بهترین همسران

 

 

مرد: بهترین زن روى زمیـن نصیب مـن شده, دروغ نمى گویم.
زن: آرزوى هر زنى است شوهرى مثل من داشته باشد, دروغ نمى گویم.
مرد: مـن تنها وقتى از زنـم دورم احساس دلتنگى مى کنـم.
زن: مـن وقتى در کنار شوهرم هستـم و یا به او مى اندیشـم احساس صمیمیت مى کنم.
مرد: از کلمات زنـم همیشه محبت و نزدیکـى قلبى مشهود است.
زن: شـوهرم همیشه با کلمات احترامآمیز و به نیکى از مـن یاد مى کند.
مرد: من متوجهم, زنـم چقدر به آسایش و راحتى مـن توجه دارد.
زن: شـوهرم هرگز مایه رنجـش مرا فراهـم نیاورده است.
مرد: زن پرشکیبایـى دارم مـن, نظراتـم را با شکیبایى گوش مى دهد حتى اگر مخالف سلیقه اش باشد.
زن: شـوهرم محرم اسرار مـن است.
مرد: او همیشه کارهایى را مـى کند تا مرا خـوشحـال سازد.
زن: او در بسیارى از کارها به مـن یارى مـى رسانـد.
مـرد : براى همه اینهاست که مى گـویـم خدا بهتریـن زن را نصیب مـن کرده است.
زن : او مرد ایده ال من است. خدایا شکرت!