گلکارى کنتیا گل قاشقی


کنتیا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

در خـانـواده نخلها یا پـالماسهPALMACEAE) ) گیاهآپـارتمـانـى بسیـار زیبایى وجـود دارد که برگهاى بادبزنى شکل خـود را به هر طرف مـى گسترد.
نام ایـن گیاه زیبا که گاه تا سه متر نیز رشـد مـى کند کنتیاKENTIA) ) است. کنتیا علاقه مند است که در تابستان در محیط سایه روشـن قرار بگیرد اما در زمستان و در طـول فصـول سرد باید در محیط گرم و پرنور نگهدارى گردد. اگر رطـوبت نسبـى محیط کـم باشـد نـوک بـرگها قهوه اى مـى گردنـد قسمتهاى قهوه اى را با چاقـو جـدا کنید. از اینکه گاه گـدارى در فصـول تابستان مقدارى آب روى برگهایـش اسپرى شـود لذت مـى برد. بسیار به خاک جنگلى علاقه مند مى باشد. کود پـوسیده حیوانى نباید فراموش شود. در فصول بهار و تابستان زود تشنه مـى شـود اما از اوایل پاییز نبایـد به آن آب زیاد بدهید.

تکثیر کنتیا:
تکثیـر کنتیـا به وسیله کـاشت بذر بـوده و زمـان منـاسب بـراى کــاشت بذر آن اواخـر زمستـان و اوایل بهار مـى بـاشـد.

گل قاشقى
( اسپاتى فیلوم )
گیاه آپارتمانى زیبایى است با نام علمى اسپاتـى فیلـومSPATHIPHYLLUM از خانواده:
آراسهARACEAE سـرزمیـن مـادرى آن کلمبیا است.
برگهایـش بلند و کشیده و سبز پررنگ هستند. از میان برگها ساقه بلنـدى ظاهر گشته و در انتهاى آن اندام سفیدرنگـى شبیه قاشق به وجـود مـىآید که به تصـور عده اى گلهاى ایـن گیـاه است; در حـالـــى که گلهاى واقعى اسپاتـى فیلـوم به صـورت فنرمانند در داخل ایـن انـدام سفیـدرنگ قرار داشته و قابل توجه نیست.

نور:
نـور سـایه روشـن بـراى اسپـاتـى فیلـوم منـاسب است.

گرما:
گـرمـا را دوست دارد امـا سـرمـا بـرگهایـش را واژگـون مـى کند.

آبیارى:
خاک گلـدان را همیشه مرطـوب نگهدارید و هر بار به آن کمـى آب بـدهید.

رطوبت محیط:
هر قدر هـوا مرطـوب باشد برگهاى اسپاتى فیلـوم سرحال تر خـواهند بـود.
در هواى خشک نـوک برگها حالت سـوختگى پیدا کرده و قهوه اى مى شـوند, در ایـن صورت نوک برگها را قطع کرده و قدرى آب روى برگهایـش اسپرى کنید.

خاک:
خاکهاى اسیدى مناسبتریـن خاک به حساب مىآیند, مقدار زیادى کود برگ را بـا خـاک بـاغچه و کمـى مـاسه مخلـوط نمـاییــد.