پزشک شما

نویسنده


 

پزشک شما
دکتر آذر آذرى

 

 

این شماره:
برادر یا خواهر س.س ـ تهران
خواهر ع.ش ـ اصفهان
خواهر م.ح ـ نجفآباد
برادرM.N .P ـ سراوان

تصحیح:
در شماره 84 مجله, در پـاسخ به نامه خـواهـر م.ع ـ اصفهان لزوم قضاى نماز و روزه هـر دو ذکـر شـده بـود که روشـن است در خصـوص روزهـاى یـاد شـده تنها قضاى روزه واجب است.

خواهر یا برادر س.س ـ تهران
اگر دنـدان جـرم داشته باشـد آیا با مسـواک کـردن مرتب از بیـن مـى رود؟ کالاهایـى با عنـوان جرم گیر مـوثر هستنـد یا اینکه حتما باید به پزشک مراجعه کرد؟
در ضمن مـن متوجه شدم که فک پاییـن صورتـم جلوتر از فک بالاست و خط تقارن دنـدانهاى بالا و پاییـن حـدود یکـى دو میلیمتر با هـم اختلاف دارد. در مـورد درمـان ایـن مـوضـوع تـوضیح بفـرمـاییـد.
تقـاضـا مـى شـود به ایـن پـرسشها نیز پـاسخ دهیـد:
1ـ دلیل اینکه مـوهایـى مثل ابرو و دست و پا اگر تراشیده شـوند از یک حـدى بیشتر رشد نمـى کننـد چیست؟ و آیا ایـن سرعت رشـد در سنین کهولت با جوانى فرق مى کند؟
2ـ آیا نرم و زبر بـودن مسـواکها چیزى لوکـس است یا جنبه پزشکى دارد؟ چگونه مى تـوان فهمید دندان فرد به چه مسـواکى نیاز دارد؟
نیز تـوضیح دهید صـداهایـى که هنگام نشستن و برخاستـن در کمر و گـردن و دست و پـا ایجـاد مـى شـود علتش چیست؟
3ـ مو و صورتـم چرب است مخصـوصا روى بینى ام منافذى هست که چربى از آن بیرون مىآید و شبیه ایـن منافذ در پیشانى و گونه هایم هـم وجود دارد, راه درمان آن را تـوضیح دهید. ضمنا بعد از حمام روى صـورتـم حالت سفیـدک ایجـاد مـى شـود. لطفا در ایـن مـوارد مـرا راهنمایى کنید.
خواهر یا برادر گرامى!
با مسـواک زدن مـرتب و منظم چنـد نـوبت در شبـانه روز ممکـن است دندانها دچار جرم نشـونـد و ایـن مـوضـوع از شخصـى تا شخص دیگر تفاوت مى کند ولـى در هر صـورت تـوصیه مـى شـود که هر 6 ماه براى جرمگیرى دندانها به دندانپزشک مراجعه شـود. در مورد استفاده از موادى که به عنوان از بیـن برنده جرم دندان مى فروشند هیچ گـونه توصیه اى نمى شود. در مورد اینکه فک پاییـن جلوتر از فک بالا واقع شـده پیشنهاد مـى شود که با یک جراح دنـدانپزشک مشـورت نماییـد.
رشـد مـو به صـورت دوره اى انجـام مـى شــود و دوره و سیکل آن در قسمتهاى مختلف بـدن از جمله مـوهاى سر, تنه, انـدامها و ... با هـم فرق مى کند. به طور کلى در بدن انسان دو نوع مو وجـود دارد; نـوع اول, مـوهاى ظریف کرکـى که تقریبا روى تمام بـدن به جز کف دست و پا به طـور پراکنده وجـود دارد و نوع دوم, موهاى انتهایى که ضخیـم و حاوى رنگدانه ((پیگمانته)) هستند و پـوست سر, ریـش, ابرو و مژه, زیر بغل و نـواحـى زهار را مـى پـوشانند. مـوهاى سر هفته اى 2 میلیمتر رشد مـى کنند و رشد مـوهاى سایر قسمتها بخصـوص تنه و اندامها بسیار بسیار کنـدتـر صـورت مـى گیرد. رشـد مـو در قسمتهاى مختلف بدن به اثرات هورمونها بخصـوص هـورمـونهاى جنسـى وابستگى دارد.
علت کـاهـش سـرعت رشـد مـوهاى روى انـدامها احتمالا ایـن است که هـورمـونهاى جنسى (استروژن و تستـوسترون) در آن نـواحـى تإثیر زیادى ندارند ولى اگر هورمـونهاى استروئیدى زیاد شـوند و یا به صورت خـوراکى از داروهاى استروئیدى استفاده شود سرعت رشد موهاى کرکـى اندامها و تنه زیاد مى شـود. رشد موهاى زاید و سایر مـوها نیز در کهولت باز هـم بستگى به وضعیت هـورمـونهاى مذکـور بر آن نـواحـى دارد. مسلما میزان و فعالیت هـورمـونهاى جنسى در کهولت کمتر خواهد شد.
در مورد سـوال دوم یادآور مى شویـم که به طورى کلى استفاده صحیح از مسـواک خیلـى مهم است. مسـواک زدن بـایـد در جهت فاصله بیـن دنـدانها به طرف بالا و پاییـن به آرامـى صـورت گیرد و سپـس سطح دندانها نیز به آرامى مسواک زده شـود. اگر قبل و بعد از مسـواک از نخ مخصـوص دنـدان استفـاده شـود اهمیت بیشتــرى در حفظ سلامت دندانها دارد. اصولا نرم بـودن مسواک صدمه کمترى به میناى دندان و لثه مـى زند. ضمنا گاهى مفاصل افراد لاغر ممکـن است بیـش از حد معمول در موقع نشستن و برخاستـن صدا ایجاد کنند که موضـوع خیلى مهمـى نیست ولـى اگر ناراحتـى و درد ایجاد کنـد بایـد با متخصص ارتوپدى مشورت نمایید.
در مـورد سوال سـوم همان طـور که نوشته اید در روى بینى و ناحیه پیشانى غدد چربى فراوان تر هستند و ایـن مشکل در همه مردم وجـود دارد. اگـر ایـن غدد چـربـى زیاد تحـریک شـونـد ممکـن است باعث ناراحتى پـوستى و عفونت شـوند. بنابرایـن آنها را تحریک نکنید. البته شستشوى مرتب با صابون بچه در بهبـود ایـن مشکل ممکـن است موثر باشد. با استفاده از الکل سفید سطح پـوست را کمى موطـوب و سپـس خشک نمایید. بعد از استحمام مـى تـوانیـد از کرمهاى مرطـوب کننـده بـراى اطـراف لبها و دهـان استفـاده کنیـد.

خواهر ع.ش ـ اصفهان
دختـرى هستـم 16 ساله. زود عصبـانـى مـى شـوم, پـرخاش مـى کنـم و نمى توانم خودم را کنترل کنم. در ضمـن صورتم داراى جوشهاى دوران نـوجوانـى است. به چندیـن متخصص رجـوع کردم اما نتیجه اى نداشته است لطفا مرا راهنمایى کنید.
خواهر گرامى!
امیدواریـم که با تـوکل به خداوند سعى کنید در جهت رشد و تکامل علمـى و معنـوى خـود تلاش نماییـد. شخصیت انسان در اثـر تمـریـن رفتارهاى پسندیده شکل مى گیرد و ساخته مى شـود. بنابراین بهتریـن کار بـراى غلبه بـر رفتـارهاى نامناسب, کنتـرل افکـار و اعمـال ناپسند و بداخلاقى و الگـو قرار دادن شیـوه زندگى انسانهاى بزرگ است. البته بـراى کنتـرل عصبانیت و رفتار نامناسب و پـرخاشگـرى بایستـى با پدر و مادرتان ارتباط صمیمانه و نزدیکى برقرار کنید و راههاى خـوب و مناسب زنـدگـى را بـا مشـورت خانـواده انتخـاب نمایید. در ایـن صـورت حتما مـوفق خـواهید شـد. البته در برخـى مـوارد لازم است بـا یک مشـاور اعصاب و روان مشـورت شـود. و اما جوشهاى صـورت مشکلى است که بسیارى از نوجوانان و جـوانان به آن گرفتارند و احتمالا تغییرات هـورمـونهاى جنسى در ایجاد آن دخالت دارنـد. بهتـریـن راه درمان حفظ آرامـش و عدم تـوجه افراطـى به آنهاست. شستشـوى معمـولى با صابـونهاى طبى ممکـن است کمک کننده باشـد. بـا استفاده از لـوسیـون رتیـن ـ آRetin _ A تا حـدودى جـوشها کمتـر مـى شـونـد. مـوفق بـاشیـد.

خواهر م.ح ـ نجفآباد
دخترى هستـم 21 ساله. مـوهاى سرم دچار ریزش شـده است. هر چه به پزشک مـراجعه کـردم و داروهـاى مختلف استفـاده کـــردم نتیجه اى نگرفتـم. اگر روزى یک بار حمام نروم 100 الـى 120 تار مـو کنده مى شـود. موقعى که مـوهایـم را شانه مـى کنـم 30 الـى 35 تار مـو مى ریزد. وقتـى موهایم مـى ریزد در انتهاى مـوهایـم دانه هاى سفید رنگى است آیا اینها پیاز مو هستند؟ آیا جاى اینها مـو نمى روید؟ از وضعیتـى که بـرایـم پیـش آمـده بسیـار نگـرانم.
لطفا مرا راهنمایى کنید.
خواهر محترم!
براى شما از درگاه خداوند متعال آرزوى تندرستى و سلامتى داریـم. چرا اینقـدر مشکل خـودتان را بزرگ و لاینحل عنـوان مـى کنید! چرا فکرتان را این همه به ایـن مشکل کوچک مشغول کرده اید! بسیارى از مردم هستند که مشکلاتـى به مـراتب بیشتـر از ایـن مسایل دارنـد. تـوصیه ما ایـن است که نگـران نباشیـد و آرامـش خـودتان را حفظ کنید. یکى از علل ریزش مـو و خارش پـوست اضطراب و عصبانیت است.
بنابرایـن با حفظ آرامـش به رفع مشکلتان کمک خـواهید کرد. ریزش مو امروزه مشکل بسیارى از مـردم است اما بموازات ریزش مـو, باز مـوهاى جـدیدى به جاى آنها خـواهـد روییـد. ضمنا آن نقاط سفیـد انتهاى موهاى کنده شـده پیاز مـو نمـى باشند بلکه آنها ناشـى از غدد چربیسطح پوست است. توصیه بعد ما ایـن است که روزانه با نوک انگشتان دست به آرامـى سطح پـوست سر را ماساژ بدهید و در مـوقع استحمام از شامپـوى بچه استفاده کنید. اگر برایتان ممکـن باشـد بـا یکـى از پزشکان شهرتـان در مـورد انجام آزمایشات تیـروئیـد مشورت نمایید.
موفق باشید.
برادرM.N . P ـ سراوان
لطفا به سوالات من پاسخ دهید:
1ـ علت سفیدى موى سر در جوانى و نوجـوانى چیست و آیا پیشگیرى و یا درمانى دارد؟
2ـ از نظر علمـى و طب آیا نمک طعام باعث بـالا رفتـن فشـار خـون مى شود؟
3ـ آیـا اشعه مـاورإبنفـش سـرطانزاست؟
4ـ آیا تـراشیـدن زیاد ریـش به وسیله تیغ باعث سفیـد شـدن ریـش مى شود؟

برادر محترم!
در مـورد سـوال اول, همان طـور که مـى دانید بسیارى از بیماریها جنبه ژنتیک و فامیلـى دارنـد; از جمله سفیـدى مـوى سـر به طـور زودرس ممکـن است جنبه ژنتیک داشته بـاشد.
البته گـاهـى علت تغذیه اى نیز دارد که نـدرتـا در زمینه کمبـود ویتامینهاى گـروه ب ایجاد مـى شـود. همچنیـن بیمارانـى که شیمـى درمانى مى شوند ممکـن است دچار تغییر رنگ موها شـوند. در هر حال سفیـد شـدن زودرس مـوها به خـودى خـود نگـران کننـده نیست. علت احتمالى آن ممکـن است به تمام شدن رنگدانه هاى موجود در پیاز مو مـربـوط باشـد که به ناچار با استفاده از رنگهاى گیاهـى مجاز و استـانـدارد مـى تـوان مـوهـا را رنگ نمود.
پاسخ سـوال دوم ایـن است که بله ممکـن است استفاده زیاد از نمک طعام منجر به افزایـش فشار خـون شود زیرا به دنبال جمع شدن نمک در بدن, مقادیـر زیادى آب نیز در بـدن و سپـس داخل عروق احتباس پیـدا مـى کنـد و منجـر به افزایـش فشـار خـون مـى شـود.
و اما پاسخ سوال سـوم: ثابت شده است که اشعه ماورإبنفـش ممکـن است منجر به سرطان پـوست شـود زیرا مـى تـوانـد اثر تحریکـى بـر سلولهاى پوست اعمال کند.
ضمنا تراشیدن ریش باعث سفید شدن ریـش نمى شود اما باید به مسایل شرعى آن تـوجه داشت. براى اطلاع بیشتر در مورد سـوالاتى که دارید مـى تـوانید به کتب پوست مراجعه نمایید. انـواع کتابهاى پـوست و ضمائم آن در مراکز فروش کتب پزشکى موجـود است. خدا نگهدار شما.

خـواهر اشرف. ح ـ کاشان
در سال 1373 براى شما نامه اى نـوشتـم و در مورد خال روى صورتـم سوال کرده بودم. به توصیه شما به پزشکى مـراجعه و خال را بـرداشتـم. اما نتیجه اى نگـرفتـم چـون خـالها دوباره رشد کرده و مدتـى بسیار نگران هستـم لطفا مرا راهنمایـى کنید.
دخترى دارم 17 ساله که عقب افتاده ذهنى است. او در یک سالگـى به علت تب دچار تشنج شـد و قبل از یک سالگـى هـم حـدود 4 یا 6 ماه شیر نداشتـم او گرسنگى را تحمل مى کرد اما شبها نمى خوابید و مـن براى آرام کردنـش به او شربت خـوابآور مى دادم. علت عقب افتادگـى ذهنى او چیست؟
خواهر محترم!
براى شما از درگاه خداوند سلامتى و پاداشى نیکـو مسإلت داریـم. در مـورد درمان خالها, راه اصلـى برداشتـن خال است به طـورى که حتى المقدور هیچ سلـول ملانـوسیتـى در پایه خال باقـى نماند. اگر برایتان مقدور باشد به درمانگاه پوست بیمارستان شهید بهشتى قـم مراجعه فرماییـد تا با هزینه کمترى تـوسط متخصصیـن پـوست خالها برداشته شوند. ضمنا به خاطر ایـن موضوع خودتان را اذیت نکنید و این همه نگران نباشید.
در مورد موضـوع دوم, هر چند تغذیه با شیر مادر حتما تا 4 ماهگى و حتى المقدور تا 6 ماهگى باید انجام شـود اما اگر شیر مادر کـم باشد به طـورى که رشد شیرخـوار ناچیز باشـد حتـى از همان اوایل نیز مـى توان از شیر خشک یا شیر رقیق شـده پاستـوریزه به مقـدار کافى استفاده کرد و بعد از 4 ـ 6 ماهگى مى تـوان از فرنى, حریره بادام و بتـدریج پـوره و سپـس تخـم مرغ آب پز و ... استفاده کرد اما فرزنـد شما به نظر مـى رسـد به علت تب ناشـى از بیمارى دچار تشنج شده باشـد. به هر حال شما تلاش خـودتان را انجام داده اید و در حـد خودتان زحمت کشیده اید و نباید خـودتان را سـرزنـش کنیـد البته گاهـى ممکـن است عقب ماندگـى ذهنـى یک علت مادرزادى داشته باشد یا اینکه جزیـى از یک بیمارى ارثـى باشد. در پناه خـداوند سالم و موفق باشید.

خواهر ل.ن ـ تبریز
دخترى هستـم 19 ساله. سه سال پیـش به بیمارى شـدیـد عصبـى دچار گشتـم. ایـن بیمارى با ضعف عضلانى, لرزش دستها و بى حس شدن دست و پا همراه است. عده اى از پزشکان بیمارى را گـواتر تشخیص داده اند و عده اى اضطـراب. لطفـا مـرا راهنمـایـى کنید.
خواهر گرامى!
در مـورد شرح بیمارى که نوشته اید هر چند به طـور کامل تـوصیف و تشریح نکرده اید ولـى مهمتریـن کار بررسـى و ارزیابـى بیمارى از نظر علل و عوامل جسمـى است. آزمایشات لازم براى اطمینان از سلامت غده تیروئید باید انجام شـود. نوار مغزى و گاهى سى تى اسکـن مغزى توصیه مى شـود. تـوصیه دیگر ایـن است که به یک متخصص نـورولـوژى (داخلـى اعصاب) مراجعه نماییـد. در صـورتـى که تمام ایـن مراحل طبیعى باشـد بایستـى به یک متخصص اعصاب و روان مراجعه نماییـد. موفق باشید.

خواهر م.ت ـ قم
خواهر گرامى!
در بعضـى از خانمها حـوالى شروع عادت ماهانه تغییرات خاصـى در رفتار و احساس آنها ایجاد مى شـود. معمولا حساستر از مواقع معمول شـده و گاهى دچار زودرنجـى مـى شـوند اضطراب و بـى قرارى و گاهـى پرخاشگرى و تحریک پذیرى هـم اتفاق مى افتد. در هر حال ایـن وضعیت یک امر طبیعى است و نگران کننده نیست. البته باید محیط زنـدگـى و کار آرامش لازم را داشته باشد و نقـش اطرافیان در ایجاد زمینه استراحت جسمى و آرامـش روحى حایز اهمیت است. گاهى لازم است براى کمک به فرد داروهاى آرامبخـش و ضد اضطراب تجـویز شـود. در مورد قسمت دوم سـوالتان نیز در بـرخـى مـوارد چنیـن مسایلـى در ضمـن استـراحت و خـواب ممکـن است اتفاق بیفتـد ولـى اگر شما در ضمـن بیدارى نیز اشتغال ذهنـى به ایـن مسایل داشته باشید و نتـوانید بر انگیزه هاى مورد نظر غلبه کنید و در واقع قادر به کنترل ایـن تمایلات نباشید, موضـوع را باید به طـور جدى پى گیرى نمایید زیرا ممکـن است افکار تکرارى و مزاحـم و آزاردهنده در امور روزمره و جارى شما اختلال ایجاد کنند. تـوصیه مى شود مستقیما در ایـن مورد با متخصص روانپزشکـى مشـورت نماییـد. اما اگر گاهـى اوقات ایـن حالت اتفاق مى افتـد مسإله مهمى نیست و ایـن مـى تـوانـد یک امر طبیعى باشـد. تـوصیه آخر اینکه براى ازدواج خیلـى سخت نگیرید و اگر موردى به خواستگارى آمد که به طور نسبى واجد شرایط بـود با تـوکل به خداوند و شناخت کافـى اقدام شـود. در پناه یاد خـدا آینـده زنـدگـى تـان را بسـازیـد. ان شـإالله.

خواهر م.ا ـ یزد
دخترى 16 ساله هستـم. دو سال پیـش به طور اتفاقى بدنـم شروع به خارش کـرد, همراه با دانه هاى قـرمز رنگ که بعد از دو هفته ایـن دانه ها از بیـن رفتند اما ریزش موهایم شروع شد. به پزشک مراجعه کردم اما فایده اى نداشت. مدتى پیـش کتابى مطالعه کردم که نوشته بـود تمام زنانى که به بیمارى ریزش مو مبتلا هستند مى تـوانند از دارویـى به نام مانـوکسیدیل استفاده کرده که ابتدا از ریزش مـو جلـوگیرى مى کند و سپـس موهاى ریخته شده دوباره مى روید. آیا مـن مـى تـوانـم از ایـن دارو استفـاده کنـم.
خواهر محترم!
آنچه که از نامه شما استنباط مى شـود نوعى حساسیت است که به طور حاد شـروع شـده که با خارش و کهیر و قرمزى پـوست و بـرجستگیهاى کـوچکـى در سطح پـوست همراه است. معمـولا باید علت شناخته شده اى نظیر بعضى از غذاها از جمله بادمجان, فلفل, تخـم مرغ, کاکائو و ... عطریات و شامپـوها یا شـوینده هاى شیمیایى غیر استاندارد در نظر گـرفته شـود که بـا قطع عامل محـرک و حسـاسیت زا درمان قطعى صورت خواهد گرفت.
در موارد حاد مى تـوان با استفاده از داروهاى ضد حساسیت طبق نظر پزشک علایـم حساسیت را درمان کرد. شامپـو یا لـوسیون مانوکسیدیل به شرطـى که به مدت طـولانـى استفاده شـود ممکـن است باعث رویـش مـوهـاى جـدیـد شـود. در پنـاه خـداونـد سـالـم بـاشید.

خواهر ل.ن ـ استان مرکزى
مى خواستـم بدانم که آیا بدون ازدواج و عروسى مى شود دخترى باکره نباشد؟ آیا خـواندن مطالب تحریک کننده مـى تـواند عامل آن باشد؟
خواهر محترم!
در مـورد سـوالى که مطرح کرده اید لازم به ذکر است که هیچ گاه به طـور طبیعى و قبل از ازدواج چنیـن اتفـاقـى نمـى افتـد اما اگـر خونریزى قاعدگـى شدید باشـد به طـورى که لخته هاى خـون دفع شـود ممکـن است منافذ روى پرده هایمـن بزرگتر شوند. البته در مواردى که مسایل قانونى و غیـره مطـرح شـود معاینات پزشکـى قانـونـى و متخصص زنان به طـور قطعى وضعیت را تشخیص مـى دهند. ضمنا خـواندن کتب و مجلات تحـریک کننـده اگر چه مستقیما تإثیرى در ایـن قسمت نمى گذارد اما آثار سـوء جانبـى و غیر مستقیـم بر ایـن مسایل بر جـاى مـى گذارد.به خـداونـد تـوکل کنیـد.

برادر مهدى.م ـ اصفهان
1ـ بلافاصله بعد از صرف غذا حالت تهوع شدید به مـن دست مـى دهد و حالت دل پیچیدگـى زیادى همراه آن مى باشد. بیمارى مـن چیست و راه درمان آن کدام است.
2ـ اکثر اوقات بر مـن فشارهاى روحى شدیدى وارد مى شود که بر جسم مـن اثرات نامطلوبى دارد. براى رفع ایـن فشارهاى روحى چه کنـم؟ 3ـ موهاى سرم سفت و خشـن است. چه کنـم تا مـوهایـم صاف, لطیف و حالت پذیر شود؟
برادر گرامى!
همان طـور که مى دانید یکى از دستـورات دینى ما ایـن است که قبل از احساس سیرى کامل, دست از غذا خـوردن بردارید. گاهى افراط در خوردن غذا یا پرخورى عصبى ممکـن است به دنبال خـود حالت تهوع و حتى استفراغ ایجاد کند. بنابرایـن, بایستى اولا در مـوقع خـوردن غذا آرامـش نسبـى وجـود داشته باشد; یعنى با عجله و اضطراب غذا میل نشود. ثانیا حجـم غذا کـم باشد ولى از نظر پروتئیـن کافى و سایر جهات در حد مطلوب باشد و قبل از سیر شدن کامل از خـوردن و آشامیدن باید خـوددارى شود. گاهى اضطراب باعث تغییرات نامناسبى در سیستم گوارشى مى شود. از جمله ممکـن است معده و بخصوص روده ها تحریک شوند. در این صورت حرکات معده و روده شدت مى گیرد و ممکـن است با حالت تهوع و دل پیچه و دل درد بروز کنـد. راه صحیح درمان اضطراب و استرس حفظ آرامش روحـى است. اینکه چگـونه ایـن آرامـش حاصل مى شود موضوع بسیار مهمى است. آنچه مسلـم است توکل و تـوسل به خداوند متعال و ائمه اطهار(ع) نقـش اساسى در ایجاد آرامـش و اطمینان خاطر دارد. محیط زندگى, مسکـن, محیط کار و عوامل دیگرى وجـود دارد که بـر سلامت جسمى و روانـى انسان تإثیـر مـى گذارد. البته شما و تمام انسـانها به طـور طبیعى مـى تـواننـد در مقابل فشارهاى زندگـى و استرسها و نگرانیهاى روانـى مقاومت کنند و در جهت رفع موانع بکوشند. اما گاهى فرد مغلوب ایـن مشکلات مى شـود و گـاه حتـى نیـازمنـد تجـویز دارو مـى گـردد.
در مورد سوال سـوم تـوصیه مى شود با یک متخصص پـوست و مو مشـورت نمایید. ولى به طور کلى شامپوها و محلولهاى نرم کننده مو ممکـن است مـوثـر مـى بـاشـد. به سلامت و مـوفق بـاشیـد.

خـواهر شقایق و نیلوفر ـ کرمانشاه
دخترى هستـم 27 ساله. سالهاى آخـر دبیرستان صـورتـم جوش زد و روز به روز به تعداد جـوشها به صورت پراکنده اضافه شد.
معالجه اى انجام ندادم. کم کـم جوشها تمام شد اما متإسفانه جاى جـوش در صورتـم مانده است. به طورى که جایشان سـوراخ و گود شده است. به پزشک مـراجعه کـردم ولـى اثـرى نکـرده است. لطفـا مـرا راهنمایى کنید که:
1ـ چروکهاى ریز روى گـونه و زیر چشـم را با چه دارویـى باید از بین ببرم.
2ـ علت منفذهاى باز و یا سـوراخهاى باز روى بینى چیست و چگـونه باید معالجه شود.
3ـ چه کرمى استفاده کنـم که زیاد چرب نباشد و سـوراخ جـوشها را بپوشاند.
4ـ جـراحـى پلاستیک چیست و چگونه است؟
خواهر محترم!
شمـا از روحیه بسیـار خـوبـى بـرخـورداریـد و بـا وجــود مشکلات بسیارزیادى که با آن مـواجه بـوده اید, تـوانسته ایـد در زنـدگـى تـوفیقاتـى پیدا کنید. همان طـور که مى دانید در بعضـى افراد به دلایلى از حوالى سنیـن بلوغ و تا حدود 30 سالگى جـوش صورت ایجاد مى شـود. یکى از علل جـوش صـورت احتمالا تغییرات هـورمـونى و عدم تعادل بعضى هـورمـونهاى جنسى است. به هر حال متإسفانه گاهى به علت دستکارى جـوشها ممکـن است جاى آنها باقى بماند. البته گاهى بـدون هیچ اقـدامى جاى جـوشها بهبـود مـى یابند ولـى مـواد محرک شیمیایى مثل چند ترکیبى که نام برده بـودید معمولا بى فایده و در برخـى اوقات حتـى مضر مى باشند. تـوصیه مى شـود از کرمهاى طبـى و کرمهاى معمـولـى مثل شانـدیز استفاده نماییـد. براى رفع چروکها مـى تـوانید از کرمهاى ضد چروک که در بازار مـوجـود است استفاده کنید.
گاهـى روى سطح پـوست بینـى به صـورت فـرورفتگیهاى ریزى مشاهـده مـى شـود که شبیه سـوراخهاى ریز است و در بعضـى افراد ممکـن است جنبه ارثـى داشته باشد و در برخـى مـوارد نیز به دنبال استفاده از محلولهاى شیمیایـى غیر استاندارد و از بیـن رفتـن سلـولها و غدد چربـى ایجاد مى شـوند. متإسفانه داروى خاصـى غیر از کرم یا لـوسیـونهاى آرایشـى و پـوشاننده منافذ وجـود ندارد. احتمالا با استفاده از لـوسیون خارجى رتیـن ـ آ ممکـن است تا حدى جـوشها و آثار آنها از بین بروند.
و اما در مورد سوال آخر, جراحى پلاستیک هـم یک رشته تخصصى مربوط به جـراحـى است که عمـدتـا کارش تـرمیـم آثـار به جا مانـده از سـوختگیها و بدشکلیهاى عضوى است و در واقع براى زیباسازى ظاهرى از آن استفـاده مـى شـود.مـوفق بـاشیـد.