اخبار


اخـــبـــار

 

 

دیـدار رهبـر معظم انقلاب با اعضاى شـوراى عالـى انقلاب فـرهنگـى
حضـرت آیت الله خامنه اى, رهبـر انقلاب در دیـدارى بـا اعضاى ایـن شورا خاطرنشان کردنـد: امروز ایران اسلامـى تنها کشـورى نیست که تهاجـم فرهنگـى را یک مسإله جـدى و واقعى مـى دانـد, بلکه تمام کشـورهاى غیر اروپایى و غیر آمریکایى و حتى اروپاییها در مقابل فرهنگ مهاجـم آمریکاییها و بـر سـر مسإله فیلـم و امـور هنرى, فریاد برآورده اند.
رهبر معظم انقلاب همچنیـن در ادامه گفتند: آموزش عالى کشور باید علاوه بر عالم کردن دانشجویان, نسبت به متدیـن کردن آنان اهتمام خاص داشته باشد. دست اندرکاران آموزش عالى اگر بتـوانند جـوانان دانشجو را متدیـن کنند, دنیا و آخرت خـود و دانشجـویان را آباد کرده اند.
همچنیـن ایشان مسإله فرهنگ را بـراى هر جامعه بشـرى یک مسإله حیاتـى دانستنـد و اشاره کـردنـد: فـرهنگ صحیح در نظام اسلامـى, فـرهنگـى است که با مبانـى اسلامـى, منطق و عقل و خـرد, همسان و همگان باشـد و اگر چنیـن فرهنگـى در جامعه تحقق پیـدا کنـد, آن جامعه به سمت رشـد اقتصادى و رفاه و آزادى حـرکت خـواهـد کـرد.
فـرهنگ صحیح و درست زمینه اى بـراى دستیابـى هر جامعه به ثـروت, علـم, قدرت سیاسـى, آزادى و آزادمنشى است, اما فرهنگ منحط, رشد اقتصادى و رفاه را به فساد و تباهـى, و آزادى و دمکراسـى را به هرج و مرج تبدیل خواهد کرد.

جـوانـان بـایـد در مسـاجـد احسـاس انـس کنند
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمى رییس جمهورى در اولیـن همایـش تجلیل از خـدمتگزاران مساجد عنـوان کـرد: محـور بـودن مسجـد در زنـدگى, نمادى از پیـوستگـى دنیا و آخرت در دیدگاه اسلامـى است.
وى بـا اشـاره به آیات و روایات گفت: در قـرآن و روایات, دنیـا مـورد مذمت قرار نگرفته است بلکه آنچه مذمت شـده, ((انسان دنیا بودن است.)) آقاى خاتمى با تإکید بر آمیخته بـودن و پیـوستگـى میان دنیا و آخـرت اظهار داشت: نحـوه زنـدگـى انسـان مذهبـى در دنیـا, تعییـن کننـده زنـدگـى او در آخـرت خـواهـد بود.
وى اضافه کرد: باید با بحث و گفتگو, جوى جـوان پسند با حفظ اصول و معیارها ایجاد کنیـم و جوانان باید در مساجد احساس انس کنند.
غبارروبى از مساجد, غبارروبـى از ذهنهاى خـود ماست و باید قرآن و اسلام را مبنـاى عزت دنیـا و آخـرت خـود قـرار دهیـم.

همـایـش ((بـا زنـان پژوهشگـر امـروز))
همزمان با برپایى هفته پژوهـش فرهنگى, همایش ((با زنان پژوهشگر امـروز)) در دانشگـاه الزهـرا(س) بـرگزار شـد.
برپایى میز گرد ((زن, سنت و نوگرایى)), معرفى زنان تـوانمند در عرصه پژوهـش, نشست پژوهشگـران زن بـا جمعى از مسـوولیـن امــور پژوهشى کشـور, کارگاه آمـوزشى روش تحقیق و برپایى نمایشگاهى از آثار و طرحهاى تحقیقاتـى زنان پژوهشگر از جمله بـرنامه هاى ایـن همایش بود.

یک میلیـارد نفـر در جهان خـوانـدن و نـوشتـن نمـى دانند
حـدود یک میلیارد نفر که یک ششـم مردم جهان را تشکیل مـى دهنـد, قادر به خواندن یا نوشتـن نام خـود نیستند که از ایـن تعداد دو سوم زن مى باشند.
سازمان یـونیسف, صنـدوق کـودکان سازمان ملل اعلام کرد چهل درصـد کودکانى که در سنیـن دبستانى هستند و در کشورهاى در حال تـوسعه زنـدگـى مـى کننـد از آمـوزشهاى ابتـدایـى محـروم هستند.

یک دختر پنج ساله و حفظ قرآن
یک دختر پنج ساله به نام فاطمه رحمتـى در شهر ایلام مـوفق شد 33 سـوره از جزء آخر و 80 آیه از جزء اول قرآن کریـم را حفظ کنـد.
پدر ایـن دختر که مربـى پرورشى ایلام است گفت: تکرار آیات تـوسط وى و همسرش و گـوش دادن به نوارهاى ترتیل, دخترش را در امر حفظ قـرآن کریـم یارى کـرده است. او افزود: فاطمه سـواد خـوانـدن و نوشتـن ندارد ولى با علاقه و پشتکار و از طریق شنوایى, مـوفق به آشنایى و حفظ این آیات شده است. ایـن دختر قادر است برخـى آیات را نیز به زبـان انگلیسـى تـرجمه کند.

مشـاور مسلمـان در زنـدانهاى انگلیـس
خـدمـات زنـدانها در انگلیـس, یک سمت مشـاور مسلمـان, را بـراى همکارى با مسوول امور مذهبى زندانها در ارتباط با مسایل مربـوط به زنـدانیـان مسلمـان در ایـن کشـور تـإسیـس مـى کند.
معاون وزیر کشـور انگلیـس در امـور مربـوط به زندانیان گفت: در حال حاضر بیـش از چهار هزار زندانـى مسلمان در زنـدانها به سـر مى برند و بسیار اهمیت دارد که خدمات زندانها از مـوضـوعات مبتلا به این مسلمانان آگاهى داشته باشد. ایـن مشاور به مسـوول امـور مذهبـى زندان مـوسـوم به قاضـى عسکر در فراهـم آوردن شرایط لازم بـراى زنـدانیان مسلمان در اجراى وظایف دینـى آنان کمک خـواهـد کرد.

حجاب زنان در سودان الزامى شد
دولت سـودان, رعایت حجاب اسلامى را براى زنان ایـن کشـور الزامى کرد و گروهـى از افراد پلیـس این کشـور را مإمـور اجـراى ایـن مقررات کرده است.
بر اساس این قانـون تصـویبـى, زنان خارجى که به ایـن کشـور سفر مـى کننـد نیز ملزم به رعایت حجـاب هستنـد. به گفته شهرونـــدان سـودانـى, اغلب زنـان شمال سـودان که مسلمـان هستنـد, از حجـاب استفاده مى کنند ولى زنان جنـوب ایـن کشـور که مسیحـى هستند, از این کار سر باز مى زنند.
کمیته امنیت و مظاهر عمومى سودان, با فرا خـواندن زنان شاغل در سازمانهاى دولتـى و خصـوصى به رعایت حجاب, از بانکها, شرکتها و وزارتخانه ها خـواست از تقدیـم هر گـونه خـدمات عمـومـى به زنان بى حجاب خوددارى کنند.
بر اساس قوانیـن جدید, طرح جداسازى زنان و مردان در اتوبـوسهاى شهرى نیز به مـرحله اجـرا گذاشته خـواهـد شـد.

85 درصـد از زنـان افغان بـى سـواد هستنـد
پـس از بیست سال جنگ در افغانستان 85 درصـد از زنان افغانـى از نعمت سواد محـرومند و تنها 15 درصـد آنها باسـوادنـد. از هر ده دختر نه نفر و از هر سه پسر, 2 نفر در مـدارس ثبت نام نمـى کنند.
با این حساب نرخ باسـوادى بیـن مـردان 47 درصـد و در میان زنان تنها 15 درصد است. مدیر اجرایى یونیسف گفت: در سیستـم آموزش و پـرورش افغانستـان همیشه اختلاف زیادى از نظر شمار محصلیـن بیـن دختـران و پسـران وجـود داشته است. در نتیجه صـدور فرامینـى به وسیله مقامات طالبان مبنـى بر ممنـوعیت حضـور دختران در مـدارس رسمـى و کار نکردن معلمین زن, ایـن وضعیت وخیـم تـر شـده و جنبه رسمى نیز یافته است.

تقدیر از کشاورزان زن نمونه
به مناسبت هفته کشاورزى از یازده کشاورز و کارشناس کشـاورزى زن نمونه که در زمینه تـولید محصولات کشاورزى, محصولات باغى, ترویج, مـدیـریت و حفظ نبـاتـات فعالیت مـى کـردنـد, تقـدیـر شد.
معاون وزیـر کشاورزى بـا اشـاره به شـاخصهاى انتخـاب کشـاورزان نمـونه که شامل میزان تـولید, نحـوه مـدیریت, استفاده بهینه از امکانات و منابع و میزان صادرات در بخـش کشاورزى بوده است گفت: به طـور کلى 105 کشاورز نمـونه در این هفته معرفى شدند که ایـن تعداد از میان کشاورزان, تـولیـدکننـدگان بـرتر محصـولات زراعى, تـولیدکنندگان محصولات باغى, مددکاران نمونه ترویج, کشاورزان آب و خـاک, مـدیـران مزرعه, صنعتگـران بخـش کشـاورزى, کارشناسـان, مـروجیـن و تکنسینها و صادرکنندگان انتخاب شـده انـد. وى افزود: تـرکیب جنسـى کشاورزان نمـونه زن از 8 / 3 درصـد در سال گذشته به 10/5 درصـد در سـال جـارى افزایـش یـافته است.

((روستایاران)) زن
زنان و دختـران روستایـى در تشکلـى مـوسـوم به((روستـایاران)), روستاییان را در بهتر زیستـن راهنمایى مى کنند. این افراد پس از طـى تحصیلات و دوره هـاى لازم در مـراکز رفـاه اجتمـاعى سـازمــان بهزیستـى کشـور مستقـر در روستـاهـا به نـام مجتمعهاى بهزیستـى روستایى به منظور کمک به بهتر زیستـن روستاییان فعالیت مى کنند.
بـر اساس اطلاعیه سازمان بهزیستـى کشـور, ((روستـایاران)) بـراى راهنمایى روستاییان در زمینه مسایل اقتصادى, اجتماعى, فرهنگـى, ورزشى و هنرى آموزش دیده اند.

آمارهاى جهانى خشونت علیه زنان
30 تا 35 درصد زنان آمریکایى مـورد آزار فیزیکـى شـوهران خـود قرار مـى گیرند, 15 تا 25 درصد زنان آمریکایـى به هنگام باردارى نیز مـورد ضـرب و شتـم قـرار مـى گیـرند.
21 تا 30 درصـد زنان در آمـریکا حـداقل یک بار در طـول زنـدگـى مشتـرک, مـورد هجـوم و آزار فیزیکـى قـرار مـى گیـرند.
در شیلـى 63 درصـد از زنان مـورد آزار فیزیکـى قرار مـى گیرنـد.
41 درصـد از زنان هندو بر اثر آزار فیزیکـى همسران خـود دست به خودکشى مى زنند.
42 درصـد از زنان در کنیا به طـور مرتب مـورد آزار همسران خـود هستند. در گینه نـو 67 درصد از زنان روستایى و 56 درصد از زنان شهرى مـورد خشـونت فیزیکـى قـرار گـرفته انـد.
در نـروژ 25 درصد و در بنگلادش بیـش از 50 درصـد قتلها ناشـى از خشونت مردان است.
62 درصـد از مقتـولان زن کـانـادا نیز تـوسط شـوهـران خـود کشته مى شـوند. در ایران آمار دقیقى از پدیده همسرآزارى در دست نیست.
این در حالى است که سنگین تریـن مجازات براى مردان پرخاشگر حتـى در شدیدتریـن موارد که خشـونت مـوجب از کار افتادگى زن, اختلالات عصبـى یا حتـى منجر به خـودکشى او مى شـود, جریمه نقدى یا زندان است.

درمـانگـاه خـودکشـى روى شبکه اینترنت
یک مـرد ژاپنـى که روى شبکه اینتـرنت درمانگاه خـودکشـى ایجاد کرده بـود, تـوسط پلیـس, شناسایى شد. ایـن مرد به افرادى که به بیماریهاى لاعلاج مبتلا بـودند کمک مى کرد با سـم سیانید یا قرصهاى خوابآور خودکشى کنند.
این مرد متهم است که براى 7 تـن از بیماران خود سم سیانید تهیه کرده است. پلیـس از روى پـولهاى واریز شـده به حساب ایـن دکتـر قلابى, براى تهیه سـم سیانید مشتریانـش, او را شناسایى کرد. اما وقتـى به منزل او مراجعه کرد متـوجه شـد که خـود وى نیز با سـم سیانید خودکشى کرده است.
ایـن فرد کپسـولهاى سیانـور را در قبال دریافت 350 دلار به طریق پست براى مشتریهایش مى فرستاد.

جـوانـان انگلیسـى بـى بنـد و بـار شـده اند
نتـایج تحقیقات اخیـر در انگلیـس نشان مـى دهـد که وضعیت سلامت و بهداشت کـودکان, نوجوانان و جـوانان ایـن کشـور در معرض مخاطره قرار دارد. نوجـوانان ایـن کشور, تنبل, چاق و گرفتار اعتیاد به سیگار و الکل هستند.
در میان پسران انگلیسـى, 20 درصد در سـن 16 سالگى و 40 درصد در سن 18 سالگى سیگارى هستند. ایـن میزان در دو گروه پس از سـن 20 سالگـى از مرز 40 درصد فراتر مـى رود. آغاز سیگار کشیدن در میان نـوجـوانـان عمـومـا در حـدود 12 سـالگى است.
در ایـن تحقیقات میزان اعتیاد به سیگار جوانان با آزمایـش بزاق دهان آنها تشخیص داده شده است.

جنبش زنان قرقیزستان
فعالیـن جنبـش زنان در قرقیزستان بار دیگر از مجلـس نماینـدگان ایـن جمهورى خواستند هر نوع اعمال زور علیه زنان را ممنوع اعلام کند. آنان گفتند: امروز زنان در کشور مورد آزار و اذیت شـوهران و اعضاى خانـواده آنان قـرار مـى گیرند و حق دفاعى نیز ندارنـد.
تلویزیون دولتى ایـن کشـور نیز گفت: بر اساس آمار سازمان جهانى بهداشت, اعمـال زور علیه زنـان در دنیـا به یک عمل عادى تبـدیل شده و قرقیزستان هـم از ایـن قاعده مستثنى نیست! ولى در هر حال زنان قرقیزى مى گـویند چشـم به قانـونى دوخته اند که اعمال زور و خشونت علیه زنان را ممنوع سازد.

نازایى اجبارى در پرو
دولت پـرو ظرف مـدت سه سـال گذشته 250 هزار زن را بـدون رضایت خـود آنها نازا کـرده است! این زنان در مناطق فقیـرنشیـن کشـور زندگـى مى کردند و بسیارى از آنها از اینکه تـوانایى بچه دار شدن را از آنان مى گیرند بى خبر بوده اند. و تنها برخى از آنان پـس از تهدیـد علیه آنها با نازا شـدن مـوافقت کرده بـودنـد. با اینکه رییـس جمهور پرو گفته است: یکـى از اهـداف اصلـى او کاهـش قابل تـوجه تعداد مـوالید در ایـن کشـور تا پایان قرن است, ولى دولت پـرو, مسـإله نـازایـى اجبـارى زنـان را انکـار مـى کند.

افزایـش جـرایـم میـان دختـران نـوجـوان کـانـادایـى
اداره آمار کانادا اعلام کرد آمار جرایـم در میان دختران نوجوان این کشور در حال افزایش است. بر اساس ایـن آمار, در سال گذشته, حـدود 122 هزار کانادایـى 12 تا 17 ساله مرتکب جرم شده اند. اگر چه 78 درصد ایـن تعداد پسر بـوده اند, اما درصد ارتکاب جرم توسط دختران ایـن گروههاى سنـى از 16 درصـد در سال پیـش از آن به 22 درصـد افزایـش یافته است. این آمار نشان مـى دهنـد که بیشتـریـن جرایـم نوجـوانان, ارتکاب خشونت مى باشد که علیه همسالان آنها که عمـومـا نیز پسـر هستنـد صـورت مـى گیـرد.

همجنس بازى در فرانسه قانونى شد
مجلـس فرانسه در تصویب یک لایحه جنجالى, به زوجهاى ازدواج نکرده و همین طور زوجهاى همجنـس باز در این کشـور مشروعیت بخشید! ایـن لایحه که ((منشـور مـدنـى همبستگـى)) نام گـرفته است و بایـد به تصـویب سنا هـم برسـد, امتیازهاى یک زوج ازدواج کـرده را بـراى زوجهاى ازدواج نکرده قایل مـى شـود و بـراى اولیـن بار به وضـوح موجودیت زوجهاى همجنس باز را به رسمیت مى شناسد. گرچه تصویب ایـن لایحه, اعتـراض نماینـدگان و مقامات مذهبـى را در بـر داشته است ولـى وزیر دادگستـرى فـرانسه معتقـد است ایـن لایحه, لایحه بسیار خـوبـى است که به بهبـود زنـدگـى 5 میلیـون نفر در فرانسه کمک خواهد کرد!
کـودکـان خیـابـانـى آینـده روسیه را به خطـر مـى انـدازند
در حال حاضر بیـش از 3 میلیـون کودک در خیابانهاى مسکـو زندگـى مى کنند و معناى ایـن رقـم آن است که از هر 10 کودک یک نفر جایى براى خوابیدن ندارد, به اندازه کافـى غذا نمى خـورد و ممکـن است به کارهاى خلاف کشیده شود.
در سال گذشته, پلیـس در ایـن کشور 63 هزار کودک بى خانمان را از خیـابـانها جمعآورى کـرده است, در حـالـى که 38 هزار کـودک نیز خـودشان به اداره هاى پلیـس پناه آورده اند. ایـن در حالى است که به گفته مقامات پلیـس 80 درصـد ایـن کـودکان از تـرس بازگشت به خـانه در مـورد قصه زنـدگـى شـان دروغ مـى گـویند.
مسإله کودکان خیابانـى پلیـس مسکـو را بسیار نگران کـرده است, زیـرا اکثـر آنها در قـاچـاق مـواد مخـدر دخـالت دارند.

برده دارى در ایتالیا
پلیـس ایتـالیـا یک شبکه بـرده دارى و بهره کشـى از کـودکـــــان آلبانیایـى را که در بـدتـریـن شـرایط مـورد سـوءاستفاده قـرار مـى گـرفتنـد, در میلان متلاشـى کـرد. ایـن افـراد بچه ها را در یک زیرزمیـن در پالایشگاهى متروکه در حاشیه شهر, نگاهدارى مى کردند.
کـودکـان آزاد شـده گفتنـد فقط هفته اى یک بـار به آنها اجــازه استحمام داده مى شد و در طـول هفته فقط سه وعده غذا مى خـوردند و در صـورت عدم تإمیـن مبلغ روزانه مورد نظر بهره کشان, با کتک و یـا خـامـوش کـردن سیگـار بـر بـدنشـان مـواجه مـى شـدند.
این بچه ها که بیـن 13 تا 16 سال سـن دارنـد مجبـور به تکـدىگرى بـودنـد و در شـرایط بسیـار بـدى زنـدگـى مـى کـردند.

پیرزن زرنگ, قاضى زرنگ تر
پلیـس آمریکا زن 93 ساله اى را به اتهام رانـدن خـودرو با سـرعت بالا دستگیر کرد و دادگاه وى را مجرم شناخته و به پـرداخت جریمه نقدى محکـوم کرد. ولـى ایـن زن دست به اقدام شگفت انگیزترى زد و به قاضـى گفت که جریمه او را تبـدیل به زندان کند, چرا که علاوه بر نپرداختـن جریمه, غذاى رایگان مـى خـورد و هزینه آب و بـرق و تلفـن را نمى پردازد و همچنین عذر خوبى براى نخریدن هدیه کریسمس بـراى نـوه هـا و نتیجه هـایـش خـواهـد داشت.
امـا قـاضـى به خـواست ایـن زن تـوجهى نکـرد و در عوض او را به پناهگاه خانه به دوشهاى ((لسآنجلـس)) فرستاد در آنجا به مدت 20 ساعت آشپزى کند. ولـى این زن گفت که در ایـن سـن قادر به آشپزى نیست و قاضى پاسخ داد کسى که در 93 سالگى مى تـواند با سرعت بالا راننـدگـى کنـد, آشپزى هـم مـى تـوانـد بکند.

سوءاستفاده از کودکان در آمریکا
سـوءاستفاده از کـودکـان از قبیل بهره کشـى ازآنان, استفـاده از کـودکان در عکسها و فیلمهاى خلاف اخلاق و ربـودن و خـریـد و فروش آنها در بـرخـى از کشـورهـا, همچنیـن آمـریکا, ادامه دارد.
یک نماینـده کنگره آمـریکا که بـراى نخستین بار در کنگـره ایـن کشـور مسإله ناپـدید شـدن کـودکان و بهره کشـى از آنها را مطرح کرده است, گفت: پس از آنکه چنیـن حوادثى بارها در تگزاس رخ داد به فکر رسیدگـى به ایـن مشکل و جلـوگیـرى از تکـرار رویـدادهاى مشـابه بـراى سـایـر خـانـواده هـا افتاده است.

اعتیاد زنان انگلیس به شکلات
بر اساس تحقیقات یک انجمـن انگلیسى, بحران اقتصادى کاهش مخارجى را به همـراه داشته است, اما در عیـن حال مـوجب افزایـش خـریـد انـواع شکلات و آب نبـات نزد زنـان انگلیسـى شـده است.
به گزارش ایـن انجمـن, خانمهایـى که خـانه دار, بـازنشسته و یـا بیکارند, بیـش از سایریـن به ویژه آنهایى که پستهاى پرمسـوولیت دارند, مـواد قندى مصـرف مـى کننـد. طبق گزارشات, سه چهارم زنان یعنى 74 درصد آنها نیاز بیمارگـونه به شیرینى جات دارند. مبارزه با ((شکلاتیسـم)) در ایـن جوامع به همان اندازه سخت و دشوار است که مقـابله بـا الکل, سیگـار و مـواد مخـدر.
یک زن اعتیادش به شکلات را ایـن طـور عنـوان مى کنـد: هنگامـى که شروع کردم به دزدیدن تخـم مرغهاى شکلاتـى, متـوجه شدم که دیگر به شکلات معتاد شده ام. اگر ساعت 11 صبح شکلات نخـورم, بـدنـم به لرز مى افتد. روزانه به دفعات لیـوانها شیر و شکلات مى خـورم. حتـى در نیمه هاى شب به قصد خوردن شکلات از خـواب مـى پرم و بسته هاى متعدد شکلات جـامـد و دسـرهـاى شکلاتـى زیـادى مصـرف مـى کنم.

مادر جوان نوزادش را آتش زد
یک زن 23 ساله برزیلى نوزاد خـود را به آتـش کشید.او در دادگاه گفت نـوزادش یک ماه زودتر از مـوعد به دنیا آمده بـود و او فکر مـى کرد فرزنـدى ناقص خـواهد داشت, به همیـن دلیل یک روز پـس از زایمان, نـوزاد را از پنجره خانه متـروکه اش بیرون انـداخت, اما یک روز بعد او را در میان بـاغچه خـانه زنـده یافت. بنابـرایـن تصمیـم گرفت نوزاد را آتـش بزند اما پلیـس به موقع در محل حاضر شد و نوزاد نیمه سـوخته را به بیمارستان انتقال داد و کودک تحت مـراقبتهاى ویژه قـرار گـرفت و نجـات یافت.
مادر نـوزاد به دادگاه گفت تنها قصـد داشته است, کـودکـش را از زنـدگـى سختـى که خـواهـد داشت, نجـات دهـد!

محـور اصلـى بـرنـامه فقـرزدایـى چیـن کمک به زنان است
دولت چیـن بـا درک ایـن نکته مهم که بهبـود آمـوزش و معیشت نسل آینده چیـن بـدون کمک به زنان فقیر میسر نیست برنامه اى را براى کمک به زنان فقیر چیـن به ویژه در مناطق روستایى طرح کرده است.
وجهه جالب برنامه اختصاص دولت چیـن براى کمک به کـودکان چینـى, تقـویت بنیه مالـى مادران چینى است زیرا دولت چین بر ایـن باور است که بهبـود شـرایط زیست زنـان چینـى در بهبـود شــرایط زیست کـودکـان یـانسل آینـده چیـن مـوثـر خـواهـد بود.

کودکان زندانى نپال
پلیـس نپال با یـورش به یک کارگاه فـرش بافـى غیـر مجاز که دریک زیرزمیـن برپا بـود, 23 کودک را که همگى زیر 14 سال دارند و در دو سال گذشته با هیچ کـس, حتـى خویشاونـدان خـود دیـدار نکـرده بودند آزاد کرد. ایـن کودکان در دو سال گذشته حتى نور آفتاب را نـدیـده و هـواى آزاد را تنفـس نکـرده بـودند.

افزایش ازدواج در لرستان
مـدیرکل ثبت احـوال لـرستان گفت: از ابتـداى سال جارى تا کنـون ازدواج بسیـارى در ایـن استـان به ثبت رسیـده که نسبت به مــدت مشـابه در سـال گذشته, چهار درصـد رشد داشته است.
از سـویى دیگر خبرها حاکى از آن است که موارد طلاق, نسبت به سال گذشته تفاوت چندانى نداشته است. به ازاى هر 13 مـورد ازدواج به ثبت رسیـده در لـرستـان, یک مـورد منجـر به طلاق شده است.

اینتـرنت زنـدگـى خـانـوادگـى را تهدیـد مـى کند
به اعتقـاد یک محقق روانشنـاسـى در انگلیـس, افـراد معتــاد به اینترنت بخـش اعظمى از اوقات خود را در مقابل رایانه مى گذرانند و به جاى ارتباط با اعضاى خانـواده خـود ترجیح مـى دهند در شبکه اینترنت سیر کننـد. در تإییـد ایـن تحقیق معتادان اینترنت نیز اعتراف کرده اند, ترجیح مـى دهند اوقات فراغت خـود را به استفاده از اینتـرنت بگذراننـد, به جاى اینکه با خانـواده خـود وقت صرف کنند. چنیـن افرادى معمـولا بـى از شصت ساعت در هفته با اینترنت سـر و کار دارنـد. پزشکـان معتقـد هستنـد ایـن رونـد اعتیاد به اینترنت مى تـوانـد پیامـدهاى وخیمى بـراى بهداشت عمـومـى داشته باشد.

زنـدگـى زوجهاى سیگـارى زودتـر از هـم مـى پـاشد
نتیجه یک نظرسنجـى نشـان مـى دهـد که 49 درصـد زوجهاى سیگارى از یکـدیگـر جدا مـى شـونـد. حال آنکه میزان جـدایـى در زوجهاى غیر سیگارى 32 درصد است.
کسانى که در جـوانى به سیگار معتاد هستند در مراحل بعدى زندگـى دچار مشکلات خانـوادگى و روحى مى شـوند. بزرگسالان سیگارى بیـش از همسالان غیـر سیگارى خـود در معرض فشار روحـى و افسـردگـى قـرار دارند.

افزایش طلاق در ژاپن
تـازه تـریـن آمار نشان مـى دهـد که در سـال گذشته میلادى, در هـر دو دقیقه یک خـانـواده ژاپنـى به خـاطـر طلاق متلاشـى شــده است.
وزارت بهداشت و رفـاه ژاپـن گفت: 243 هزار مـورد طلاق در ســـال گذشته در ایـن کشور روى داده است که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایـش داشته است. کارشناسان امـور اجتماعى معتقدند که پشت پا زدن به فـرهنگ سنتـى که در آن خـانـواده از جـایگـاه کـانـونـى برخـوردار بـود, مـوجب روند شتابان بروز طلاق در ژاپـن شده است.

کودکان ایتالیا تک سرپرست هستند
نتایج یک تحقیق نشان مى دهد که یک میلیون و 400 هزار کودک ایـن کشور با یکى از والدین خـود زندگى مى کنند. همچنیـن شمار کودکان مـولـود روابط نامشـروع در ایـن کشـور 16 هزار نفـر است و ایـن تعداد, فقط آمارى است که از بچه هاى یتیـم خانه تهیه شده است چرا که تعداد واقعى این بچه ها بیـش از ایـن است و برخـى از آنها در میـان خـانـواده هـاى نیـازمنـد کـودک زنـدگـى مـى کنند.
بر اساس تحقیقات, میزان خـودکشى نـوجـوانان و کـودکان, به سرعت افزایـش یافته است. همچنیـن شکایات بسیارى در مورد بدرفتارى با کـودکـان و تجـاوز جنسـى از آنها به ثبت رسیده است.

دختران تـوانایى بیشترى بـراى تحمل جـدایـى از والـدیـن دارنـد
به گفته یک روانشناس انگلیسـى, در خانـواده هایـى که والدیـن از همـدیگر جـدا شـده اند و فرزندان با مادر خـود زندگـى مـى کننـد, دختـران کمتـر از پسـران از مشکلات روحـى رنج مـى بـرند.
کنار آمـدن دختـران بـا شـرایط روحـى نامناسب ناشـى از جـدایـى والدیـن, به سبب ارتباطات روحى قوىتر است که آنها با مادر خـود برقرار مـى کنند. در حالـى که پسران در برخـى مقاطع سنى قادر به ایجـاد ایـن گـونه ارتبـاطـات بـا مـادر خـود نیستند.

تولد پس از مرگ
زنـى که براى نخستیـن بار با استفاده از اسپرم همسر مرده اش وبه صـورت مصنوعى باردار شده بـود, در انگلستان پسرى سالـم به دنیا آورد. ایـن خانم که قصد داشت بچه دار شود, به علت درگذشت همسرش در اثر ابتلا به مننژیت, نتـوانست به خواسته اش برسد ولى سرانجام پـس از سه سال مبارزه قانونى مـوفق شد رضایت دادگاه را جلب کند و با اسپرم همسر مرده اش به صـورت مصنوعى باردار شـود. قابل ذکر است زمانـى که شـوهـر ایـن زن به کمک دستگاه زنده مانـده بـود, همسـرش رضایت پزشکان را براى بـرداشتـن اسپـرم از وى کسب کـرده بودند و چـون پزشکان گفته بـودنـد که ایـن عمل بـدون اجازه مرد صورت گرفته است, اجازه استفاده از آن را ندارند ولى عاقبت ایـن زن تـوانست اجـازه قـانـونـى ایـن کـار را کسب کند.

رواج طلاق در سوئیس
بـر اساس آمار از هر ده مـورد ازدواج ثبت شـده در سـوئیـس چهار مورد به طلاق منتهى مى شود.
گزارشها حاکـى از آن است که در سالهاى اخیر تعداد زیادى ازدواج در سوئیـس به ثبت رسیده که عروس و داماد هر دو مطلقه بوده اند و بـراى بـار دوم به فکـر ازدواج افتـاده بـودند.
اکثر مردان سه سال پـس از طلاق, دوباره ازدواج مـى کنند اما زنان مطلقه کمتر از مردان طلاق گرفته, ازدواج مى کنند و ترجیح مـى دهند دیرتر به فکر زندگى مشترک بیفتند. متـوسط سـن ازدواج در سوئیـس نزد زنـان 40 و نزد مـردان 46 سـال است.

تشکیل کمیسیـون ویژه امـور خـانـواده و زنان در قزاقستان
به دستور رییـس جمهورقزاقستان, یک نهاد مشاوره اى به نام کمیسیون امور خانواده و زنان در این کشـور تشکیل شد. ایـن نهاد در تمام استانها و وزارتخانه ها نماینده خـواهد داشت و به بررسـى و حل و فصل مشکلات زنان خواهد پرداخت.
بیـش از 51% جمعیت قزاقستـان را زنـان تشکیل مـى دهنـد و فعالیت آنها در بخشهاى مختلف کاملا مشهود است.
بسیارى بر این باورنـد که زنان در ایـن کشـور بیـش از مردان در ادارات و کـارخـانه هـا بـراى امـرار معاش تلاش مـى کنند.

زنـان کهنسـال زودرنج تـر از مـردان هستند
زنان هنگامى که به کهنسالـى مى رسند, بیـش از مردان آمادگـى رنج کشیدن دارند. یک محقق در ایـن باره مى گـوید: اگر امکانى فراهـم شود که افراد مسـنeو بیمار بتـوانند در باره احساسات خـود سخـن بگویند, کمک فراوانى به آنان مى شود تا بتـوانند موقعیت خـود را بپذیرند. اقدام مردان مسـن به قتل همسران و سپـس کشتـن خـود از روى ناامیـدى, ناشـى از بیمارى و انزواى اجتماعى در آمـریکا رو به فزونـى گذاشته است, در حالـى که زنان در ایـن مـورد مقاومتر هستند.

آثار سیاست تک فرزندى
اجراى سیاست ((تک فرزندى)) در چین, مـوازنه بیـن زن و مرد را در ایـن کشور بر هم زده است. هـم اکنون نسبت جنس مذکر به جنس مونث در بـافت جمعیت ایـن کشـور 120 به 100 است.
بسیارى از خانـواده هاى چینـى هنگامى که صاحب دختر مـى شـوند, به خاطر علاقه به داشتـن فرزند پسـر, وادار مـى شـونـد نـوزادشان را بکشند و دوباره صاحب فرزند شـوند; چـون باسیاست تک فـرزنـدى, حق داشتـن بیـش از یک فرزند را ندارند. سیاست تک فـرزنـدى از اوایل دهه 80 میلادى در چین اجرا مـى شـود ولـى با این همه, جمعیت ایـن کشـور هـر سـاله 14 میلیـون نفـر افزایـش مـى یـابد.

نوعروسى خبر مرگش را شنید
یک نـوعروس بحرینى هنگام تماشاى برنامه هاى تلـویزیـونى, ناگهان با شگفتى خبر مرگـش را شنید. ایـن نوعروس پس از پرس و جو فهمید که پدرش اقدام به پخش این خبر کرده است. پدر 84 ساله ایـن دختر که از ازدواج او با شـوهـرش نـاراضـى بـود, بـا حضـور در مـرکز تلویزیونى اعلان فوت دخترش را نوشته و درخـواست پخـش آن را کرده بـود. پیرمرد گفت: دخترم بـدون رضایت مـن بیست روز پیـش ازدواج کرده بـود و مـن به ایـن شکل مى خواستـم اعتراض خودم را نسبت به این ازدواج اعلام کنم.

یک زن دوقلوزا
یک زن 36 ساله انگلیسـى که به مـدت 10 سـال قـادر نبـود بچه دار شـود, طـى پنج سال اخیر, سه بار صاحب فرزندان دوقلـو شـده است.
شـوهـر ایـن زن گفت ظاهـرا همسـرش دارد تلافـى ده سـال گذشته را مـى کند! پزشکان معالج این زن گفته اند که این پـدیده از بیـن ده میلیون نفر, فقط یک نفر را شامل مى شود و در واقع ایـن زن پدیده اعجاب انگیز قرن بیستم است, چرا که ایـن زن تا زمانى که توانایى باردارى داشته باشد, در تمام زایمانهایـش بچه هاى دوقلو به دنیا خـواهـد آورد و هیچ راهـى بـراى درمـان او وجـود ندارد.

شرط مرگبار براى عروسى
دادگاه استرالیا یک جـوان را به اتهام شرط مرگبار بـراى عروسـى مجرم شناخت و او را به زندان روانه کرد. ایـن جوان ادعا کرد که قصـد کشتـن نامزدش را نـداشته بلکه شـرط ازدواج آنها انجـام یک بازى مرگبار به نام ((رولت روسـى)) بـوده که وى طى آن بازى, یک گلوله در خشاب گردان اسلحه خود گذاشته و نامزدش نیز چنیـن کرده بود و هر دو نفر دیگرى را هدف گرفته و شلیک کرده بـودند و ایـن اسلحه جـوان بـوده که آتـش کـرده و باعث مـرگ دختـر شـده بـود.

جنون فرزندخواهى
یک زن در آمـریکا, به خاطـر علاقه فـراوان به داشتـن اولاد, دوست جـوان و باردار خـود را کشت و شکـم او را دریـد تا جنیـن وى را تصاحب کند! ایـن زن با شلیک دو گلوله در مغز دوستـش او را کشته و سپـس به طریقه سزارین شکـم او را دریـد, تا جنیـن دختر وى را تصاحب کند.
قاضـى ایـن جنایت را شنیع, سنگـدلانه, نفرت انگیز و عمدى قلمـداد کـرد و زن را به حبـس ابـد محکـوم کــرد.

یک زن ایرانى برنده نشان نقره
فیروزه گل محمـدى نقاش و تصـویرگـر کتابهاى کـودکان, نشان نقـره رقـابتهاى تصـویـرگـرى یـونسکـو را دریـافت کرد.
وى با کتاب خـود بـا عنـوان ((فیل در خـانه تـاریک)) مـوفق شـد بزرگتـریـن جـایزه بیـن المللـى را نصیب خـود کنـد.

حضـور مـدیـران زن در سـاختـن تخت جمشیـد
بر اساس کتیبه هاى گلـى به دست آمـده ازتخت جمشید, کارگران زن و مردى که ایـن بناى عظیـم را ساخته اند, برخـى مـواد غذایى مانند گنـدم و جـو به عنـوان دستمزد دریـافت مـى کـردند.
جالب اینجـاست که ریاست بـرخـى گـروههاى کـارگـرى مشغول در تخت جمشید بر عهده زنان بـوده است و همیـن طور زنان کارگرى که صاحب فرزند مى شـدند, دستمزدهایـى مانند اسب و شتر دریافت مـى کردنـد.
در واقع هیچ گـونه تفکیک زن و مـرد در گـروههاى کـارگـرى وجـود نداشته و در برخى موارد رییـس گروه یک زن و زیردستان او زنان و مردان دیگر بوده اند.

((یـاسمیـن ملک نصـر)) و فیلمـى دوبـاره بـراى جذامیان
یاسمیـن ملک نصر, دست به کارگردانـى فیلـم مستنـدى در باره جذام زده است. ایـن فیلـم که ((بابا باغى)) نام دارد در یک جذام خانه در شهر تبریز در دست ساخت است و محـور اصلى آن بیماران مبتلا به جذام است. ایـن فیلـم با سـرمایه وزارت بهداشت, درمان و آمـوزش پزشکـى ساخته مى شـود. سـى و چهار سال پیـش نیز, فروغ فرخزاد که علاوه بـر زمینه, شعر در سینما هـم سرى داشت, در همیـن جذام خانه فیلـم مستند معروف خـود را تحت عنـوان ((خانه سیاه است)) ساخت.
وى در ایـن فیلـم میل به زنـدگـانـى را در زنـان و مـردان ایـن جذام خانه به خوبى نشان داد, طورى که در زمان خـود تحسیـن همگان را بـرانگیخت. فـرخزاد بـدون تـرس از ابتلا به جذام روزها را در میان جذامیان سپـرى کـرد و درددل آنها را به زبان تصـویـر نشان داد.

ساخت دو فیلم براى جوانان
آرمـى تیـس شفیعى, دست به سـاخت دو فیلـم بـراى جـوانان زده است.
این زن جـوان داراى فـوق لیسانس روابط بیـن الملل, لیسانـس علوم سیاسـى و لیسـانـس ادبیات فارسـى است که در حال حـاضـر در رشته فلسفه تحصیل مـى کنـد. وى فـارغ التحصیل دوره جـامع فیلمســازى و فیلمنامه نـویسـى حرفه اى از مرکز اسلامى آمـوزش فیلمسازى است. او در بیـن فـارغ التحصیلان ایـن مـرکز به واسطه وسعت اطلاعاتـــش یک استثنإ محسوب مى شود.
شفیعى علاوه بر ایـن بر زبانهاى انگلیسى, فرانسه, آلمانى و روسى تسلط دارد. این دو فیلـم اولیـن همکارى شفیعى با انجمـن سینماى جـوانان است, که با حمایت ایـن انجمـن از او, در آینده اى نزدیک حـرفهاى بیشتـرى بـراى گفتـن خـواهـد داشت.

یک هنرمند ایرانى و جایزه جهانى
یک هنرمند ایرانى برنـده جایزه نخست بیستمیـن جشنـواره جهانـى کاریکاتور از ژاپن شد.
((امیر ابـروانـى)) 30 ساله با کسب ایـن مقام تـوانست جایزه دو میلیـون ینى ایـن جشنـواره را نصیب خـود کند. سال گذشته نیز یک هنرمند 55 ساله ایرانى مقام نخست ایـن جشنواره را به دست آورده بود. یک مقام مسوول در بخـش فرهنگى این جشنواره گفت: ایـن براى اولیـن بار است که دو سال متـوالـى, دو هنرمنـد از یک کشـور به مقام نخست مـى رسند. در ایـن مسابقه افزون بر 8 هزار و 862 اثر, از 68 کشـور جهان شـرکت داده شـده بود.

یک دختـر کـرجـى و جـایزء نقـاشـى سـازمان ملل
رزا کلانتـرپـور دانـشآموز سال اول هنرستان, مـوفق به اخذ جایزه نقاشى مبارزه با لایه ازن سازمان ملل شـد. ایـن دختـر در نقاشـى خود, درختان نیـم سوخته اى را نقاشى کرده است که در حال فرار از اشعه خـورشیدى مـى باشند. در ایـن مسابقه که در مصر برگزار شـده بـود, 1500 نقاشـى از سراسر جهان شرکت داشتند که از میان آنها, چهار اثـر بـرتـر انتخـاب و به آنـان جـایزه تعلق گرفت.

سه نقاشى برگزیده در هند
سه دختر دانـشآموز ایرانى, با کسب مـوفقیت در مسابقه بیـن المللى نقاشى در هند, جـوایز این مسابقه را به خود اختصاص دادند. ایـن دختران, 8, 10 و 13 ساله آثار خـود را از طریق دفتـر همکاریهاى علمى ـ بیـن المللى وزارت آموزش و پرورش به مسابقه مزبـور ارسال کرده بـودند. جوایز ایـن برندگان اوایل سال میلادى آینده از سوى برگزارکنندگان مسابقه به سفارت ایران در هند تحـویل خواهد شد.