یک دلیل روشن


 

یک دلیل روشن

 

 

دوست مـن, درست است مـن بسیـار مـوفقــم.
درست است مـن بسیار خوشبختـم و ایـن هـم درست است که بسیارى به مـوقعیت و وضعیت من غبطه مى خـورند و آرزوى یک روز از زندگى مـن را دارنـد. اما همه اینها یک دلیل دارد. یک دلیل روشـن و واضح.
دوست من, مـن به قول بعضیها جادوگر نیستـم و چشـم بندى نمى کنـم. رازى توى کار و زندگیم هم نیست. مـن فقط خوش اقبال بوده و هستم.
دوست من, راز موفقیت و نیک بختى من همانا داشتـن همسرى مهربان و فهمیده است. زنى سازگار داشته ام که از هیچ تلاشـى براى راحتـى و آسایـش مـن دریغ نداشته و همیشه سعى داشته با اخلاق نیکو و حسنه فضایـى فراهـم آورد تا مـن و خانـواده در محیط خانه و بیرون از خـانه آرامـش فکـرى و ذهنـى داشته بـاشیـم.
دوست من, اگر مى بینى من موفقم به این دلیل واضح و روشـن است که پشت سـر مـن زنـى شـایسته و بـاشعور ایستاده است.
دوست مـن, به جـرإت مـى تـوانم ادعا کنـم مردهایـى که در زمینه مسـایل کارى و اجتماعى عقب مـى ماننـد داراى همسـرانـى تنـدخـو, بداخلاق و نامهربان هستند.
دوست من, مـن در کنار همسرى خـوش خلق و فهمیده به راحتـى بسیارى از تلاشهایـم را صـرف تصمیـم گیـرى, بـرنامه ریزى, مطالعه و خـدمت مـى کنـم. به دلیل وجـود او است که روحیه و تـوان کـافــــى جهت پیشرفتهاى شغلـى و کسب درآمد حلال برایـم میسر مىآید. دوست مـن, همسـر مـن در ازاى محبتـى که نثـارم مـى کنـد از محبتـى متقـابل بـرخـوردار مـى بـاشـد و از احتـرام و اکـرامـى به حـــد نهایت.