تازه هاى پژوهش

 

 

پیشگیـرى, مـوثـرتـریـن سلاح علیه سـرطـان است
به نوشته مجله هفتگى فـوکوس, هر چند که از طریق آزمایشات ژنى و برنامه هاى شناسایى بموقع, مى تـوان تعداد بیمارانى را که در اثر سرطان جان خود را از دست مى دهند کاهش داد, لیکـن اقدامات پیشگیرانه همچنان به عنوان موثرتریـن سلاح علیه سرطان به شمار مـى رود. فـوکـوس با اشاره به اینکه در بـدن انسان بیـش از 150 ژن تا کنـون شناسایـى شده که صدمه و آسیب به آنها مـى تـواند, باعث ایجاد تـومور سرطانى شود, مى نویسد: بر اساس آمار جامعه سرطان آلمان, سرطان ریه, فراوانتریـن نوع تومور در مردان است که از طریق شناسایى بموقع مى تـوان شانـس زنده ماندن بیمار را تا پنج برابر بالا برد. ایـن مجله ضمـن اشاره به اینکه سالانه 22 هزار آلمانـى به سرطان پـروستات مبتلا مـى شـونـد, مى افزاید: سرطان معده و روده در مجمـوع زیادتریـن نوع سرطان در آلمان است که سالانه بیـش از 100 هزار مـرد و زن به این بیمارى مبتلا مـى شـونـد. ایـن نشریه به نقل از یورگـن ریمـن, متخصص سرطان اعلام مى دارد: از طریق شناسایى بموقع سرطان, تغذیه کـم چربـى و غذاى سرشار از مواد حجیـم و الیافى (مـواد بـالاستیکـى), مـى تـوان از اکثـر مـرگ و میـرهـا جلـوگیـرى کرد.
از سـوى دیگـر کلاوس بـارتـرام, رییـس انستیتـوى ژنتیک انسانـى از دانشگاه هایدلبـرگ آلمان مـى گـویـد: محققیـن در ژن سـرطان سینه (زنان) مـوسـوم به بـى.آر.سـى.آ.BRCA1 1, صـدهـا ژن جهش یافته (مـوتـان) مختلف کشف کـردنـد.
بارترام مـى افزایـد: در حالـى که بعضـى از ایـن ژنهاى جهش یافته بـى خطر و بـى ضـرر هستنـد, معهذا تعداد زیـادى از آنها خطـرنـاک مـى بـاشنـد.
بعضى از ایـن ژنهاى جهش یافته احتمال ابتلا به سرطان روده, پـوست و تخمدان را بالا مى بـرند و بعضـى دیگر در ایـن مـورد اثرى از خـود نشان نمـى دهنـد.
یورگ هوهایزل از مرکز پژوهش سرطان در آلمان در ایـن زمینه مى گوید: طى چند سال آینده ((چیپهاى ژنـى)) در اختیار قـرار خـواهند گرفت که قادرنـد دهها هزار ژن جهش یافته (مـوتان) را یکباره و در طـى چند ساعت شناسایـى کننـد.
دانشمنـدان مـى گـوینـد: بـا تـوجه به اینکه فقط ده درصـد از کل بیماریهاى سرطانى تـوارثـى هستنـد, ایـن فـن و روش جـدید (چیپهاى ژنـى), در تشخیص و شناسایى بمـوقع 90 درصد دیگر بیماریهاى سرطانى نیز تحـولـى ایجاد مـى کند.
بارتـرام در مصـاحبه خـود با مجله فـوکـوس در رابطه بـا اینکه ایـن گـونه آزمایشات ژنى جهت تشخیص سـرطان, بـراى چه کسانـى در نظر گـرفته شـده است؟
اعلام مى دارد: آزمایشات ژنـى براى تشخیص سرطان در افرادى صـورت مـى گیرد که بیمـاریهاى سـرطـانـى زیـادى در نزدیکـان خـونـى آنها دیـده مـى شـــــود.
ایـن مجله با تـوجه به اینکه 42 هزار و 700 زن در آلمان طـى سال 1374, به سرطان سینه مبتلا شدند و به خیل بیماران سرطان سینه پیـوستند, مـى نـویسـد:
آنچه در ایـن رابطه قـابل تـوصیه است, معاینه مـرتب, کنتـرل پزشکـــــى و ماموگرافى (عکسبردارى از سینه زن جهت تشخیص غدد سرطانى) از سـن 50 سال به بالا است. علایـم هشدار دهنده سرطان سینه, سفت و سخت شدن پوست, بروز گره در زیر پوست, کشـش و جمع شدن پـوست, تراوش ترشحات از نـوک سینه و بروز ورمها در زیر بغل است. نشریه فـوکوس با اشاره به اینکه طـى سال مذکـور تعداد 37 هزار نفر در آلمان به سرطان ریه مبتلا شده, مـى نـویسـد: علایـم هشدار دهنده ایـن نـوع سرطان, سرفه شدید و طویل المدت, گرفتگى صدا به طـور پیوسته, درد در بخـش سینه, تنگـى نفـس و خلط آغشته به خـون است.
فـوکـوس بـا تـوجه به اینکه 51 هزار و 800 نفـر در آلمان در سـال 1374 به مبتلایان سرطان روده بزرگ و روده راست, اضافه شدند, مى افزاید: علایـم هشدار دهنده ایـن بیمارى, پیدایـش خـون در مدفوع و تغییر در عادات تخلیه مدفـوع مى باشد و آنچه در رابطه با ایـن بیمارى توصیه مى شود, آزمایـش خون و مدفوع از سـن 45 به بالا است. ایـن مجله در ادامه بـا اشـاره به اینکه 25 هزار و 600 زن در آلمان طـى سال یاد شـده مبتلا به سرطان دهانه رحم, بـدنه رحـم و تخمدانها شدند, مى نویسد: از آنجا که سرطان دهانه رحـم را مى تـوان از طریق نمـونه بردارى, در مراحل اولیه تشخیص داد, آنچه در ایـن رابطه قابل تـوصیه است, نمـونه بـردارى سـالانه از سـن 20 سـالگـى به بـالا است.
طى سال 1374, 6 هزار و 900 نفر در آلمان به ((ملانوما)) که نـوعى از سرطان پـوست است, مبتلا شـدنـد و به خیل مبتلایان بـا ایـن بیمارى افزوده شـدنـد.
((ملانـوما)) اغلب در ساق پا و بالاتنه بروز مى کند و علایـم هشداردهنده ایـن بیمارى, لکه پـوستى است که رشد مى کند و ضمـن داشتـن رنگهاى ناهماهنگ و یا شکل نـامنظم, در بسیـارى مـوارد نیز خـونـریزى مـى کنـد.
طـى سال 1374, 19 هزار و 800 نفر جدیدا در آلمان به سرطان معده مبتلا شدند و علایم هشداردهنده ایـن بیمارى, احساس فشار و احساس پرى معده, بى اشتهایى, استفراغ و آروغ زدن زیاد است.
طى سال مذکـور, 25 هزار و 100 مرد در آلمان مبتلا به سرطان پروستات شدند و علایـم هشـداردهنـده, در رابطه با ایـن بیمارى, جـریان ضعیف و قطع مـوقتـى ادرار, و داشتـن مشکل در هنگـام عمل تخلـى ادرار, مـى بـاشـد.
ایـن مجله با اشاره به اینکه سیگار کشیـدن و روش تغذیه اشتباه و نامطلـوب براى ابتلا به سرطان, خطر محسوب مى شوند, عوامل (فاکتـورهاى) خطر براى ابتلا به سـرطـان در کشـور ایـالات متحـده آمـریکـا را اعلام کـرده مـى نـویســـد:

عامل خطردرصد (مرگ در اثر سرطان)

سیگار کشیدن 30
اضافه وزن, تغذیه نامطلوب 30
کمبود حرکت 5
کمبود حرکت 5
آلودگى محیط زیست 2
عفونت ویروسى 5
عوامل دیگر 23
فوکوس با اشاره به اینکه محققیـن مرکز پژوهش سرطان در شهر هایدلبرگ آلمان در حال حاضر بر روى مواد مـوثر گیاهـى که قادرند, از سرطان پیشگیرى کنند, آزمایـش مى کنند, مى نـویسد: اسفناج و هویج داراى ویتامیـن آA , فلفل فرنگى (دلمه اى) و مرکبات و کیوى داراى ویتامیـن سىC و روغن زیتون, گردو و فندوق که داراى ویتامیـن اىE , مى باشند, مـى تـوانند, از سـرطان پیشگیـرى کننـد.
این مجله مى افزاید: ایـن مرکز پژوهـش سرطان که اثر دیگر مواد موثر گیاهى, از جمله روغن نعناع, گیاه اسطـوخـوددوس, زردآلـو, تـوت فرنگى, تمشک و دانه سـویا را نیز مورد بـررسـى قرار داده و اعلام داشته است که ایـن مـواد نیز مـى تـواننـد در جهت پیشگیـرى از سـرطـان مـوثـر بـاشنـد.
فـوکـوس در رابطه با حمایت و حفظ شخصـى بـراى جلـوگیرى از ابتلا به سـرطان تـوصیه هایى کرده, مى نـویسد: فردى که قصد دارد, خـود براى پیشگیرى از ابتلا به سـرطان فعال گـردد, بـایستـى سیگار نکشـد, و روزانه از خـوردن میـوه و سبزیجات تازه و مصرف غلات که سـرشار از مـواد الیافـى (بالاستیکـى) هستنـد, اجتناب نکنـد. اجتناب از اضافه وزن, مصرف کـم گـوشت قرمز و چربـى, ورزش و حرکت به طـور مرتب, اجتناب از استفاده زیاد اشعه خـورشید, مراجعه به پزشک در صـورت مشاهده ورمهاى غیر عادى در بدن, و دورى از مـواد سرطان زا در محل کار از جمله توصیه هاى دیگر هستند.

بـراى مغز زمـان حـال دقیقـا سه ثـانیه است
آیا واقعا زمان حال وجود دارد؟ ایـن سوال قرنهاست که توسط فلاسفه مطرح شده و به طرق بسیار گوناگـونـى به آن پاسخ داده شده است. پژوهشگران اکنـون بر ایـن باورند که زمان حال حدود سه ثانیه طول مى کشد. پرفسـور ارنست پاپل از دانشگاه مـونیخ و یک کارشناس برجسته مغز براى اثبات ایـن ادعا شـواهدى را جمعآورى کـرده است. او بـا انجام آزمایشهایـى تـوانسته است ثـابت کنـد که حرکات چشـم به هنگام راننـدگـى و مشاهـده اشیإ جـدیـد هر سه ثانیه تغییر مى کند.
در جملات کلامـى نیز مکثهاى طبیعى وجـود دارد. شعر در همه زبانها از وزن سه ثانیه اى تبعیت مى کند و مایه اصلـى در مـوسیقـى نیز بر همیـن الگـوى زمانى تنظیـم مـى شـود. مغز براى تبدیل اطلاعات به علـم و آگاهى به ایـن سه ثانیه نیاز دارد. و سلـولهاى مغزى در کنتـرل آشفتگـى ادراک از روش دوره اى تبعیت مى کنند.
ظاهرا مغز ((منطقه هاى زمانى مردهtime _ dead ones (( تـولید مـى کند که هر کـدام حـدود 30 هزارم ثانیه طـول مـى کشند. در این مـدت اطلاعات ورودى بیـن سلولهاى عصبى مخابره مى شـود و به حـوادث هویت مى بخشد. ایـن پردازش اطلاعات که سلول عصبى با کمک آن 10 هزار سلـول دیگر را فعال مـى کند, نـوسان عصبـى نـامیـده مـى شـود و پـایه و اسـاس هشیـارى و آگـاهـى را تشکیل مـى دهـــد.
به گفته پـاپل, مغز از نظر عملیات داراى دو سطح زمـانـى است: رویـدادهـاى مقـدماتـى در مناطق 30 هزارم ثانیه تعییـن مـى شـود, و در دوره سه ثانیه اى زمـان حـال مـا به وجـود مـىآیـد یعنـى هشیـارى شکل مـى گیـرد.
دریچه سه ثانیه اى زمان حال همچنیـن مسـوول تشکیل حافظه کـوتاه مدت و کنترل حرکات بدنى است. پاپل با دو مثال ایـن مسإله را نشان مى دهد وقتـى دو نفر بیشتر از سه ثانیه دست یکدیگر را مى فشارند, به طور غریزى دست خـود را پـس مى کشند. در بازى تنیـس هماهنگى دقیق حرکات بازو براى بازگرداندن تـوپ ظرف مدت سه ثانیه انجام مى شـود. مغز در ایـن ضرب آهنگ دروازه هاى حسـى خـود را مى گشاید و اطلاعات جدید را به الگـوهاى رفتارى مى افزاید: مغز دایما در حال روزآمد شدن است.
پـاپل معتقـد است که در بـررسیهاى علمـى, تحقیقـات اولیه در مـورد مغز از اولویت برخـوردار است زیرا ایـن موضوع حـوزه هاى بسیارى را در بر مى گیرد و اهمیت آن به میزان تحقیقـات در زمینه ژنهاى انسـانى است.
وقتى محققان اطلاعات بیشترى در مورد نحـوه ارتباط سلـولهاى عصبى با یکدیگر به دست مـىآورنـد احتمالات غیر قابل تصـورى را بـراى درمان اختلالات فـراهـم مى کنند. محققان در مونیخ و زوریخ موفق به کشف مـولکـولهایى شده اند که رشد سلـولهاى عصبـى و تـرمیـم سلـولهاى آسیب دیـده را کنتـرل مـى کنند.
در آزمایشهایى که بر روى مـوشها انجام شد ایـن روش در درمان لنگـى حیـوان مورد استفاده قرار گرفت و مـوشها دوباره قادر به کنترل و حرکت دادن دست و پاهاى آسیب دیـده خـود شدنـد. اعصاب قطع شده با کمک پروتئینها مجـدد رشـد کردند. هنوز معلوم نیست که آیا ایـن فرآیند در انسان نیز مى تواند عمل کند یا خیر. تصـورات قبلى در مـورد مغز به عنـوان صرفا یک ((واکنـش ماشینى به محرک)) رد شده است. مغز با استفاده از ساعت, خود مـى تـواند سیستمهاى خـود را ایجاد کنـد و دایما از خـود آگاه باشـد. این امر به طـور مثال به ایـن معناست که چشمها تنها 10 درصـد اطلاعات مغز را تـإمیـن مـى کننـد و بیشتـر اطلاعات توسط خود مغز فراهم مى شود.