسیـارى از فـرهنگها دختـربچه را حضـور و وجودى گذرا دانسته که بـایـد مـوقتا تا زمان ازدواج از او نگهدارى شـود. ازدواج زودرس در بسیارى از ساختارهاى سنتى, فرصت منحصر براى ((رشد)) بـوده که در اختیار دختران قرار مـى گیرد. اما همیـن ازدواج در بسیارى از مـواقع, باعث وخیـم تر شدن وضعیت دختـران مى شـود. مخصوصـا در شـرایطـى کـه جهیـزیه نیـز از شـروط ازدواج بـاشد. چنیـن نگـرشى باعـث تقـویت ایـن فکر است که فرزند دختر, عملا یک بار مالى اضافى است.
پایگاه دختـر پـس از ازدواج با جنسیت فرزنـدان او ارزیابـى مـى شـود و طرز تلقى ایـن دختر از تشویق و تنبیهى که براى نقـش خـویـش دریافت مى دارد, به نگرش و آرمانهایـش شکل مى دهد و همه اینها به نـوبه خـود, به فرزندان دختر او منتقل مى شود.
در مقـایسه بـا دختـران, تعداد بیشتـرى از پسـران, ایمـن سـازى شـده یا در بیمـارستـانها مـورد درمـان قـرار مـى گیـرنـد.
میزان و مـرگ و میر در نتیجه ابتلاى به سـرخک, اسهال و بیماریهاى ریـوى در میان دختربچه ها بالاتر است.
دختـربچه هـا زودتـر از پسـرهـا از شیـر گـرفته مـى شـونـد.
پسـران بـراى مـدت زمـان بیشتـرى بـا شیـر مـادر تغذیه مـى شـونـد.
در مقایسه بـا پسـران, دختـربچه ها معمـولا دیـرتـر و در شـرایط حادتـرى به بیمارستان رسانده مى شوند.
آمار ملـى به دست آمـده از گروه وسیعى از کشـورها, ماننـد بنگلادش, جمهورى ذمینیکـن, ال سالـوادور, جـامائیکا, ژاپـن, مالزى, نیجـریه, جمهورى متحـده تانزانیا و آمـریکا, نشان مـى دهـد که احتمال مـرگ در حیـن زایمان در میان دختـران 15 تا 19 ساله, دو برابـر احتمال آن در گـروه سنـى 20 تا 24 ساله است. این مرگ و میرها در بسیارى مـوارد ناشى از از سقط جنیـن غیر بهداشتى و به روشهاى ابتدایى است.
طبق مطـالعه اى که در بمبئى هنـدوستـان انجـام شده است, بیست درصد از حدود یکصد هزار روسپى, زیر سـن قانونى بوده اند. ارقام مربوط به تایلنـد نشانگـر وجـود هشتصـد هزار روسپـى زیر سـن شانزده سالگـى است.
به دلیل روابط جنسـى نامشروع و لجام گسیخته, بیمارى ایدز خطر بسیار جـدى و روزافزونى براى سلامت و بقاى دختران و فرزندانشان محسـوب مـى شـود. در حدود 1/5 میلیـون زن در کشـورهاى در حال تـوسعه به ویروسH.I.V) ) مبتلا هستنـد.
ایـن رقـم 75 درصد از کل دو میلیون نفر زنان مبتلا در سراسر جهان است. طبق پیـش بینـى یـونیسف در سال 2000, در ده کشـور آفریقایـى که بالاتریـن میزان آلودگى را دارند, تا حدود 5/5 میلیـون کـودک زیر 15 سال, مبتلا به آلـودگى ایدز خواهند شد.
مطالعه اى که در باره نـوزادان سه تا هشت ماهه در اردن, در سال 1985 میلادى انجام شده حاکیست که پسران تا 4 برابر دختران از تخـم مرغ, میـوه, گـوشت و سبزیها تغذیه مـى کنند و تحلیلـى که در سال 1368 در پاکستان انجام شد نشان مـى دهد 61 درصـد دختربچه هاى زیر 5 سال گرفتار سـوءتغذیه هستنـد, حال آنکه ایـن میزان بـراى همـان گـروه سنـى پسـران به 52 درصـد مـى رسیـد.
در هنـدوستـان به پسـران فـرآورده هـاى شیـرى بیشتـرى مـى رسـد.
به دختـربچه هـا در بنگلادش غذاى کمکـى رقیقتـرى داده مـى شود.
تـوقف رشـد و وخامت شرایط جسمانـى در میان دختـران 6 الـى 7 ماهه بنگلادش, بیشتر است تا پسران همین سن.
نسبت نوزادان زیر وزن طبیعى در کشورهاى در حال تـوسعه, حدود 17 درصد است.
حال آنکه این رقـم در کشـورهاى تـوسعه یافته, فقط 6 درصـد است. ایـن تفاوت عمدتا منعکـس کننده تغذیه بدتر و وضعیت نامناسبتر بهداشتـى زنان است که با زایمانهاى زیاد و نزدیک به هـم در سنین بسیار پاییـن یا بالا و مـراقبتهاى ناکافى دوران حاملگى همراه مى شود. موارد کمبـود وزن طبیعى در هنگام تولد, از 9 درصد در آسیاى جنـوب شرقى, تا 11 درصد در آمریکاى لاتیـن, 16 درصد در شبه صحـراى آفـریقـا و 28 درصـد در آسیـاى جنـوبـى دیـده شـده است.
در سال 1369 بیـش از صد میلیـون کـودک به آمـوزش ابتدایى دسترسى نداشتند.
حداقل 60 میلیون از ایـن کـودکان دختربچه بـودند. از 960 میلیـون بزرگسال بیسواد در جهان, 640 میلیـون و یا دو سـوم شامل زنانـى است که یا هیچ گاه امکان رفتـن به مـدرسه را نداشته اند یا مـدرسه را ناتمام تـرک کـرده انـد.
احتمال مرگ مادران باردار در کشورهاى در حال تـوسعه, 50 برابر مادران در کشورهاى صنعتى است. در کشورهاى در حال تـوسعه, میزان باسوادى زنان دو سوم مردان است.
منبع:
پـورزند, نیلـوفر ـ دختربچه ها سرمایه گذارى براى آینـده ـ تهیه شـده تـوسط واحـد بـرنـامه ریزى صنـدوق کـودکـان سـازمـان ملل متحـد (یونیسف)