چمن

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

حتـى کـوچکتـریـن بـاغچه هـا را مـى تـوان به چمـن اختصــــــــــــاص داد, البته ایـن به آن معنـى نیست که گلها و درختچه هاى زینتـى را از باغچه حذف کنیـم. منظور از چمنکارى در باغچه هاى کوچک ایـن است که بافت و زمینه اصلى باغچه با چمـن پوشـش داده شود, اما نباید به بهانه چمنکارى گلهاى رنگارنگ و زیبا را از زمین خارج سازیم مگر اینکه عمر ایـن گلها تمام شده و زیبایى خود را از دست داده باشند.

تهیه بذر:
بذر چمـن بسیـار ریز و کـوچک است. بـا مقـدار کمـى بذر مـى تـوانیـــم سطح زیادى از باغچه را به چمـن اختصاص دهیـم, حتـى اگر به اندازه کافى بذر در اختیار نـداشته باشیـم باز هـم جاى نگرانـى نیست چـون (ریزوم) یا ساقه هاى زیرزمینى چمـن که حالت خزنده دارند در یک دوره پنج ماه جاهاى خالـى را پر مى کنند. یکى از معروفترین بذرهاى چمـن که براى حیاط خانه ها مناسب است بذر مخلـوط چمن اسپرتsport است. بـرگهاى چمـن اسپرت سبز پررنگ هستنـد, سرماى زمستان و گـرماى تابستان را تحمل نمـوده و رشـد خـوبـى دارنـد, میزان بذر مصـرفـى ایـن نـوع چمـن سـى تـا چهل گـرم در متـرمـربع است.

آماده نمودن زمین:
زمیـن چمـن بـایـد کـاملا نـرم و یکنـواخت بـاشـد. تـا جـایــــــــــى که برایتان امکان دارد کمپوست یا خاک برگ به زمیـن اضافه کنید. بعد از اینکه خاک برگ را روى زمیـن ریختیـم با بیل خاک را خـوب زیر و رو کرده و بعد آن را کاملا صاف و فشرده مى کنیم.

زمان کاشت:
در دو زمـان یعنـى اوایل تـا اواسط پـاییز و اوایل بهار مـى تـوانیــــــد براى چمنکارى آستینها را بالا بزنید.

کاشت بذر:
مـوقعى که زمیـن آمـاده شـد بذرهـا را در سطح زمیـن به طـور یکنـــــواخت دستپاش مى کنیـم. براى اینکه بذرها کاملا به طور یکدست و یکنواخت پخـش شـود قبلا آنها را با ماسه مخلوط کنید.
بعد از اینکه کار بذرپاشـى تمام شـد, با قشر نازکـى از خاک برگ روى بذرها را بپـوشـانیـد و آب را روى زمیـن اسپـرى کنیـد. روزهاى اول قبل از اینکه بذرها سبز شـونـد روزى دو بار آبیارى کافـى است, خاک بایـد مـرتب مـرطـوب نگهداشته شـود. بعد از اینکه چمنها سبز شـدنـد روزى یک بـار آب روى چمــن بپاشید, اما هرگز زمیـن را در آب غوطه ور نسازید زیرا باعث زرد شـدن برگها مى گردد.
چمـن اسپرت نسبت به سایه و علفهاى هرز حساس است, به طـور مرتب علفهاى هرز را وجیـن نمـوده و به وسیله قیچـى باغبانى برگهاى بلند و کشیده را کـوتاه کنید تا کاملا یکدست شود.