تازه هاى پژوهش


تازه هاى پژوهش

 

 

زنـان مبتلا به میگـرن, در معرض خطـر سکته قـرار دارند
بر اساس جـدیدتریـن تحقیقات به عمل آمـده, زنان مبتلا به میگرن, چنـدیـن برابر بیشتر از زنان سالـم در معرض خطر بروز سکته قرار دارنـد. زنان جـوان داراى سابقه ابتلا به میگرن سه برابر و نیـم بیـش از دیگران در معرض خطر ابتلا به سکته ایسکمـى قرار دارنـد.
ایـن نـوع سکته ها در اثر عدم وجـود جریان خـون به مغز ناشـى از منقبض شدن یا انسداد در یک رگ خـونى ایجاد مى شود. یک پزشک اعلام کرد: ایـن خطـر در صـورت کشیـدن سیگار, داشتـن فشارخـون بالا یا استفاده از قرصهاى ضد باردارى, افزایـش مـى یابد. البته بیـن 20 تا 40 درصـد از بـروز سکته ها, مستقیما مـرتبط به حملات میگـرنـى است.

فـنآورى جـدیـد بـراى آسیب دیـدگیهاى شبکیه چشـم
عینکهایـى که تصاویر را بـر نقاط سالـم پرده شبکیه چشـم منعکـس مـى کنند, بعد از ایـن براى کمک به بیمارانى که از آسیب دیدگیهاى شبکیه اى رنج مـى برند, مـورد استفاده قرار خـواهد گرفت. در ایـن عینکها, نـوعى دوربیـن بسیار ظریف ویدیویى قرار دارد که پـس از دریـافت تصـاویـر مختلف, ایـن تصـاویـر را بـر روى پـرده شبکیه مى تاباند.
کسانى که این شیوه را ابداع کرده اند, آزمایشهاى اولیه ایـن روش را با موفقیت اعلام کرده اند. ایـن عینک ویژه مى تواند در بهبـودى بینایـى افرادى که بیماریهاى مربـوط به نقطه مرکزى شبکیه دارند و یـا بخشهایـى از قـرنیه آنها آسیب دیـده است, کمک کند.

چرا دیر از بستر برمى خیزید
بسیارى از کسانـى که دیرتر از دیگران از بستربـرخاسته و دیرتـر به بستـر مـى رونـد به فـرمان ساعت بـدنـى خـود چنیـن مـى کننـد.
پژوهشگران هلندى با انـدازه گیرى حرارت بـدن افراد تحت آزمایـش, دریافتند برخى از مردم حتـى اگر بامداد, زودتر از بستر برخیزند و همچـون دیگران به کار سرگرم شوند, بخـش اعظم بامداد را بى حال و خسته خـواهند گذراند و در هنگامى که افراد عادى در ساعات پـس از نیـم روز به دلیل افزایـش میزان خستگـى از شـدت کـار خــــود مى کاهند, ایـن عده آرام آرام شاداب تـر مـى شـونـد, اما به هر رو ناچارند شب دیرتر به بستـر بـرونـد, چـون تا هنگام صـدور فرمان خـواب سـاعت بـدنـى شـان, خـواب به چشمـانشـان راه نمـى یـابــد.

پـادتنهاى گیـاهـى در مـورد انسـان نیز کـاملا مـوثـرند
پادتنهاى تولیـد شـده تـوسط گیاهانـى که از راه مهنـدسـى ژنتیک پرورش یافته اند به اندازه پادتنهایـى که به طـور طبیعى در بـدن انسان تولید مى شوند موثرند.
پزشکان از دانه هاى سـویا که از طریق مهندسـى ژنتیک پرورش یافته بـودند براى تـولید پادتـن انسانى در مقابل ویروس دو نوع تب خال که بـاعث بـروز تب خـال تنـاسلـى مـى شـود, استفـاده کـردنــــد.
علاوه بر دانه هاى سـویا که یک منبع ارزان براى تهیه ایـن پادتـن است, گیاهان دیگرى هـم بـراى تـولـد ترکیبات انسانـى رشـد داده شده اند که از جمله گیاه سیب زمینى است که براى تولید واکسـن وبا و دیـابت نـوع اول, پـرورش داده مـى شـوند.
سایـر محققان در حال مطالعه در مـورد واکسـن هارى هستنـد که در سیب زمینـى و اسفناج رشـد مـى کنند و دانشمنـدان استـرالیایـى با استفاده از گیاه توتـون مشغول تحقیقات بـر روى واکسـن خـوراکـى سرخک هستند.

پیـونـد سه گـانه قلب, ریه و کبـد بـراى اولیـن بار در جهان
یک نوزاد که به نـوعى بیمارى نادر و مادرزادى قلبى و کبدى مبتلا بـود براى اولیـن بار در جهان تحت عمل پیوند سه گانه قلب, ریه و کبد قرار گرفت.
ایـن کـودک آمریکایـى که بدون یک شریان ریـوى که قلب را به ریه مرتبط مـى کند به دنیا آمـده بـود, طـى یک عمل جراحـى 20 ساعته, تمامـى اندامهاى سه گانه و شریان مذکـور را از یک اهـداکننـده, دریافت کرد.
کبد این نوزاد در حیـن تـولد فاقد هر نـوع مجارى صفراوى بـود و پزشکان معتقـدند که وى با تزریق مقادیر کـم اکسیژن از شریانهاى آئورت تـوانسته بـود بدون شریان ریوى زنده بماند. اما در صورتى که تحت درمان قرار نمى گرفت در طـول یک سال فـوت مى کرد. مسـوولان امر گفتند تا به حال تنها یک بار پیـوند قلب و دو ریه و کبد در آمـریکا صـورت گـرفته است که بیمار آن هـم بزرگسـال بـوده است.

ارتباط زمان بارورى و طول عمر
پژوهشگران آمریکایى اعلام کردند زنانـى که نخستیـن فرزند خـود را دیـرتر به دنیا مـىآورند و فـرزندان کمترى دارنـد, بیشتـر عمـر مى کنند.
پژوهشگـران پـس از بـررسـى تـاریخچه 1200 سـاله اشـراف ســالارى بریتانیا به این نتیجه رسیدند که مادرانى که نخستیـن فرزند خود را در سنیـن بالاتر به دنیا مـىآورند و فرزند کمترى دارند, نسبت به خانمهایـى که زودتر بچه دار مـى شـوند و فرزند بیشترى دارنـد, بیشتر عمر مى کنند.
این پژوهشگران تإکید مـى کننـد که بیـن بارورى زنان و طـول عمر آنها یک داد و ستد ژنتیکـى وجـود دارد, یعنى زنانى که قرار است بیشتر عمر کنند, به طور طبیعى دیرتر بچه دار مى شـوند. بنابرایـن ایجاد تإخیر عمدى در بچه دار شدن, تإثیرى در افزایـش طـول عمر ندارد.

جانداران جهان
دانشمندان که از حدود 200 سال قبل شمارش انواع گـونه هاى جانورى و گیاهى را آغاز کرده اند, یک میلیون و هفتصد هزار گـونه را نام برده اند که نیمـى از آنها را حشرات و دویست و پنجاه هزار گـونه را گیاهان تشکیل مـى دهند و فقط چهار هزار نـوع را پستانـداران.
دانشمنـدان زیست شناس سازمان ملل نیز 4 سال پیـش مـوجـودات کـره زمیـن را 13 میلیـون و ششصـد هزار نـوع بـرآورد کردنـد و اضافه نمـوده اند که تعداد دقیق جانداران چند برابر ایـن رقـم مى باشد.
آنها احتمال مـى دهنـد تنها تعداد گـونه هاى حشـرات مناطق حـاره, سى میلیون نوع باشد.
دانشمندان هر سال هزاران گـونه جاندار جدید را شناسایى مـى کنند که بیشتـر آنها جزء جـانـداران میکـروسکـوپـى هستند.
در حال حاضر 1200 گـونه گیاهى و جانورى جهان در آستانه نابـودى و انقراض قرار دارد.

تزریق بافت جنینى به محل زخم
به گفته محققان, تزریق بـافت جنینـى به محل زخـم مـى تـوانـد از پیدایـش بافتهاى اضافى در محل زخـم, جلـوگیرى کند. البته تزریق ایـن بافت باید حـداکثر تا دوازده ساعت پـس از بروز زخـم انجام گیرد تا مـوثـر واقع گردد. محققان زمانـى متـوجه تإثیر تزریق بافت جنینى در جلـوگیرى از تشکیل پـوست اضافى در محل زخـم شدند که عمل جراحى بر روى جنیـن نشان داد التیام زخـم به صـورت کاملا طبیعى و بـدون وجـود هیچ نشانه اى بـر روى پـوست انجام مـى گیرد.

داروى بیمـارى استخوان, خطر سرطان سینه را کاهش مى دهد
بر اساس جدیدتریـن تحقیقات به عمل آمده داروى مـورد استفاده در درمان بیمارى استخـوانى, خطر بروز سرطان سینه را در زنان یائسه به نصف کاهش مى دهد.
یک محقق عنـوان کرد: ایـن یک پیشرفت عمـده در سلامت زنان است, و ایـن دارو که ((رالـوکسیفـن)) نام دارد داراى فـوایـد عمـده در شکستگیهاى مهره پشت و میزان کلسترول است.
اما ایـن دارو داراى عوارض جانبـى متـوسط از جمله گر گرفتگـى و گرفتگى عضلات پا است.
یک عارضه جانبى نادر اما مهم دیگر ایجاد لخته هاى خـونى در عروق است. بـر اساس آمار, سـرطان سینه هـر سـاله 43 هزار نفـر را در کشـور آمریکا از پا درمىآورد و دومیـن عامل مرگ و میر ناشـى از سـرطـان پـس از سـرطـان ریه در ایـن کشور است.

نخستیـن انسـان مصنـوعى در آزمـایشگاه
گروهى از پژوهشگران کره جنـوبى به آخریـن مراحل شبیه سازى انسان نزدیکتر شـده اند. دانشمندان در سئول تخمک برگرفته از یک زن سـى سـاله را کشت داده و بـا استفـاده از یک یـاخته, مـوســــوم به سوماتیک, که بخـش اعظم بدن انسان از ایـن سلول ساخته مى شود, به نخستیـن شبیه سـازى انسـان نزدیکتـر شـده اند.
یک پروفسـور که تیـم پژوهشگران شبیه سازى انسان را رهبرى مى کند, در باره نخستیـن شبیه سازى بشر گفت: انسان مصنوعى داراى خصوصیات اخلاقى و قد و قـواره و قیافه همان انسانى خـواهد بـود که سلـول اولیه از او برگرفته شده است.

ارتبـاط قـدرت بینـایـى پستـانـداران بـا انـــــدازه مغز آنها
یک محقق علـم تکـامل اعتقـاد دارد که انـدازه مغز در گـونه هـاى مختلف پستـانـداران اولیه منعکـس کننـده تـوانـاییهاى آنـان در بینـایـى و تشخیص رنگهاى مختلف است.
ایـن محقق در تحقیقات خـود به مطالعه بخشهاى مختلف مغز 34 گونه از پستانداران اولیه پرداخته است. بر اساس مشاهدات او, افزایـش در اندازه مغز پستانداران, در طى زمان تنها منحصر به آن نـواحى از مغز است که با بینایى ارتباط دارند. به گفته ایـن شخص تعجبى نـدارد, با تـوجه به نقشـى که بینایـى در ارتبـاطهاى اجتمـاعى, مانند تشخیص چهره ها و تبیینهاى هـر چهره بازى مـى کنـد, انـدازه مغز با اندازه گروه اجتماعى ارتباط مستقیـم داشته باشد, چرا که نیـازهـاى اجتمـاعى بـاعث رشـد نـواحـى مشخصـى از مغز مـى شـود.

اشـاره, بخشـى از زبـان فطـرى بشـر است
بر اساس جدیدتریـن تحقیقات زبانشناختـى کـودکان متعلق به تمامى گروههاى زبانى و فرهنگـى حتـى هنگامى که قادر به تکلـم به نحـو صحیح نیستنـد, کلمات خـود را با کمک حـرکات دست بیان مـى کننـد.
دانشمنـدان در پـى یافتـن علت استفاده از حـرکات دست و اشـارات هستنـد, که آیا علت ایـن امر آن است که از زمان کـودکـى مشاهده کـرده انـد که دیگـران نیز ایـن کار را انجـام مـى دهنـد یا آنکه معتقـدنـد بکارگیرى اشاره در درک بهتـر سخنان آنان مـوثـر است؟
با ایـن وجـود برخى دیگر از روانشناسان معتقدند که هیچ کدام از ایـن فرضیات صحت ندارد و حرکات و اشارات بخشـى از زبان هستنـد.
این گروه ادعا مى کنند که طى آزمایشاتـى به ایـن نتیجه رسیده اند که هیچ تفاوتى بیـن اشارات مـورد استفاده در نابینایان و افراد بینا وجـود ندارد. حتى زمانى که به کـودکان نابینا گفته مى شـود که فـرد مخاطب آنها نیز نابیناست هیچ تغییرى در حـرکات و اشارت آنها مشاهده نمى شود.

افسـردگـى مزمـن عامل بـروز سـرطـان در افـراد مسـن
بر اساس جدیدتریـن تحقیقات به عمل آمده افسردگى مزمـن عصبـى با بـروز سـرطـان در افـراد مسـن مــرتبط است.
افراد بالاى 71 سال و افرادى که مبتلا به افسـردگـى مزمـن هستنـد میزان ابتلاى آنها به سرطان بیشتـر بـوده و به میزان 30/5 درصـد است در حـالـى که ایـن رقـم در سایـریـن 21/9 درصـد مـى بـاشـد.
محققان دریافتند که عارضه افسردگى در طول دوره هاى طـولانى مدت به عنـوان عنصـر اصلـى بـروز و پیشـرفت سـرطـان ظاهـر مـى شـود.
ایـن حقیقت که سرطانها در نقاط بدن به طـور یکسان رشد نمـى کنند بدان معناست که افسردگى مزمـن یک فرآیند بیـولـوژیکـى را تحریک مى کند که ایـن امر سیستـم ایمنى بدن را مـورد حمله قرار داده و خطـر بـروز سـرطـان را افزایـش مـى دهـد.

رشـد جنیـن به سه مـاه اول بـاردارى مـادر بستگى دارد
شرایط 12 هفته اول باردارى تعییـن کننده نارس به دنیا آمدن و یا عدم رشـد و نمـو صحیح جنیـن خـواهـد بود.
به نظر مى رسد که شرایط اوایل دوران باردارى و حتـى شاید قبل از لقاح, با وزن کـم نوزاد به هنگام تولد یا خطـر تـولـد نـوزادان بسیار نارس در ارتباط باشد.
به عقیده دانشمندان اندازه جثه یک جنیـن حتـى قبل از آنکه مادر بفهمـد بـاردار است قابل تشخیص است.
ایـن کشف مـى توانـد به تـوضیح علت اینکه چرا برنامه هاى مکملهاى غذایى براى مادران باردارى که با خطر به دنیا آوردن نـوزاد کـم وزن روبه رو هستد فقط 60 تا 90 گرم وزن نوزاد را افزایـش مى دهد, کمک کند.
از ایـن رو زنـانـى که در انتظار به دنیـا آوردن فـرزنـد به سـر مى بـرند بایـد رژیـم غذایـى سالمـى داشته باشنـد و حتـى قبل از بـاردار شـدن به وضع سلامت خـود تـوجه نشـان دهنـد.