کتابهاى رسیده


کتابخانه پیام زن
((کتابهاى رسیده))

 

 

جنود عقل و جهل
حضرت امام خمینى
نـاشـر: مـوسسه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینى
چاپ اول: بهار 1377
تعداد صفحات: 503
قیمت: 12500 ریال
ایـن کتاب در مایه عرفان و اخلاق است و در شرح حدیث معروف جنـود عقل و جهل نگاشته شده است.
حضرت امام خمینى در قسمتى از ایـن کتاب ارزشمند خویـش با اشاره به یک حـدیث قـدسـى آورده اند: ((الهى! جنـود عقل و رحمان را در باطـن قلب ما بر جنـود جهل و شیطان غلبه ده و خرگاه معرفت خـود را در بسیط روح ما به پاى دار و چشـم امیـد ما را از غیـر خـود کور فرما, به خود و معارف خویش روشنى بخـش, و دست تصرف شیطان و جنود او را از مملکت باطـن ما قطع کـن ...)) ایـن کتاب را حضرت امـام خمینـى در سـال 1363ه.ق در محلات نگـاشته اند.

الاجتهاد و التقلید
حضرت امام خمینى
نـاشـر: مـوسسه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینى
چاپ اول: تابستان 76
تعداد صفحات: 198
قیمت: 7000 ریال
از جمله مباحث رایج در حـوزه هاى فقه و اصـول, مـوضـوع اجتهاد و تقلید است که کتابها و رساله هاى متعددى تا کنـون تـوسط فقها در ایـن بـاره نگاشته شـده است. یکـى از رساله هاى فقهى حضـرت امام خمینى که پیشتر در ضمـن مجموعه اى با عنوان ((الرسائل)) چاپ شده بود و اینک به همت موسسه تنظیـم و نشر آثار امام خمینى به صورت مستقل منتشر شده ((الاجتهاد و التقلید)) مـى باشـد که طبق معمـول مباحث استدلالـى فقه, به عربـى نگاشته شده است. حضرت امام خمینى ایـن کتـاب را در سـال 1370ه.ق در محلات نگـاشته اند.

چهار گفتـار درمبـانـى فقهى و کلامـى ولایت فقیه
غلامرضا مصباحـى مقـدم, احـد فرامرز قراملکـى, غلامحسیـن الهام,
عابدین مومنى
نـاشـر: مـرکز رسیـدگـى به امـور مسـاجـد
چاپ اول: پاییز 1377
تعداد صفحات: 105
قیمت: 2000 ریال ایـن کتاب چهار عنوان زیر, از چهار نویسنده رادر خـود جمع کرده است. مبـانـى کلامـى ولایت فقیه و ارکـان آن, تفسیــر ولایت مطلقه فقیه, مجلـس خبرگان از نظر قوانیـن و مقررات, انتصاب یا انتخاب ولى فقیه. در این کتاب همچنیـن طى پرسـش و پاسخهایى مسایل فقهى بیشتر شکافته مى شود.
((برخى از معاصران)) انسانها را به دو گروه هابط و هادى تقسیـم کـرده انـد. انسان هابط, گـرفتار آمـده به وضعیت بحـرانـى است و محتـاج رستگـارى و نجات. بـرنـامه نجـات وى از جـانب ولایت الله تـدویـن مى گردد و به وسیله انسان هادى بـر او عرضه مـى گردد. او هادى و خـود مهتـدى است, مکمل نفـوس آدمـى و هـدایتگـر آنها به سعادت جـاودان و رهـایـى از ظلمات است.))

خاتون
على موذنى
نـاشـر: اداره کل فـرهنگ و ارشـاد اسلامـى استـان تهران
چاپ اول: پاییز 1376
تعداد صفحات: 93
خاتـون, نمایشنامه اى در مـورد زندگانى مادر امام زمان(عج) است.
وى که قبل از ازدواج شـاهزاده اى رومـى به نام ((ملیکا)) بـوده, طى خـوابى, به وقایع آینده پى مى برد و عاقبت به دیار امام حسـن عسگرى(ع) مى رود.
((ریحانه: مدام نوید خـوشبختى تـو را در گـوششان زمزمه مى کنـم.
کافـى است مطمئن شـونـد که بـراى ازدواج با تـو پایه هاى تخت هر مـردى جز حسـن بـن علـى در هـم مى شکست.
ملیکا: آرى این بهترین شاهد است ریحانه عزیز, تقـدیر ایـن بـود که زبان عربى را با تو شروع کنم و با حسـن بـن على ادامه دهم.))
قابل ذکـر است داستانـى نیز مشـابه مـوضـوع ایـن کتـاب بـا نام ((بانـوى نـور)) در سال 1375 تـوسط مجله پیام زن به چاپ رسیـده است که اینک در قالب کتابـى مستقل زیـر چاپ است و بزودى منتشـر خواهد شد. فصل خـورشید على موذنى ناشر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامـى استان تهران چاپ اول: پـاییز 1376 تعداد صفحات: 76 ایـن کتاب ماجـراى حضرت سلیمان و ملکه بلقیـس را به صـورت نمایشنامه یادآور مـى شـود. ((بلقیـس: اگر سلیمان هدایا را پذیرفت, بر ما معلوم مى شود که او پادشاهى است در اندیشه کشورگشایى و به همیـن قانع مى شـود, زیرا آن را خراج قـدرت خـویـش تلقـى مـى کند و اگر نپذیرفت و بر دعوت خـویـش اصرار ورزید, پیداست در اندیشه تسخیر دلهاست و در ایـن صـورت ما چاره اى دیگـر خـواهیـم انـدیشیـد.))
دراماتیک کردن مـوضـوعات اسلامى و روایتهاى مذهبـى از نکاتى است که ایـن نـویسنـده بـر آنها تـإکیـد دارد.

بهداشت روان (1)
دکتـر اسمـاعیل شـاهسـونـد, فـاطمه نـوغانـى, جمیله محتشمــــى
ناشر: نشر چامه
چاپ اول: تابستان 1377
تعداد صفحات: 287
قیمت: 12000 ریال
ایـن کتاب تاریخچه اى در بـاره روانپزشکـى و روان پـرستـارى است.
بهداشت روان و مشخصـات مـراکز جـامع روانپزشکـى, پـرداختــن به نیازها, تنیدگـى و سازگارى و بحران خانـواده ها و روشهاى ارتباط درمـانـى بـا بیمـاران و علایـم اختلالات روانـى و رابطه مذهب بـا اختلالات روانـى و غیـره از بخشهاى مختلف ایـن کتاب است.
((بعضـى از درمان گران معتقدند که یک اجتماع درمانى باید همانند یک اقامتگاه مطلـوب در دنیاى خارج باشد. ایـن نقطه نظر به دنبال ایـن اعتقـاد است که اختلالات روانـى, اصل مسـایل روانـى اجتماعى هستند که در محیط زندگـى فرد و رابطه هاى شخصـى او وجـود دارد و در ایـن صورت, تمرکز و توجه درمان باید بر روى فرد در رابطه با حل مشکل او در همان اجتماعى باشـد که در آن زنـدگـى مـى کنـد.))

امر به معروف و نهى ازمنکر
نـاشـر: مـوسسه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینى
چاپ اول: بهار 1377
تعداد صفحات: 280
قیمت: 6000 ریال
ایـن کتاب که دفتر بیست و سـوم از مجمـوعه ((تبیان)) مى باشد به اهمیت و آثـار امـر به معروف و نهى از منکـر از دیـدگـاه امـام خمینى پرداخته است و شامل فصـولى چـون وجـوب امر و نهى و تکلیف شـرعى, حکـومت پهلـوى و منکرات, منکرهاى مهم جهان معاصر, رعایت مـراتب در امـر و نهى و... مـى بـاشـد.