سرود فردا

نویسنده


سرود فردا

نرگس گنجى

 

 

صفرعلى شفایى ـ ارکان
حال که خـواهان تـوضیح روشنتـرى در باره شعرهایتان هستید, بایـد بگـوییـم که شعرتان داراى فراز و فرود زیادى است. یعنـى بیتهاى ضعیف در کنار بیتهاى خـوب قرار گرفته انـد بـراى رفع ایـن نقیصه باید شعرتان را جدىتر بگیرید.
مثلا در شعر قسم به شـرمنـدگـى ونادارى هـم قسـم خـورده ایـد! که مناسبتى با قسم ندارد ولى در همیـن شعر, بیت آخر بیت خوبى است.
همچنیـن در ((سـوار سبز)) یکـى از بیتهاى زیبـا ایـن است:
آن لاله اى که بر سر خاک تو مى دمد
شرح جفاى دشـنه بــیداد مــى کند
قطعا بیت دوم همین شعر چنیـن قـوتـى نـدارد. امید است با دقت و تـوجهى که دارید روز به روز آثار بهتـرى را بیافرینیـد. دست حق یارتان.

رعنا یکه فلاح ـ آبیک قزوین
شعرهاى خوبتان رسید. امیدوار بودیـم که اشعار بیشترى از شما را در مجله درج کنیـم که به علت محدودیت در مطالب مجله تا کنون به یکـى بسنـده کرده ایـم. امید است با ادامه همکارى شما آثار دیگر شما را نیز بخوانیم.
از نظر مکاتبه خارج از مجله فعلا امکان آن وجـود نـدارد ولـى در صـورتـى که شعرتان به مرحله اى از رشـد برسـد ـ ان شإالله ـ که احتیاج به گفتگـوى مفصل تـر باشـد, دریغ نخـواهیـم کرد. در ضمـن اصطلاح ((دل گوشه اى)) محلى است یا از اختراعات خـودتان است؟! با شـرح معناى آن, ایـن نکته را نیز در نـامه آینـده روشـن کنیـد.
پایدار و پیروز باشید.
خـواهران ارجمنـد زهرا لـرستانى (کرمانشاه), عذرا کـوده کـرونـى (رضـوانشهر), عصمت شجـاعى (تـودشک) سمیـراالسـادات میـرهـاشمـى (نـاییـن) از اینکه سـروده هاى خـود را بـراى مـا فـرستـاده ایـد سپاسگزاریم.
مـوفقیت بیشتـر شمـا را از خـداى مهربـان مـى طلبیـم.