گلکارى طرز کاشت گیاه مارانتا و آرالیا


مارانتـا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 


 

ایـن گیاه آپارتمانـى زیبا که رگبرگهایـش به طـور کاملا مشخص در برگها نقـش مى اندازد و آن را دیدنـى مـى کنـد اول بار در آفریقا پیـدا شـد.
نـام علمـى: مـارانتاMARANTA
خانواده: مارانتاسهMARANTACEA
ایـن گیاه نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرد. در طول تابستان آن را در محل سایه نگهدارى کنیـد اما در زمستـان بهتـر است به محل پرنور منتقل شود.
در طول فصل تابستان که هـوا گرم است خاک گلدان را همیشه مرطـوب نگهداریـد. با دو تا سه بار آبیارى در هفته, رطـوبت دایمـى خاک حفظ مى شـود, اما در زمستان کمتر به آن آب بدهید, زمانى که هـوا سرد باشـد لازم نیست که حتما خاک را مرطـوب نگهداریـم. در فصـول سـرد هر هفته یکبار آبیارى کافـى است. خاک مناسب بـراى مارانتا خاکى سبک و داراى زهکـش است که از خاک برگ کافى برخوردار باشد.
در طول فصل تابستان برگهایـش را با اسفنج خیـس تمیز کنید. و هر پـانزده روز یک بـار به آن کـود تقـویتـى بـدهیـد.
در بهار بـا جـدا نمـودن سـاقه هاى زیـرزمینـى ازدیاد مـى یابـد.
مراقبتهاى لازم:
نـور زیاد در تابستان مـوجب رنگ پریدگـى برگها مى گردد. در هـواى گرم برگها سقـوط مى کنند و آبیارى بیـش از اندازه مـوجب خـم شدن برگها مى شـود. در صـورتى که نکات مربـوط به نگهدارى مارانتا را به خـوبـى رعایت نمایید گیاه زیبایـى خـواهیـد داشت که در کنار سـایـر گیـاهـان منظره زیبـایـى مـىآفـرینـد.

آرالیا

آرالیا هـر چنـد یک گیاه آپارتمانـى است اما به درختچه کـوچکـى شباهت دارد. بـرگهایـش پنجه اىشکل و زیباست ولـى گلهایـش ارزشـى ندارند.
نام علمى: آرالیاARALIA
خانواده: آرالیاسهARALIACEA
این گیاه در سرزمیـن مادرى خـود یعنى کشور ژاپـن چهار متر رشد مـى کند اما در داخل خانه ها رشـد زیادى نـدارد. خاک مناسب بـراى آرالیا خاکهاى جنگلى یا مخلـوطـى از خاک باغچه, خاک برگ و ماسه است. به سه روش مـى تـوان آرالیـا را تکثیـر نمـود:
کـاشت بذر در اوایل بهار, کـاشت قلمه و استفـاده از پـاجـــوش.
مراقبتهاى لازم:
آرالیا را در محلهاى سایه روشـن قرار دهیـد. دوستـدار نـور زیاد است اما نه نور مستقیم. بنابرایـن از اینکه در معرض مستقیم نور آفتاب باشد باید محافظت شود.
گـرما را تا اندازه زیادى تحمل مـى کنـد و به رطـوبت نسبـى محیط بى اندازه علاقه مند است. در طول فصل تابستان خاک را به طور دایـم مرطـوب نگهدارید. گاهگدارى قـدرى آب روى برگهایـش اسپرى کنید و هـر پـانزده روز یک بار بـا استفاده از کـودهاى شیمیایـى آن را تقـویت کنیـد. در هـواى گرم ساقه هایـش دراز و ضعیف مـى شـود. در صـورتى که آب زیادى به آن بدهید برگهایـش واژگـون مى گردند. اگر فرامـوش کنید به آرالیا آب بدهید برگهایـش سقـوط مـى کنند. گاهى گلـدان آرالیا را بچـرخانیـد تا همه بـرگهایـش از نـور استفاده کنند.