سرود فردا

نویسنده


سرود فردا

نرگس گنجى

 

 

خواهران عزیز: لیلا کیارستمى میگونى(؟),
عذرا کوده کرونى(رضوانشهر),
ف.شیرانى(اصفهان)
آثارتان رسید. ضمـن سپاسگزارى, توفیق بیشتر شما را آرزومندیـم.

خواهر صدیقه صنیعى ـ اهواز
پـس از مدتها بى خبرى از شما و شعرتان, اکنون خوشوقتیـم که یکى از سروده هاى شما را پیـش روى داریم و مى خوانیـم. شعر خـوبى است ولى قبل از آنکه به بازار هنر عرضه شـود, نیازمند چکـش کاریها و اصلاحاتى است; از جمله تعقیدى که نحوه استفاده از الفاظ در ایـن مصرع پیش آورده: ((جاى خواب پیغمبر تا سحر گرفتـن جا)). همچنین در ایـن بیت ((روى دوش مولایت, ...)) ارتباط میان دو مصرع محکـم نیست و نیاز به تغییر دارد.
همچنیـن در مصرع آخر ((منفعل ز خـود کردى مسنـد قضاوت را)), به نظر مى رسد که عکـس مراد شما از آن برداشت مى شـود. به علاوه ایـن بیت بـراى آنکه در آخر واقع شـود مناسب نیست و نمـى تـوان آن را پایان سخن تلقى کرد.
به هـرروى, در ایـن شماره که مصـادف با ماه مبـارک رمضان ـ ماه امام على(ع) ـ است با تغییراتى از آن استفاده شـود. سپاس ما را بپذیرید.

برادر حسن غفارى ـ زنجان
بـا سپـاس از شمـا سعى خـواهـد شـد از شعرتـان در صفحه سخـن دل استفاده شود.
لکـن اگر در مصرع اخیر اصلاحى صـورت دهید بهتر است, زیرا تـوالى ترکیبات اضافى از لطف سخـن کاسته است. نکاتى دیگر نیز هست لکـن به ایـن حد بسنده مى کنیم و امیدواریـم شما خود با مطالعه مستمر و نگـاه نقـادانه به شعرتان, به افقهاى تـازه تـرى دست یـابیـد.
موفقیت شما را آرزومندیم.

برادر صفرعلى شفایى ـ اردکان
بـا سپـاس از شمـا امیـد است بتـوانیـم در مـواقع منـاسب از سـروده هایتـان, در مجله استفاده کنیـم. مقالات خـود را در زمینه هنر ـ بـویژه اگر به نوعى با مـوضـوعات مجله پیام زن نیز مرتبط باشد ـ مى تـوانید براى مجله بفرستید تا پـس از ارزیابى ـ هرگاه لازم آیـد ـ از آن استفـاده شـود. مـویـد بـاشیـد.

خواهر حمیده کاظمى نژاد ـ قزوین
نامه ها و سـروده هایتـان رسیـد. خـوشحالیـم که تصمیـم داریـد به مکاتبه با ما ادامه دهید. آشنایى و انس شما با قرآن و نیایـش ـ که نـوشته هایتـان حـاکـى از آن است ـ نعمتـى است که همه را کـس نـدهنـد. اما در باره سـروده هایتان شایـد آنچه خـود در عبارتـى گفته ایـد بهتـر از هـر تـوضیح مـا گـویـا بـاشـد: کلامـى پـرکشـش و مـایه دار ولـى سـرکـش و بـى جلودار(!)
ضرورت است که ادبیات قدیـم و جدید ـ فاصله ادب عرفانـى ـ را به گستردگى مطالعه کنید. مناجات خـواجه عبدالله انصارى و الهى نامه استـاد حسـن زاده آملـى را فـرامـوش نکنیـد.
سعى خـواهیـم کـرد از یادداشتهاى مناجـاتـى شما در ایـن شمـاره استفاده کنیم. و امید است تغییراتى که در آن داده ایـم رهنمـودى براى دیگر آثارتان باشـد. اکنـون با ارج نهادن به شما عباراتـى از خـودتـان را بـدرقه راه اشتیـاقتـان مـى کنیـم:
اگـر بـاصــره اى داریــد
مـن نائـره اى دارم
اگر ســامــعــه اى دارید
مـن خــاطــره اى دارم
اگــر ذائــقــه اى دارید
من شهد عاطــفــه اى دارم
اگر عــاقــلــه اى دارید
مــن سـاحــره اى دارم
اگر ادراک (سمائى) دارید
من ((مائده))اى دارم
[ربنـا انزل علینـا مـائده مـن السمـإ تکـون لنـا عیدا]
منتظر دیگر سروده هایتان هستیم.