مامیلاریا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

مامیلاریا نوعى کاکتوس ارزشمند و زیباست که ممکـن است استوانه اى یا کروى باشد.
در کنـار سـاقه اصلـى اش بـرآمـدگیهاى کـوتـاهـى رشـد مـى کنــد.
مامیلاریاها بـومـى مکزیک و آمریکاى مرکزى هستنـد و به خانـواده (کاکتاسه) تعلق دارند.
تاکنون دویست گونه مامیلاریا شناخته شده, ایـن گیاهان کـوتاه با ظاهـرى پـر از خـار و گلهاى سفیـد یا زرد و قـرمز بسیار منـاسب آپارتمانها و خانه هاى کوچکند.
مامیلاریا هـر چنـد حسـاسیت خاصـى نسبت به نـوع خـاک نـدارد اما دوستدار خاکهاى آهکى است.
در صـورتى که مجموعه اى از ماسه و خاک برگ و قدرى آهک را با هـم مخلوط کنید مناسبتریـن بستر را براى مامیلاریا فراهـم آورده اید.
خاکهایى که فاقد زهکـش هستند و آب را در خـود نگه مى دارند براى مامیلاریا مناسب نیستنـد. همیشه سعى کنید خاک را خشک نگهدارید و آب کمى به آن بدهید. ایـن گل نسبت به آب زیاد, فـوق العاده حساس است زیـرا خیلـى زود دچـار پـوسیـدگـى مـى شود.
در صـورت تمایل مى توانید مامیلاریا را روى کاکتـوس دیگرى پیـوند بزنید.
یادتان باشـد که نبایـد ایـن گیاه را در گلـدانهاى بزرگ و عمیق بکـاریـد, بلکه گلـدانهاى کـوچک استکـانـى منـاسبتـرند.