نویسنده

سرود فردا

نرگس گنجى

 

 

برادر محمدحسن رجایى زفره اى ـ اصفهان
قسمتـى از کتـاب ریاض البکإ را نقل و ارسال فـرمـوده ایـد که بسیار مـوجب سپاسگزارى است. هر چند فعلا تـوفیق نشر آن ابیات در مجله دست نداد ولـى از آنجا که در نظراتـى مطالعاتـى در اشعار و مراثـى مـربـوط به حضـرت صـدیقه کبـرا(س) انجام و از نتـایج آن در مجله نیز استفاده شـود, اگـر اهل ذوق و نظر آثار مـوجـود در ایـن زمینه را ارسال یا معرفـى کننـد, علاوه بـر اجـر معنوى, موجب ذکر خیر و امتنان خـواهد بـود. در ایـن زمینه به طور جداگانه نیز تـوضیحـات بیشتـرى را از طـریق مکـاتبه به اطلاع خـواهیـم رسـانــــد.
تـوفیق سعادت شمـا را از خـداى مهربـان خـواستـاریم.

خواهر فریبا بهروزى ـ کرمانشاه
از حسـن نظر شمـا نسبت به ایـن مهم سپـاسگزاریــم.
سروده هایتان نماینده عواطفـى لطیف است و ذهنتان شیفته آثار بزرگانـى چـون مـولـوى است. ایـن شیفتگـى نقطه قـوتـى است که شما را وا مى دارد با دقت و اشتیاق میراث فرهنگى و ادبـى فارسـى را مطالعه کنید و اندیشه خـود را غنى سازیـد. اما در عیـن حال سعى شما آن باشـد که تنها آنچه را خـودتان تجربه کرده اید و جزیى از درون شما شده است, بیان کنید. زیبایـى معانـى در اشعار عارفان, غالبا شاعران جـوان معنویت گرا را بر آن مى دارد که احساسات خود را در تعابیر مـوروثـى و آماده آنان بریزند و از خلاقیت آنان کاسته شـود. همه سعى شما آن باشـد که جز حقایقـى که خـود به آن دست یافته اید ـ هر چنـد از خلال مطـالعه در تجـارب دیگـران ـ بـر قلـم نیـاوریـد. در آن صـورت است که استعداد مسلـم و گفتار موزون شما رو به بالندگى و استقلال خواهد نهاد. چاپ شدن سروده هایتان در نشریه هاى دانشجـویـى مناسب است ولـى براى چاپ در مجلات پرتیراژ کمـى درنگ کنید تا شعرتان مراحل کمال را بپیماید. منتظر خـوانـدن سروده هایتان هستیم.

خواهر زهرا توکلى ـ فسا
شعرتـان که همچنـان از انتظار بـازگشت سـرشـار است, رسید. شعرى ـ در مجموع خـود روان ـ که گاه ((تب و تاب)) صنعتگرى آن را به تکلف آمیخته است:
تویى که از تب چشمان من سفر کردى
به خاطــر دل بى تـاب کـاش برگردى
یا ردیفى که گاهى خوش نشسته است:
در این اتاق گرفته همیشه زل زده ام
به جاى خالى یک قاب[ کاش بـرگردى]
امیـد است با استمرار در مطالعه آثار اصیل ادبـى ـ اعم از نظم و نثـر ـ و پیوند زدن تجربه هاى شخصى خـود به تجربه هاى بشرى به شعرى متعالى و ماندگار دست یابید. همیشه به دیدن دست خط و خـواندن شعرهایتان خشنـود مى شـویـم. در پناه خدا باشید.

خواهر حورا طوسى ـ قم
برادر حسن غفارى ـ زنجان
اشعار زیبایتان رسید.
احساس لطیف شما را مى ستاییم و از شما تشکـر مـى کنیـم. مطالب هـر شماره از حـدود یک ماه قبل از انتشار تعییـن و آماده مـى شـود. بنابـرایـن از اینکه نتـوانستیـم ابیاتـى از سـروده هایتـان را در مـوقع منـاسب استفـاده کنیـم متإسفیم و آن را به فرصتـى دیگر مى گذاریم. امیدواریـم با ادامه همکارى و ارسـال آثـارتـان پشتیبـان مجله خـود بـاشیــد.

خواهر فاطمه یحیایى موید ـ تهران
در سروده هایتان مایه هایـى از تجربه شاعرانه وجـود دارد که باید با مطالعه بسیار و گفتگوهاى درونى ـ یا همان اندیشه شاعرانه ـ تقویت شـوند. اگر عمل به تـوصیه ما را مفید مـى دانید, ما نیز حق داریـم که سروده هاى دیگرتان را نیز دریـافت کنیـم و بخـوانیـم. مـوفق بـاشید.