شبکه پورنوگرافى اندراحواالات دیگران قسمت 8

نویسنده


اندر احوالات دیگران (8)
شبکه پورنوگرافى

رفیع افتخار

 

 

یادداشت سردبیر
خوانندگان گرامى!
در این شماره چیزى بـراى گفتـن نـداریـم. در ایـن شماره سردبیر چیزى نـدارد تـا بـا شما در میان بگذارد. اعلام خبـرى که وجـدان تمامـى شهروندان را تکان داده, سخنـى براى گفتـن باقـى نگذاشته است.
خوانندگان گرامى!
قلب ما اندوهگیـن است. قلم ما یاراى نوشتـن ندارد. ما به ماتـم نشسته ایـم. دیدگانمان اشکبار است. سردبیر چه چیزى مـى تـواند به خـواننـدگان بگـویـد وقتـى که خبرى وحشتناک و شرمآور قلب ما را تکان داده است.
خوانندگان گرامى!
ما در پیشگاه تمامى مـردم جهان ـ تمامـى مـردمـى که زیسته انـد, بـوده اند و مردمى که هستند و مردمى که خواهند آمد ـ شرمساریـم.
وحشتنـاک است! بـاورکـردنـى نیست! بـایـد اعتـراف داشت حتـى از قسـى القلب تـریـن حیـوانـات نیز سـر نمـى زنـد!
خوانندگان گرامى!
بهتر دانستیـم سرمقاله مان را به شرح کامل بـرنامه تلـویزیـونـى ((خوشبختى در خانواده)) اختصاص بدهیم. مشروح ایـن برنامه را به عنـوان سـرمقـاله مـاهنـامه ((زاخـس مـوچه)) پذیـرا بـاشیـــد.
مجرى: سلام, بیننـدگان عزیز! وقت بخیر. با برنامه ((خـوشبختـى در خانـواده)) از شبکه 5 اوتـرخت با ما باشیـد. در ایـن هفته اعلام پلیـس مبنى بر کشفى مهم دیگر مسایل را تحت شعاع خود درآورد. ما بدون پیـش داورى نسبت به ایـن خبر, طبق معمول برنامه ((خـوشبختى در خانواده)) موضـوع را به بحث کارشناسى واگذار نمـوده و قضاوت نهایـى را در اختیار شما مـى گذاریـم. در ابتـدا, اجازه بـدهیـد میهمانان ویژه برنامه را خدمتتان معرفى کنـم. آقاى دکتر ((ویـم یانسـن)) از بخـش جامعه شناسـى دانشگاه اوترخت, آقاى دکتر ((وان درگوگدر)) از بخـش روانشناسى کودکان دانشگاه اوترخت و پروفسـور ((ویلـم ووتـرس)) محقق و پژوهشگـر نامـى مسـایل اجتماعى کشـور.
آقـایـان خـوش آمـدیـد.
بیننـدگـان عزیز!
پلیـس, هفته گذشته اعلام کـرد هزاران فیلـم, عکـس و دیسک ســـى.
دى سوء استفادهاى جنسى از کودکان خردسال, از یک مرکز تـوزیع در هلنـد کشف و ضبط شـده است. آنـان اعلام کـرده انـــــــد یک شبکه پـورنوگرافى کودکان خردسال را که سـن بعضى از آنها از یک سال و نیـم نیز تجاوز نمـى کرده, کشف و ضبط کرده اند. طبق ایـن اطلاعات, افـراد شبکه مذکـور, ایـن فیلمها را از طـریق شبکه اینتـرنت در اختیار مشتریان خاص خـود قرار مـى داد. این شبکه بزرگتریـن شبکه ((پـورنوگرافـى کـودکان)) است که تاکنـون کشف شده است و ابتـدا تـوسط کارآگاهان خصـوصـى بلژیکـى که به دنبـال یک کـودک گمشـده آلمانى مى گشتند, به محل تـوزیع فیلمهاى مذکور در خانه یک هلندى به قتل رسیـده بـرخـورد کـردنـد. خـوب, اصل خبـر همیـن بـود.
بفرمایید. دکتر ویم یانسن; دکتر ویـم یانسـن: البته مـن هـم در جریان ایـن خبر قرار گرفتـم و شایـد تمامـى کشـور و یا حتـى در جـریان امـر قـرار گـرفته بـاشنـد و محتمل افکـار عمـومـى علیه ((پـورنـوگرافى)) تحریک شده باشد. اما, به خاطر بیاوریـم که ما در کشور آزادى زندگى مى کنیـم و باید به ((پـورنوگرافى کودکان))
به مانند دیگر پـدیده هاى اجتماعى نگریست. مجرى: آقاى دکتر ویـم یانسـن, لطفا منظورتان را واضح تر براى بینندگان بیان بفرمایید.
دکتر ویم یانسـن: منظور مـن ایـن است: پدیده هاى جامعه شناختى را نمى تـوان جدا نمـود و به طـور انتزاعى به آنها نگریست. بلکه هر کـدام از اینها جزیـى از یک منظومه مـى بـاشند.
مجـرى: بله, متشکـرم, و آقـاى دکتـر وان درگـوگـدر; دکتــر وان درگـوگـدر: مـن از شنیـدن ایـن خبـر بسیـار متـاثـر شـدم.
کـودکان قربانیان قرن حال و قرون آینده ما مـى باشنـد. واقعا که هولناک است! مجرى: پروفسور ویلـم ووترس, از شما متشکریـم که با وجـود کسالت و مـریضـى و کهولت سـن, دعوت ما را پذیرفتیـد و در بـرنامه شرکت کردید, بفرماییـد; پروفسـور ویلـم ووترس: بله ...
بله ... مـن واقعا مـریضـم ... مـن عذر مـى خـواهـم.
(پروفسـور لیـوانـى آب بـرمى دارد و مـى نـوشـد) مجرى: آقاى دکتر یانسـن! آیا تحلیل شما نسبت به ایـن پـدیده متفاوت از آنچه است که امـروزه به آن ((افکـار عمـومـى)) اطلاق مـى شـود؟
دکتر یانسـن: ببینید, در جـوامع, برخى پدیده ها مدتى همچـون موج ظاهر شـده و در یک فرایند اجتماعى, بعد از طـى فراز و نشیبها و تناقضاتـى که از برخـورد امیال و اهداف ناشـى مى شـود, در نهایت تثبیت مى شود. به عنوان مثال مى توانـم از تصویب قانون همجنس بازى در پارلمان نام و یاد کنم. مـن اجازه مى خواهم این سوال را براى عمـوم مطرح کنـم: آیا تفاوتـى میان پـورنـوگرفى کـودکان و دیگر مظاهـر پذیـرفته شـده اجتماعى ما وجـود دارد؟ مجـرى: یعنـى شما معتقدید پـس از مدتى پـورنـوگرافى کـودکان در جامعه و کشـور ما عادى شـده و از حسـاسیتها نسبت به آن کاسته خـواهـد شـد؟ دکتـر یانسـن: یقینا. مـن در اول عرایضم گفتم که ما باید مظاهر کنونى مـاننـد پـورنـوگـرافـى را در یک منظومه ببینیم.
مجرى: دکتر وان درگوگدر; دکتر وان درگـوگدر: مـن به هیچ وجه با دکتر یانسـن موافق نیستم و معتقدم بشدت باید با ایـن پدیده زشت و شـرمآور مبـارزه شـود. سخنـان دکتـر یـانسـن به نـوعى اشـاعه پورنوگرافى کودکان است. دکتر یانسـن: آیا دکتر وان درگوگدر نقش مهم تجارت را در نیاى امـروزه نادیـده مـى گیرنـد؟ ایـن تجارت و اقتصاد است که کشـورها را زنده و قـوى نگه مى دارد. پـورنوگرافى را به مانند فحشا ببینیـم. امروزه چه کشـورهایى که از راه فحشا درآمـد زیاد و تجارت پررونق دارند! آنچه در تجارت مهم است سـود مى باشد و سـودآمدى. مکان و زمان را فرامـوش نفرمایید آقاى دکتر وان درگـوگدر! مجرى: بله, طبق نـوشته روزنامه ((گزال آتسایگر))
سـالانه نزدیک به 500 میلیارد مـارک به جیب دست انـدرکـاران صنعت ((پـورنوگرافى کودکان)) در دنیا سرازیر مى شود. سهم آلمانیها از تجارت پـورنوگرافى کودکان بالغ بر 1/5 میلیارد مارک برآورد شده است.
دکتر وان درگـوگدر: ایـن فاجعه است! جنبه هاى انسانـى را نباید نادیـده گرفت. کـودکان بیچاره! آیا به والـدین این چنیـن کودکان مى اندیشیم؟
مجرى: دکتر یانسـن! آیا جامعه شناسان و دانشمندان علم اقتصاد در ارتباط با جنبه هاى عاطفى ((پـورنوگرافى کودکان)) توضیحى دارند؟
دکتـر یانسـن: متإسفانه بایـد بگـویـم بـا دیـد احساس گـرایانه نمى تـوان به واقع گرایى رسید. آیا ((پـورنوگرافى کـودکان)) چیزى جز نیاز و اقـدام جهت رفع مشکلات مـالـى والـدیـن ایـن کـودکـان مـى باشد؟ و آیا در عین حال نیاز مالـى والدیـن فقیر آنان مرتفع نمى گردد؟ دکتر وان درگوگدر: تجـویز شما براى رفع مشکلات والدیـن فقیـر در جـامعه مـا, خـودفـروشـى کـودکان آنهاست؟
دکتر یانسـن: همان طور که گفتـم در تجارت و کسب سـود, ملاک شیوه نیست. از هر طریقـى و به هر شکلـى که میسر است باید به جمعآورى ثـروت پـرداخت. ایـن را اقتصـاددانـان مـا مـى گـویند.
آدم فـروشان, خـودفـروشان, سارقیـن, تبهکاران و غیـره در زمان و مکان و جامعه ما مفهوم سابق خـود را نداشته و از دست داده انـد.
دکتر وان درگـوگدر: یعنى یک نوع سادیسـم, یک نوع جنون نفع طلبى!
دکتـر یانسـن: شما مختاریـد هر اسمى که دلتان مـى خـواهـد به آن بـدهیـد. دکتر وان درگـوگـدر: یک سادیسـم فراگیر در تمام جامعه غربـى! دکتر یانسـن: دکتر وان درگـوگدر عزیز! احساساتى نشـوید.
شما یک روانشناس کـودکان هستید. کار شما ((چـون)) و ((چرایـى))
است, نه تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعى. پـورنـوگرافى کـودکان در عصـر ما و در جـامعه ما معلـول بینـش ماست و چه بخـواهیـم و چه نخواهیم گسترش آن حتمى است.
مجـرى: آقـاى دکتـر یانسـن! آیا به واقع شمـا ((پـورنـوگـرافـى کـودکـان)) را تـإییـد مـى نمـاییـد. ایـن طـور نیست؟
دکتـر یـانسـن: تـإییـد؟ سـوال جـامعى نیست.
در جامعه ما, در کشور ما, نوع خاصى از تفکر حاکـم مى باشد. ایـن شیـوه تربیتى و جهت زندگى خانـوادگى ماست که فرزندان ما را سمت و سـو مـى بخشـد. هـر آنچه مـى بینیـم وراى خـواست مـــــاست ...
دکتـر وان درگـوگـدر: و نبایـد کارى کرد علیه کشف اعمال منافـى عفت, آن هـم علیه کـودکـان خـردسـال, آقـاى دکتر؟
دکتر یانسـن: ببینید! اعمال منافعى عفت بر علیه کـودکان خردسال کشف شـدنـى نیست. واقعیتـى بـوده که در دنیاى غرب و در کشـور ما وجـود داشته و ادامه خواهـد داشت. مجـرى: خـوب, به لحظات پایان برنامه نزدیک مى شـویـم. پروفسـور شما مطلبى براى گفتـن ندارید؟
پروفسور ویلـم ووترس: من؟ ... خوب, چرا, بله ... مـن فیلمها را دیـده ام. صحنه هاى تکـان دهنـده, شـرمآور ... انحطـاط اخلاقـى در دنیاى غرب ... مجـرى: آقـاى پـروفسـور راه حلـى به بیننـدگان ما توصیه مى کنید؟
پروفسـور ویـم ووترس: راه حل؟ تنها ایمان, ایمان مذهبى. سادیسـم غربى فراگیر مى شـود چـون در جامعه ما, دیـن پایگاهـش را از دست داده است. ایمان مـردم سست است. راه حل مـن رجعت به دیـن و رجعت به فـرامیـن دینـى در جامعه و خانـواده است. مـن به ایـن نتیجه رسیـده ام که انحطـاط اخلاقـى تنها یک راه حل است, پنـاه بـردن به دیـن. و گـرنه تباهـى در انتظار جامعه است. جامعه از تبهکارى و انحطاط منفجر خـواهـد شـد. تباهـى باز هـم بیشتـر! ما در منجلاب اخلاقى فرو رفته ایـم. آن فیلمها را مـن دیده ام. تکان دهنده! ...
منجلاب و تباهى...
مجرى: تشکر مى کنـم. خوب بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم.
اوقـات خـوب و خـوشـى را بـرایتـان آرزومنـدیـم.