پزشک شما

نویسنده


پزشک شما

دکتر آذر آذرى

این شماره:
ن.س ـ تبریز
الف.س ـ بروجرد
م.ف.پ ـ کاشان
خواهر
H.N ـ ؟
خواهر م.ع ـ اصفهان
م.ع ـ شهرکرد
خواهر س.ع.ه ـ تهران
خواهر م.ج ـ اصفهان
خواهر
M.S.g ـ مازندران
خواهر ل.ن ـ استان مرکزى
خواهر ف.ع ـ ؟

خواهر ن.س ـ تبریز
دختـرى هستـم 20 سـاله. به علت یک نـوع بیمارى قـارچـى دردوران کـودکى, بعضى از قسمتهاى سرم بدون مو مى باشند. از ایـن مـوضـوع بسیار رنج مـى بـرم طـورى که به تمام خـواستگارانـم جـواب منفـى مى دهم.
1ـ آیا مى شود با مراجعه به سالنهاى آرایـش ترمیـم مو طاسى بعضى از قسمتهاى سر را درست کرد؟
2ـ صلاح مـى دانیـد طـاسـى سـرم را به خـواستگـارانـم بگـویم ؟
3ـ اگـر شما نشانـى پزشک یا سالـن آرایشـى مـى دانیـد لطفا مـرا راهنمایى کنید.
خواهر گرامى!
اولا سعى کنید در ایـن مورد به خـودتان نگرانى راه ندهید. ثانیا به نظر ما نیز پیشنهاد شمـا راه منـاسبـى است. اتفـاقـا روشهاى بسیار جالبـى براى ترمیـم مـو وجـود دارد که مى تـوانید به ایـن مراکز ترمیـم مـو مراجعه و از ایـن نگرانـى و اضطراب نجات پیدا کنید. اما با این حال, تـوصیه ما ایـن است که اگر خواستگارى به طـور جـدى وارد صحبت شد و شما نیز او را پسندیدید حتما لازم است که با ظرافت خاصى موضـوع را به او بگویید زیرا در آینده مطمئنا او خـواهد فهمید و ممکـن است باعث کدورت و بروز اختلاف و حتى از هـم پاشیدگى کانون خانوادگى شـود. در مورد سوال سـوم تا آنجا که ما اطلاع داریـم مراکز متعددى در تهران وجـود دارد که با مطالعه آگهى تبلیغاتى و اطلاع از شیوه کار آنها مى تـوانید حضورا نیز با آنها مشورت نموده و در ایـن مورد تصمیم مناسبى بگیرید. خداحافظ شما.

خواهر الف.س ـ بروجرد
1ـ مدت یک سال است که در محل ریشه مژه هاى چشمـم شـوره ایجاد شده و مژه هایم مى ریزد. علت ایـن ناراحتى چیست و چگـونه مژه هایـم را تقویت کنم؟
2ـ استفـاده مکـرر از کـرمهاى سفیـدکننـده چه عوارضى دارد؟
3ـ آیا استفاده از کـرمها و مـواد بـى رنگ کننـده (دکلـره) باعث افزایش موهاى زاید مى شود؟
خواهر گرامى!
امیدواریم بتوانیـم گوشه اى از آن همه اظهار لطف و محبت شمانسبت به مجله پیام زن را پاسخ دهیـم و اما شوره مژه هایتان ممکـن است ناشـى از نـوعى حساسیت و اگزما باشـد, بخصـوص اگـر همـراه خارش باشد. به نظر مى رسد با استفاده از پماد هیدروکـورتیزون چشمى در شب, موقع خواب و شستشوى روزانه با صابـونهاى ضد حساسیت به مرور زمان از ایـن مشکل نجات پیدا کنید. براى تقـویت مژه ها از انواع روغنها استفاده مـى شـود که تإثیر هیچ کـدام قطعى نیست و اصـولا رشـد و رویـش مژه هـا یک امـر ارثى و ژنتیک است.
2ـ اصـولا استفاده مکرر و مداوم از هر نوع دارویى از جمله کرمها باعث ایجاد عوارض جانبى خواهد شد. بنابرایـن توصیه مى شود که با نظر پزشک از ایـن گـونه داروهـا استفـاده نمـایید.
3ـ استفاده از هر نـوع مـواد شیمیایـى به مرور زمان باعث ایجاد اثرات تحریکـى بر روى پـوست و ضمائم آن از جمله مـوها مـى شـود.
بنابـراین روشهاى سنتـى در ایـن مـورد سالمتر مـى باشنـد. سالـم باشید.

خواهر م.ف.پ ـ کاشان
دخترى 23 ساله هستـم. حدود یکى دو سال است که کف پاهایم مى سوزد و دیر خـوابـم مى برد. وقتـى سـوزش آن زیاد مى شـود آب سرد به کف پاهایم مى ریزم که ایـن کار باعث مـى شـود کف پاهایـم درد بگیرد.
مـورد دیگـر اینکه مـدت چنـد سال است سـرم خارش دارد و با حمام رفتـن هـم مشکلـم حل نمى شـود. مشکل آخر اینکه از کـودکى خالهاى قهوه اى رنگـى در صـورت و دستهایـم هست که چندتاى آنها بزرگ است ولـى درد و خـارشـى نـدارنـد. لطفـا مـرا راهنمـایـى کنیــــد.
خواهر گرامى! از لطف شما نسبت به مجله بخصـوص بخـش پزشکـى مجله سپاسگزاریـم.
سـوزش کف پا ناراحتى است که گاهى اوقات به علل مختلف ممکـن است ایجاد شـود. ممکـن است در جـریان کـم خـونیها یا فقر ویتامینهاى گروه
B بخصـوصB1 - B12 چنیـن ناراحتى ایجاد شـود. گاهى در اثر بعضـى بیماریهاى تب دار و عفـونى از جمله بیمارى حصبه ممکـن است سوزش کف پا ایجاد شـود. حتـى بعضى مـواقع سـوزش کف پا مى تـواند ناشى از حساسیت با نامناسب بودن کفـش و جوراب یا مربـوط به شغل باشد. بعضـى مـواقع خانمهایى که قالیبافـى مـى کنند بدلیل وضعیت ثابت و بعضا نامناسب در موقع نشستـن از سوزش کف پا و درد مفاصل و خـواب رفتگى پاها شکایت مى کنند که راه درمان این ناراحتى ایـن است که از نشستـن مـداوم و در یک وضعیت ثـابت اجتنـاب شــــود.
ورزشهاى ملایـم و سبک انجام دهیـد. از ویتامینهاى مختلف استفاده نماییـد و در صـورتـى که مقـدور بـاشـد بـراى اطمینان, آزمایـش تیفوئید یا تب حصبه را انجام دهید. یک روش سنتى براى رفع سـوزش کف پا استفاده از حنا مى باشد.
در مورد سـوال دوم خارش سر نیز علل زیادى دارد. اگـر خارش همراه زخـم و دلمه و یا تـرشح باشـد بهتر است از نظر آلـودگـى قارچـى آزمایـش به عمل آید ولـى اکثر مواقع خارش سر مى تواند ناشى از حساسیت نسبت به صابـون یا شامپو باشـد. بـایـد عامل حساسیت را بشناسیـد. در مـوقع خـارش شـدیـد مـى تـوانیـد از شربت پرومتازیـن شبـى 2 قاشق مرباخـورى استفاده کنید.
پاسخ سـوال سـوم ایـن است که خالهاى بزرگ را تـوصیه مـى شـود با مراجعه به متخصص پوست بردارید. البته مهم ایـن است که خالها را تحـریک و زخمـى نکنیـد. سـالـم و سـربلنـد بـاشیـد.

خواهرH.N ـ ؟
1ـ آیـا تـرک کف پـا به خـاطـر کمبـود ویتـامین است؟
از چه ویتـامینهایـى بـایـد استفـاده کنیم؟
2ـ علت و نشـانه بیمـارى وبا چیست؟
3ـ آیا بزرگـى سینه نشانه بیمارى سرطان است؟ چگـونه مى تـوان از رشد سریع سینه جلوگیرى کرد.
خواهر گرامى!
افرادى که ترک کف پا دارند معمـولا به علت خشکى آب و هـوا, کفـش نامناسب, عدم استفاده از جـوراب و بـالاخـره به علت حساسیت دچار این مشکل مى شوند. البته ممکـن است علل تغذیه اى نیز داشته باشد.
همانطور که پوست صورت نیازمند مراقبت است پـوست کف پا نیز نیاز به مـراقبت دارد. چـرب کردن پـوست کف پا با استفاده از کـرمهاى مرطـوب کننـده یا وازلین و شستشـوى مناسب یکـى از ایـن مراقبتها مى باشد.
استفاده از غذاهاى حـاوى چـربیها, پـروتئینها و قنـدها و مصـرف سبزیجات و میوه ها سودمند است.
در خصوص پرسش دوم یادآور مى شویـم که علت بیمارى وبا میکروبى به نام ویبریون کلرا مى باشد که معمولا از طریق آب آشامیدنى و مـواد غذایى منتقل مى شود و مهمتریـن علایمش دفع حجم بسیار زیاد مایعات و بـروز اسهال شـدیـد و ناگهانـى است و بیمار مکررا اجابت مزاج پیدا مى کند و در هر نـوبت گاه یک لیتر مایع از بدن دفع مـى شـود که در یک شبـانه روز مقـدار بسیار زیادى از مـایعات بـدن از دست مى رود و خطر مرگ بیمار را تهدید مـى کند. مـدفـوع آبکـى خاکسترى رنگ و کدر است. بدون بـوى مدفـوع و معمـولا بدون چرک و خـون است ولى ممکـن است با چرک و خون نیز همراه باشد. مهمتریـن کار مایع درمانى خـوراکى یا در صـورت لزوم تزریق سرم مناسب است و بایستى آنتـى بیـوتیک منـاسب نیز تجـویز شود.
و اما سوال سـوم, بزرگى سینه به تنهایى دلیل سرطان آن نیست اما بزرگى سینه گاهى علت ژنتیکى دارد و گاهى نیز به علت مصرف برخـى داروها ایجاد مـى شـود و معمـولا در افـرادى که استعداد چاق شـدن دارند ایجاد مى شـود. به هرحال در موارد ژنتیک درمان خاصى وجـود ندارد. در مـوارد چاقى اتخاذ رژیـم غذایى مناسب و ورزش مداوم و مستمر بسیار سـودمنـد و موثـر است. در مـواردى که علت آن عوارض دارویـى است باید داروى مربـوطه طبق نظر پزشک معالج تعدیل و یا قطع شـود. در پنـاه خـداونـد سـالـم بـاشید.

خواهر م.ع ـ اصفهان
دخترى هستـم 13 ساله. و دو ماه است عادت ماهانه شدم اماتاریخ و زمان مشخصـى ندارد. در ایـن مـورد برایـم سـوالاتـى پیـش آمـده:
1ـ مشخصـات قـاعدگـى چیست و آیا بـایـد نماز و روزه تـرک شـود؟
2ـ مسایل بهداشتـى در ایـن مدت را بیان کنید و طرز غسل کردن را توضیح دهید؟
3ـ چه تغذیه هـایـى بـایـد داشته بـاشیـم؟
4ـ بـراى پـوست خشکیـده چه بـایـد کرد؟
خواهر گرامى!
همانطور که نوشته اید در حوالى همین سنیـن 13 سالگى قاعدگى شروع مى شود علایم عمده آن, درد ملایم تا شدید در ناحیه کمر و زیر شکـم است. گاهـى حالت تهوع و استفـراغ ایجـاد مـى شـود. قبل از شـروع قاعدگـى درصـد قـابل تـوجهى از خـانمها دچـار حـالت عصبـانیت ـ بیقرارى و احساس سنگینى سر پیدا مى کنند که باید توجه داشت ایـن علایم طبیعى و گذرا مى باشد. در هر حال ممکـن است ایـن علایـم شدت بیشترى هم پیدا کنند.
معمولا خـونریزى در ایـن دوره از چند قطره تا گاهى اوقات از دست دادن حجـم زیادى خـون متفـاوت است. در اوایل ممکـن است قاعدگـى بصـورت نامرتب انجام شـود ولى بعد از مدتى تعادل هورمونى ایجاد مى شود و منظم خواهد شد. از شروع تا آخر خـونریزى ماهانه خانمها از انجام فرائض (نماز و روزه) معاف هستنـد و بعد بایـد قضاى آن را بجا آورند.
مهمترین مسایل بهداشتـى ایـن دوره استحمام روزانه است. استراحت به اندازه کافى ضرورى است و باید از عصبانیت و نگرانى خـوددارى شـود و کار سنگیـن و ایستادن مـداوم بسیار مضـر است و در مـورد سایر مسایل به رساله توضیح المسائل مراجعه فرمایید. در ایـن مدت بـایـد از غذاهاى مقـوى و مایعات و میـوه و سبزى به طـور کـامل استفاده نمایید. در مورد سـوال آخر حتما مى دانید که خشکى پـوست بخصوص در صـورت و دستها ناشى از حساسیت به آب و هـواى خشک است.
گاهـى صابـون و سایر شـوینده ها پـوست بدن را خشک و زبر مـى کند.
استفاده از کـرمهاى مـرطـوب کننـده پـوست بسیار مفیـد است. سلامت باشید.

خواهر م.ع ـ مارکده (شهرکرد)
دخترى هستم 13 ساله. در صورتـم جوشهاى چرکى زده و هر چه به پزشک مراجعه کردم فایده اى نـداشته است. لطفا مرا راهنمایـى کنیـد که براى برطرف کردن جـوشها چه کار کنـم؟ و چگونه مى شـود باقیمانده جوشها را از بین برد؟
خواهر گرامى!
در مورد جوشهاى صورت مهمترین تـوصیه این است که ایـن جـوشها را دستکـارى نکنیـد. متـإسفـانه جـوش صـورت گاهـى اوقـات نسبت به داروهاى موضعى پاسخ مناسب نمى دهد و یا به طور موقت بهبـود پیدا کرده و مجددا عود مى کند. یکى از درمانهاى مـوثر استفاده روزانه از لـوسیـون رتیـن ـ آ
Retin - A )) )) مـى باشـد. از داروهاى ضـد التهاب مثل قرص بروفـن یک عدد صبح و یک عدد شب به مـدت یک هفته در کاهـش التهاب جوشها موثر است. اگر جوشها چرکى باشند استفاده از کپسـول تتراسیکلیـن به مدت 10 روز براى درمان جـوشهاى چرکـى توصیه مى شود.
نکته اى که باید تـوجه نمایید ایـن است که دستکارى جـوشها بسیار خطرناک است بخصـوص در مـورد جـوشهاى روى بینـى و متإسفانه اگر دقت نشـود مدتها جاى جـوشها باقى خـواهد ماند. داروى خاصى براى جـاى جـوشها تـوصیه نمـى شـود. خـدا نگهدار شما.

خواهر س.ع.ه ـ تهران
دخترى هستـم 21 ساله که حـدود چنـد ماه است در محل دفع ادرار و اطراف آن احساس خارش مى کنم که ایـن موضوع در هنگام عادت ماهانه معمـولا بیشتـر مـى شـود. علت ایـن نـاراحتى چیست؟
سوال بعدى ایـن است که در شستشوى لباس زیر بهتر است از چه مواد شـوینـده اى استفـاده نمـود که مـواد مضـر کمتـرى داشته بـاشـد؟
ضمنا حدود یک سال است که پـوست زیر چشمـم کبـود و تیره شده علت آن چیست؟ همچنین علت پف کردن پلک بالا و پاییـن را هم ذکر کنید.
خواهر محترم!
در مـورد مشکل اول, دو احتمـال وجود دارد:
اولا ممکـن است مشکل شما ناشى از حساسیت باشد. عامل ایـن حساسیت ممکـن است لباس و از ایـن قبیل باشـد که بـا شناخت عامل حساسیت مى توانید آن را رفع کنید. گاهى آلـودگیهاى قارچى مى تـواند خارش مـوضعى ایجـاد کنـد که بـا انجـام آزمایـش تشخیص داده و درمـان مـى شـود. به هـر حال, انجام یک آزمایـش ساده ضـرورى است. بـراى شستشوى لباسها بخصـوص در مواقعى که حدس حساسیت زده مى شـود بهتر است از صابونهاى بدون بو و یا صابـون بچه استفاده شود. در مورد سـوال سـوم به نظر مـى رسـد که در اشخاص زیادى بدون علت و بـدون وجود بیمارى خاصى تـورم در پلک فوقانى و تحتانى وجود دارد و یا به دلیل اینکه ناحیه اى پـرعروق است و تجمع سیاهـرگهاى کـوچک در ناحیه کاسه چشـم و حوالى پلک زیاد است ممکـن است کمى تغییر رنگ پـوست وجـود داشته باشد و اغلب طبیعى است ولـى جهت اطمینان لازم است آزمایـش خون و ادرار انجام شود و تستهاى کلیوى انجام گردد.
موفق باشید.

خواهر م.ج ـ اصفهان
دخترى هستـم 14 ساله. از دو ماه پیش عادت شدم. اما همیشه قبل از شروع عادت ماهانه ماده اى چرکى و سفیدرنگى از بدنـم خارج مى شـود و موقع شروع عادت هـم ایـن ماده همراه با خون خارج مى شود. لطفا مرا راهنمایـى کنیـد که:
1ـ با لباس آغشته به ایـن ماده نمازم صحیح است.
2ـ آیـا تـا آخـر عمـر گـرفتـار ایـن نـاراحتـى هستم ؟
خواهر محترم!
در مورد مشکلى که مطرح نموده اید توصیه ما ایـن است که حتما جهت اطمینـان یک آزمایـش ادرار و یک آزمـایـش نیز از نظر عفـونتهاى قارچى انجام شـود زیرا در صـورتـى که عفـونت میکروبـى یا قارچى وجـود داشته باشد و بموقع تشخیص داده نشده و درمان نشـود عوارض نامطلوبى به بار خـواهد آورد. بنابرایـن براى اینکه از هر گونه حـدس و گمان ناصحیح خـوددارى شـود لازم است آزمایـش انجام شـود.
البته در هر صورت, در چنیـن مورد نماز شما صحیح است. پاسخ سوال دوم شما ایـن است که: خیر, شما در صـورتـى که به تـوصیه ما عمل کنیـد به زودى از ایـن نـاراحتـى خلاص مـى شـویـد.
ضمنا همه دخترها دچار این مشکل نمى شوند ولى اغلب, ایـن گرفتارى پیـش مىآیـد که با تشخیص بمـوقع به طـور کامل درمان مـى شـونـد.
مواردى نیز وجـود دارد که علت میکروبى یا قارچى ندارد و یک امر طبیعى است که فقط بـا رعایت مسـایل بهداشتـى مـربــوطه مشکل به تدریج کـم خواهد شد. در صورتى که علت ناراحتى میکروبى یا قارچى باشد که تشخیص داده نشـده و درمان هـم نشـود مشکل مزمـن شـده و مـدتها ادامه خـواهـد یـافت. سلامت بـاشیـد.

خواهرM.s.g ـ مازندارن
دخترى هستـم 19 ساله. فاصله دو دوره عادت ماهانه ام 25 ـ 23 روز مى باشد و هـر دوره آن هفت روز مـى باشـد. به تازگـى به فاصله 13 روز و 15 روز بعد از شـروع عادت مـاهـانه ام لکه اى دیـــــدم که نمى دانـم علتـش چیست؟ 2خـواهر گرامى!2 گاهى فاصله بیـن دو عادت ماهانه ممکـن است نامنظم کـوتاه یا طـولانـى شـود که اگر در چند دوره معدود اتفاق بیفتد یک امر طبیعى محسـوب مى شـود بخصـوص اگر در ایـن دوره بـا اضطـراب و هیجـان یـا حتـى مسـافــــرت و ...
صـورت گرفته باشد یا یک اتفاق جدیدى در زندگى رخ داده باشد. در پاسخ سوالات دیگرتان که از درج آنها معذوریـم, در مورد اول بهتر است به رساله تـوضیح المسائل رجـوع فرمایید. در مورد دوم تقریبا مـى شـود گفت هیچ گاه چنیـن اتفاقـى نخـواهـد افتاد بخصـوص اگـر بلافاصله مـوضع را شستشـو دهید و یا استحمام نمایید. خدا نگهدار شما.

خواهر ل.ن ـ استان مرکزى
1ـ ...
2ـ وجـود تـرشحـات سفیـدرنگ امـرى طبیعى است یـا خیـر؟
خانم گرامى!
با تـوجه به اطمینانـى که از جهات مختلف دارید وقـوع مشکلـى که عنوان کرده اید امرى طبیعى مى تـواند باشد و جاى هیچ گونه نگرانى نیست ولـى اگر نگران هستید تـوصیه مى شـود جهت معاینه و اطمینان کامل به یک متخصص زنان مـراجعه فـرماییـد. ضمنا وجـود تـرشحـات سفیدرنگ غالبا دلالت بر عفـونت قارچـى به نام کاندیدیازیـس دارد که بایـد به طـور کامل درمان شـود. البته همیـن نیز براى تشخیص قطعى نیـاز به مـراجعه به متخصص و انجـام آزمـایـش دارد. مـوفق باشید.

خواهر ف.ع ـ ؟
خواهر گرامى!
از اینکه ایـن همه نسبت به بخـش پزشکـى مجله پیام زن اظهار لطف نموده اید سپاسگزاریم. خوشحالیـم راهنمایى مجله براى شما راهگشا بـوده است. آرزوى قلبـى ما ایـن است که بتـوانیـم در جهت حفظ و ارتقإ سلامتـى مردم بخصـوص خـواننـدگان گـرامـى مجله, از طـریق مشاوره و بالا بردن سطح آگاهـى بهداشتـى آنان مفید و مـوثر واقع شویـم و نشاط و شادى را در کانون پرمهر و محبت خانواده ها, شاهد باشیـم. آنچه که از نامه شمـا استنبـاط مـى شـود روحیه امیـد به آینده و زندگـى است. مسلما با تـوکل به خـداوند متعال ایـن راه همـوارتـر خـواهـد شـد. ما نیز اطمینان داریـم که شمـا هـم بـا مراقبتهاى لازم و با نظارت یک متخصص متعهد و دلسـوز صاحب فرزنـد خـواهید شد. آنچه که باید شما دقیقا بدانید و ما مـوکدا تـوصیه مى کنیـم این است که دوام حاملگـى در ایـن گـونه مـوارد نیازمند مـراقبتهاى ویژه است. خـدا نگهدارتـان.