نویسنده

پزشک شما

دکتر آذر آذرى

 

 

این شماره:
خواهر م.م ـ قم
خواهر ؟ ـ قم
خواهر ل.ب ـ کنگاور
خواهر ؟ ـ چهارمحال و بختیارى
برادرMN - P ـ سیستان و بلوچستان
برادر س.ع.س.م ـ تهران
خواهر م.ف.ا ـ قم
خواهر آ.س ـ شیراز
خواهر م.د.پ ـ شاهرود
خواهرM.s ـ مینودشت
خواهر ن.ا ـ گنبدکاوس
خواهر س.ک ـ کرمانشاه
خواهر خ.الف.پ ـ تهران
خواهرK.N ـ یزد
خواهر م. م ـ قم
دخترم 16 ساله است. او بیشتـر مـواقع کف دستانـش مرطـوب مـى شـود. یکـى از پزشکان گفت این مورد نشانه عدم تعادل عصبـى است. لطفا در ایـن مـورد مـرا راهنمایى کنید.
خواهر گرامى!
همـان طـور که مـى دانیـد غدد عرق در سـراسـر بـدن وجـود دارنـد و کار آنها مرطوب و خنک نگه داشتـن پـوست بدن مى باشد. در بعضى نواحى مثل کف دستها و پـاهـا و زیـر بغل و پیشـانـى تعداد ایـن غدد بسیار فـراوان است.
تعریق بیـش از حد مـى تـواند علامت یک بیمارى هـم باشد ولـى اکثر مـواقع به عنوان واکنـش بدن در مقابل تحریکات مختلف بیرونى است. پرکارى غده تیروئید گاهـى با لرزش دستها و مرطـوب بـودن (تعریق) کف دستها همراه است. در ایـن موقع اشتهاى بیمار ممکـن است زیاد هـم باشد ولى على رغم خـوردن غذاى کافى, فـرد از لاغرى شکایت دارد. در هـر حال ممکـن است انجـام تستهاى تیـروئیـدى ضرورت داشته باشد. البته گاهـى اوقات در اثر هیجانات, اضطراب, ترس و خشـم نیز ممکـن است بعضى نواحى بدن از جمله کف دستها به شدت عرق کنند. در ایـن صورت درمان, باید متوجه از بیـن بردن زمینه هاى اضطراب و هیجان باشد. گاهى حساسیت, بـاعث عرق کـردن کف دستها مـى شـود. لذا بهتـر است در مـوقع کار و مطـالعه از دستکـش ضـد حسـاسیت استفـاده شـود. خـدا نگهدار.
خواهر ؟ ـ قم
دختـرى 20 سـاله هستـم. دو سـال پیـش بعد از جـدایـى بیـن من و خواهرم که به واسطه قبـولى دانشگاه اتفاق افتاد, ناگهان به اندازه سکه 20 ریالى قسمتـى از مـوهاى سرم ریخت و پزشک علت آن را فشار عصبـى تشخیص داد.
امسال هم همان عمل در جلـوى سرم تکرار شد. عادت بـدى هـم دارم; مدتـى است مـوهـاى سـرم را مـى کنـم. لطفـا مـرا راهنمـایـى کنیـد.
خواهر محترم!
ریزش منطقه اى مـو را اصطلاحـا ((آلـوپسـى منطقه اى)) مـى گـویند. علت ریزش منطقه اى معلـوم نیست. بعضـى صـاحب نظران معتقـدنـد که احتمـالا یک پـدیده خـودایمنـى ممکـن است در ایجاد ایـن اختلال دخالت داشته باشد. گاهى اختلالات تیروئیدى و نقص در کار سایر غدد داخلى ممکـن است در ایجاد آلوپسى منطقه اى تإثیر بگذارد. گاهى مـواقع علت ایجاد آن مسایل هیجانـى و اضطراب است اما ایـن موضوع همیشگى نیست. معتقدند اکثر بیماران طى مدت 3 تا 6 ماه خـود به خـود بهبـود مى یابند. در ایـن موارد باید به بیمار اطمینان داد که مسإله خطرناکى وجـود ندارد. در هر حال استفاده موضعى از لوسیون بتامتازون ممکـن است باعث رویـش مجـدد موها شود. کنـدن مـوها اگر به طـور وسیع انجام شـود اختلالـى به نام تریکـوتیلـومنیا نامیده مى شـود که نیازمند تـوجه و مراقبت بیشتـرى است. البته ایـن اختلال نـوعى وسـواس است و بایـد درمان دارویـى و رفتاردرمانى انجام شود. در موارد محدودتر با تمریـن و ممارست و اعتماد به نفـس مـى تـوان بـر ایـن مشکل فـائق آمـد. مـوفق بـاشیـد.

خواهر ل.ب ـ کنگاور
عرق کف دست مـن بیـش از انـدازه زیـاد است و مـن را کلافه کرده است. لطفا مرا راهنمایى کنید.
خواهر گرامى!
همان طـور که مـى دانید در هر سانتـى متر مربع از سطح بـدن تعداد 200 ـ 100 غده عرق وجـود دارد که در نـواحـى پیشانـى, کف دست و پا به تعداد بیشتـرى یافت مى شوند. به طور کلى سیستـم مهارکننده عرق در بدن وجـود ندارد و تنها با قطع رشته هاى عصبـى سمپاتیک, تعریق صـورت نخـواهـد گرفت. علاوه بر تحریک حـرارتـى غدد عرق, استرسهاى هیجانـى, درد, تـرس و اضطراب و خشـم نیز باعث تحریک غدد عرق مى شـوند که بخصوص تعریق در کف دست و پا و زیر بغل و پیشانى بیشتر صورت مى گیرد. در هر حال تـوصیه مى شود که تستهاى تیروئیدى انجام شود تا از سلامت غده تیروئید مطمئن شـویـم. استفاده از دستکـش نخى و ضد حساسیت بخصوص در موقع کار و مطالعه نیز بسیار موثر است. همچنیـن تـوصیه مى شود که دستهایتان را با صابون سدر یا صابـون بچه شستشو دهید. تـوجه کنید که مواد شـوینده شیمیایى تإثیر سـوئى بر پـوست و ضمائم آن از جمله غدد عرق به جا مى گذارد. سلامت باشید.

خواهر ؟ ـ چهارمحال و بختیارى
زنـى هستـم 20 سـاله. حـدود دو سال است ازدواج نمـوده ام ولى تا کنون بچه دار نشده ام. علت آن هـم ناشى از عدم قدرت بارورى اسپـرم همسـرم مـى بـاشـد. آیـا به روشI.V.F مـى تـوان بچه دار شـد؟
خانم محترم!
از اینکه خـواسته اید پاسخ را به نشانى همسرتان ارسال نماییم معذوریـم. به هر حال اگر چنیـن مشکلى وجـود دارد مى تـوانید به اتفاق شوهرتان به یکى از این مراکزI.V.F مـراجعه نماییـد. ایـن روش در اصفهان, تهران, یزد و سایر شهرهاى بزرگ قابل انجام است. احتمالا باسابقه ترین و مجهزتـرین ایـن مـراکز در شهر یزد مى باشد.

برادرMN - P ـ سیستان و بلوچستان
ثابت شده است که عمر زنان بیـش از مردان است. آیا از نظر علمـى صحت دارد؟
آیا به عوامل ژنتیکـى و ارثـى بستگى دارد؟ 2برادر گرامى!2 در مـورد سـوال اول که در اینجـا نیاوردیـم در شمـاره هاى قبل پـاسخ داده شـده است. ضمنـا مى تـوانید به روانپزشک مراجعه نمایید. در مورد سـوال مذکور هنوز به درستى معلوم نشده است که چرا سـن متوسط زنان بیشتر از مردان است ولى به طور قطع عوامل ژنتیکـى و در نتیجه اضمحلال سلـولـى در طـول عمـر نقـش دارد.

برادر س.ع.س.م ـ تهران
مـن شنیـده ام که بـدترین چیز براى پـوست, کاکائو است. آیا ایـن گفته صحیح است؟
برادر گرامى!
جـاى نگـرانـى نیست. شیـرکـاکـائو هیچ تـإثیر سویى بر پـوست صورت نمى گذارد. البته رعایت اعتدال در خـوردن و آشامیدن در همه موارد ضرورى است. احتمالا خوردن زیاد کاکائو به تنهایى ممکـن است موجب حساسیت پـوستى شود و ایـن خصوصیت بسیارى از مواد غذایى دیگر نیز مى باشد و منحصر به کاکائو نیست.
خدا نگهدارتان.

خواهر م.ف.ا ـ قم
1ـ مـن دایـم در حـال حـرص خـوردن هستـم. به همیـن خـاطـر پوست زبـان و لبهایـم را از داخل مـى خـورم و وقتـى غذا مـى خـورم مـى سـوزد.
2ـ گیجگاه مـن دایم درد مى گیرد. دایـم گـریه ام مـى گیرد و دست خـودم نیست.
3ـ خیلـى لاغر هستـم و قـدم بلنـد است ولـى در مقـابل قـوى هستـم.
4ـ روى سینه سمت راستم یعنى درست روى قلبـم کمـى قهوه اىتر از رنگ پـوستـم شـده است. 5ـ خیلـى زود عصبـى مـى شـوم و همیشه سردرد دارم.
لطفـا در مـورد مشکلاتـم مـرا راهنمـایـى کنیـد.
خواهر محترم!
در مـورد سـوال اول, به نظر ما بهتریـن درمان, آرامـش جسمـى و روانى است.
محیط منزل باید صمیمانه و بدون اضطراب باشد, به طـورى که شما احساس امنیت و آرامـش داشته باشیـد. البته عادات مختلف نیز ممکـن است باعث ایجاد مشکل شمـا شـود در هـر حـال تـوصیه مـى شـود که بـر اعصـاب خـود مسلط شـویـد.
ضمنا گریه کردن زیاد و بـى مـورد مى تـواند به عنـوان علامت بیمارى افسردگـى باشد ولى 2 بار در سال و بـا علت مشخص, گـریه کـردن, معمـولا دلیل بـر مشکل و اختلال نیست. در مـورد لاغر بودن بهتر بـود انـدازه قـد و وزن خـودتان را براى ما مى نوشتید تا بتوانیم در ایـن مورد تـوضیح مناسبى ارایه نماییـم. همان طور که مى دانید قلب یک عضـوى است که در سمت چپ قفسه سینه واقع است; به هر حال تغییر رنگ پوست در یک قسمت مى تواند طبیعى و مربـوط به افزایـش رنگدانه هاى پـوست باشد. اگر زود عصبى مى شـوید, زیاد گریه مى کنید, اشتهایتان کـم است, خوابتان نامنظم و کـم شده است, بهتر است با یک متخصص روانپزشکى نیز مشورت بفـرمـاییـد. لطف خـداونـد شـامل حـال شمـا بـاشد.

خواهر آ.س ـ شیراز
یک بیمـارى دارم که حـدود 5 / 1 سـال است مـرا عذاب مـى دهـد.
وقتى ادرار مى کنـم به طـور کامل قطع نمى شـود. لطفا بگـویید به متخصص کدام بیمارى مراجعه کنـم البته آب زیاد مى خورم و زود گرسنه مى شوم و خارش شدیدى دارم. زیـاد هـم مـى خـوابـم آیـا اینها مـى تـوانـد علایـم دیـابت بـاشد؟
خواهر گرامى!
در مورد سـوال اول تـوصیه مى شود که به پزشک متخصص ارولوژى مراجعه نمایید.
همچنیـن بـراى اطمینان از دیابت, بهتر است به یک متخصص داخلـى نیز مراجعه کنید. در مـورد سـوال دیگرشما که در اینجا مطرح نشـده, مشکل شما به متخصص زنان مربوط مى شود.
مسلما پزشک متخصص زنان در مـورد طبیعى یا غیـر طبیعى بـودن مشکل شمـا نظر مى دهد. موفق باشید.

خواهر م.د.پ ـ شاهرود
مـن چنـد سـال است که از چـاقـى رنج مـى بـرم و بسیـار مورد نکوهش اطرافیان قرار گرفته ام. چندیـن بار تصمیم گرفتم از طریق رژیم غذایى وزن کـم کنـم ولـى امراض دیگرى به سراغم آمـد. لطفا مرا راهنمایـى کنیـد.
خواهر محترم!
به نظر مـا مشکل شمـا نگـران کننـده نیست.
شما مى تـوانید با انجام ورزشهاى معمـولى و سبک که در طـول دوران دبیرستان آمـوزش دیده ایـد, تمام اعضاى بـدنتان را به دلخـواه و متناسب نماییـد. با استفاده از لباس مناسب و پـوششهاى نگهدارنـده مـى تـوانیـد وضعیت متناسب و مطلـوبـى براى اعضإ بدنتان ایجاد نمایید. ضمنا بهتر بـود که اندازه قد و وزن خـودتان را براى ما مى نوشتید تا در مورد تناسب وزن و قد و سایر اعضإ و چاقى احتمالى شما توضیح روشنتر و مفصل ترى ارایه نماییـم. پایدار باشید.

خواهرM.S ـ مینودشت
دختـرى هستـم 16 سـاله. حـدود 4 سـال است که عادت مـاهـانه شدم. اما همیشه یک هفته دیرتر عادت مى شـوم. آیا ایـن مـوضـوع در ازدواج و بچه دارشدنم تإثیر دارد؟
مشکل دیگرم اینکه حـدود 52 کیلـو وزن دارم و قدم 165 سانتـى متر است. دوست دارم شکل ظاهـرى بـدنـم تغییـر نکنـد; چه کـار بـایـد انجـام دهـم؟
ضمنا ناخنهایم اصلا رشد ندارد و موهایم هـم کـم پشت است. لطفا مرا راهنمایى کنید.
خواهر گرامى!
گـاهـى بـى نظمـى در جـریان عادت مـاهـانه اتفـاق مـى افتـد که امـرى طبیعى مى تواند باشد بنابرایـن نگران نباشید. به نظر ما بعد از ازدواج روال عادت ماهانه عادى خـواهد شـد و احتمالا نـوسانات و تغییرات هـورمـونـى متعادل تر خـواهـد شد و به هر حال هیچ کـدام ایـن مـوارد تإثیرى بـر بچه دار شـدن و حاملگـى نـدارد. البته اعتقاد بـر ایـن است که با استفاده از قـرصهاى ضـد باردارى مى تـوان نظم قاعدگـى را بهتر ایجاد کرد! در مـورد سـوال دوم, شما مـى تـوانیـد با اتخاذ یک رژیـم غذایـى متعادل و ورزش روزانه وزنتان را در حدود دلخواه نگهدارید. تـوصیه مى شود از لبنیات و بخصوص شیر بیشتر استفاده کنیـد. ضمنا کـم پشتـى مـوهاى سر علل مختلفـى دارد. مهمتـریـن علت آن عامل فامیلى است. همان طور که قبلا نیز گفته ایـم استفاده موضعى از روغن زیتـون, حنا و زرده تخـم مرغ ممکـن است در تقویت موهاى سر مفید واقع شود. خداحافظ.

خواهر ن.ا ـ گنبدکاوس
اینجـانب زنـى هستـم داراى فـرزنـدى 2/5 سـاله. من مبتلا به بیمارى قلبىA.S.D هستـم. آیا مى تـوانـم از قرصهاى ضد باردارى و یاA.U.D استفاده کنـم؟2 2خـواهـر گرامـى!2 استفاده از قـرصهاى ضـد باردارى اگـرچه مزایاى فراوانى دارد ولى معایبـى نیز دارد. در بعضـى مـوارد به طـور مطلق تجـویز و مصرف ایـن قرصها ممنوع است و در بعضى مـوارد به طـور نسبى ممنوع است. یکى از موارد ممنوعه مصرف ایـن قرصها در بیمارى شدید قلبى مثل سابقه انفارکتـوس قلبـى است اما در مـورد بیمارى دریچه اى یاA.S.D و ... در کتب پزشکـى ممنـوعیت نسبـى یا مطلق ذکر نشده است. ولـى ترجیحا از روشهاى دیگر پیشگیـرى استفاده نماییـد. در موردA.U.D نیز تقـریبا همیـن مـوضـوع صـدق مى کند. در صحت و سلامت باشید.

خواهر س.ک ـ کرمانشاه
دختـرى هستـم 15 سـاله. تـا به حـال عادت مـاهـانه نشـدم و ایـن موضـوع مرا بسیار نگران کرده است. لطفا مرا راهنمایى کنید.2 2خـواهر گرامى!2 همان طور که قبلا نیز توضیح داده ایـم تقریبا همه دختران تا قبل از 16 سالگى بایستى حتما و به طـور طبیعى پریود شـوند. اگر تا 16 سالگى عادت ماهانه صـورت نگیرد, بررسیهاى پزشکـى ضرورت پیدا مـى کنـد. اغلب دخترها در حدود 14 ـ 13 سالگى اولیـن دوره عادت ماهانه خـود را تجربه مى کنند معمـولا تا قبل از 16 سالگـى بررسـى پزشکـى ضرورت پیدا نمـى کنـد; مگر اینکه علایـم دیگرى نیز وجـود داشته باشد. این بررسـى مستلزم ایـن است که شما به متخصص زنان هم مراجعه کنید تا ضمـن معاینه و احتمالا درخواست سونوگرافى از رحم و تخمـدانها و در صـورت لزوم انجام آزمایشات هـورمـونـى, از سلامت جسمـى شما اطمینـان حـاصل شـود. در پنـاه خـدا محفـوظ بـاشید.

خواهر خ.الف.پ ـ تهران
دختـرى هستـم 16 ساله. چنـد مشکل داشتـم که از شما راهنمایـى مـى خـواهـم: 1ـ وقتى به صورت معمولى مى نشینـم; شکمـم خط برمى دارد و سه تکه مى شـود. در ضمـن قـدم 165 سـانتـى متـر و وزنـم 57 کیلـو است. آیـا اضـافه وزن دارم؟
2ـ وقتى مى خوابم دهانم باز مى ماند.
براى رفع آن چه کنم؟
3ـ وقتـى بلند مى شـوم و مى ایستـم چشمانـم سیاهـى و سرم گیج مـى رود علت آن چیست؟
خواهر گرامى!
در مـورد مشکل اول به نظر مـا جـاى نگـرانـى نیست. البته همـان طـور که نوشته اید قد شما 165 سانتى متر و وزنتان 57 کیلـوگرم مى باشد. به نظر مى رسد که وزن شما نسبت به قدتان مطلوب نباشد. به طـور تقریبى وزن مطلـوب شما دو رقـم سمت راست قد شما 2-+ مـى باشد یعنـى 2-+ =65 وزن مطلـوب براى قد 165 سانتى متر. بنابرایـن حدود 6 کیلوگرم تا وزن مطلوب فاصله دارید. ممکـن است چین و چروک روى پـوست شکـم با همیـن مـوضـوع ارتباط داشته باشد. البته ما تـوصیه مـى کنیـم که از مـواد غذایـى سه گانه پروتئینها, قنـدها و چربیها و همچنیـن ویتـامینها و آب به انـدازه کافـى مصـرف کنیـد. بخصـوص روزانه آب بیشترى بنوشید اما به هیچ وجه نگران لاغرى نباشید زیرا با تـوجه به سـن 16 سالگـى حتما به وزن مطلـوب نزدیک مى شـوید. در مـورد سـوال دوم, ممکـن است گرفتگـى بینى و مسـدود بـودن راه تنفسـى بینـى به دلیل احتقان یا مـواد و ترشحات سینوسها به ناچار در هنگام بیدارى یا خواب از راه دهان تنفـس صورت بگیرد و به همین دلیل در موقع خواب دهان باز باشد. بنابرایـن توصیه مى شود که قبل از خـواب مجارى بینى کاملا پاک و تمیز شود و چندیـن بار با استفاده از سرم فیزیولوژى بینى را شستشو دهید. در مورد سوال سـوم, ممکـن است موقع برخاستـن از زمین دچار افت فشارخون و به دنبالش سرگیجه شوید. توصیه مى شود مایعات فراوان بخصـوص آب و آب میوه و شیر به اندازه کافى بنـوشید و هنگام بلنـد شـدن از زمیـن به آرامـى از جایتان برخیزید. مـوفق و سالـم باشیـد.

خواهرK.N ـ یزد
دختـرى هستـم 24 سـاله. قـدم 156 سـانتـى متـر و وزنـم 51 کیلـوگـرم است. نزدیکانم مـى گـوینـد لاغر هستـم. صـورتـم نسبت به دیگـر اعضاى بـدنـم استخـوانـى تـر است و استخـوانهاى جنـاق سینه ام خیلـى بلند است.
بـراى تناسب انـدام و اضافه وزن از چه رژیـم غذایـى بـایـد استفاده کنـم؟
خواهر گرامى!
خدمت شما عرض سلام داریـم. به نظر ما جاى هیچ گـونه نگرانـى در مـورد قد و وزن شما وجـود نـدارد. قـد شما 156 سانتـى متـر است. وزن مطلـوب بـراى شما تقریبا برابر با دو رقـم سمت راست اندازه قد شما مـى باشـد, که براى حصـول اطمینان بیشتر وزن مطلوب شما به صـورت 2-+ =56 وزن مطلـوب محاسبه مى شـود.
به هر حال ممکـن است حدود 4 ـ 3 کیلوگرم کاهش وزن داشته باشید که ایـن هم با استفاده مناسب از مـواد غذایـى اصلـى یعنـى پروتئیـن, قنـد و چربیها و همچنیـن ویتامینهاى مختلف به مـرور زمان به وزن مـورد نظر خـواهید رسیـد.
تـوصیه مى شـود حداقل روزى 4 لیوان آب بنـوشید. به طـور کلى اگر اشتهایتان طبیعى است و فعالیت بدنى روزانه در حد معمول است مشکل خاصى وجـود ندارد و با افزایـش سـن به مرور وزن پیدا خـواهید کرد. ولى اگر بـى اشتها هستید یا اشتهاى بیـش از حد پیدا کرده اید اما با ایـن وجـود وزنتان زیاد نمـى شـود, تـوصیه مـى شـود آزمایشات مربـوط به آلـودگیهاى انگلـى و همچنیـن آزمایشات تیروئیدى انجام شود. خدا نگهدار.