یک(5) جرعه زندگى

 

 

در شمـاره 78 مجله, جـرعه اى از زنـدگـى خـواهـرT.P.O.F.Y از یکى از شهرهاى بنـدرعبـاس را پیـش روى شمـا گذاشتیـم. جـرعه اى تلخ که از جمله خـواهر دلسـوز, ((و.ع)) از بستانآباد در آذربایجان شرقـى را وا داشته است که نامه زیر را براى ایشان بنویسد. ایـن نامه حتى اگر نتواند مشکل گشاى آن خـواهر باشد اما مى تـواند مرهمى بر زخمهاى دل وى و مایه تسلیت خاطر باشد.
خواهر خوبـم, از آنجایـى که برادر شما چنیـن اعمال و رفتارى از خـود نشان مى دهد; مى خواهد به خانواده اعلام کند مردانگى یعنى چه؟ مى خـواهد مرد بـودن و اختیاراتـش را به شما نشان دهـد. کلا همه اینها از تـربیت خانـواده آغاز مى شـود و مـن فکر مـى کنـم ایشان مشکل عاطفـى و تربیتـى دارنـد که باید با همکـارى اعضـاى خـانـواده در صـدد اصلاح رفتـار ایشـان بـاشید.
اولا همه شما بایـد در قـدم اول صبـر را پیشه خـود سازیـد و از دست کارهاى بـرادرتـان خسته نشـویـد و از کـوره در نـرویـد.
به نظر مـن شما چهار خواهر با همکارى هـم تصمیم بگیرید با تغییراتى که در اعمال و رفتارتان ایجـاد مـى کنیـد; بـر رفتـار ایشان اثـر گذاشته و او را تغییـر دهید و همیشه بـر خـدا تـوکل داشته باشید و حـوصله به خـرج دهیـد.
مثلا تصمیـم بگیرید هرگز با او لجبازى نکنید و همیشه به او احترام بگذارید و از کلمات متشکرم, خواهش مى کنـم استفاده کرده و احترام زیادى برایش قائل شوید. وقتى هـم که شما را کتک زد یا پرخاشگرى کرد اصلا جواب او را ندهید و عصبانیـش نکنید. شما وقتى ایـن گـونه عمل کردید آن وقت رفتار برادرتان را مـورد ارزیابـى قـرار دهیـد به ایـن صـورت که او در مقـابل رفتـار شما چه عکـس العملـى نشان مـى دهد. اگر کـوچکتریـن تغییرى در رفتارش مشاهـده کردید بدانید که مشکل ایشان, مشکل عاطفى و مورد تـوجه قرار نگرفتـن و بى احترامى بـوده است. و او مـى خواسته اعلام مـوجـودیت کند. شما خواهر خـوبـم و افراد خانـواده باید دست به دست هـم بـدهیـد و کارى کنیـد که او احساس کنـد شما واقعا او را دوست دارید اگر کوچکتریـن کارى انجام داد یا کسب درآمدى داشت شـدیدا از کار ایشان قـدردانـى کنید. آن وقت برادرتان خـواهـد دیـد که با انجام دادن کارى ولو کـوچک شما چقدر به او احترام مى گذارید. خـواهر عزیز, امثال شما که در مکانهاى محـروم هستیـد و هیچ گـونه تفـریح و یا سـرگرمـى نـدارید زیاد است. شما اگر در کنکـور قبـول نشـدید اصلا نگران نباشید. شما مـى تـوانیـد در کارهاى هنـرى و خانه دارى مثل, خیاطـى, گلـدوزى, سـوزن دوزى فعالیت کنید تا هم سرگرم شـوید و هـم کسب درآمد داشته باشید یا مى تـوانید در یکـى از مراکز شهر خـودتان کارى پیدا کنید و به خانـواده تان کمک کنید.
هیچ وقت بیکار ننشینیـد, اوقات بیکارى را به مطالعه مجلات, کتاب, روزنامه, قـرآن, مفاتیح, نهج البلاغه اختصاص دهید. همیشه نماز را سـر وقت بخـوانیـد.
قرآن و دعا را فرامـوش نکنید. شـدیدا به خـدا تـوکل داشته باشیـد و او را ناظر اعمالتان بدانید. از همه شما خواهش مى کنـم که با همکارى هم سعى کنید تغییـرى در اخلاق خـودتان بـدهیـد تـا تـإثیـرى روى بـرادرتـان بگذاریـد.
شما در مقابل برادرتان مسوولید. در صدد اصلاح رفتار ایشان باشید. با تـوکل به خدا همه چیز درست مى شود. همه ایـن مسایل را از امتحانات الهى فرض کنید و مطمئن باشید که اگر شما یک گام بـرداریـد خـداونـد درهاى بیشمارى را به روى شما خواهد گشود.
در مـورد بیکارى و کار نکـردن بـرادرتان بـا مشاوران کارشناس بیشتـر تماس داشته باشید. مـن به عنوان یک خواهر, تجربیات و ایده هاى خودم را براى شما بازگـو کردم امیـد آن دارم که ان شإالله مشکلات شما هر چه زودتـر بـرطـرف گـردد. بـا امیـد پیـروزى و بهروزى بـراى شمـا

و.ع ـ بستـانآباد