طرز کاشت گیاه سلوی


 

سلوى
مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

اسم علمى: سلوىSALViA
خـانـواده: لابیـاتLABiATAE یـا نعنـاییـان
سلـوى گیاهـى است یکساله که گلهاى قرمزرنگـش به شکل سنبله هایـى زیبـا در اواخـر تـابستـان ظاهـر مـى گـردد.
از قوم و خویشهاى نزدیک حسـن یوسف, اسطـوخـودوس و نعناع است. به همیـن دلیل روش نگهدارى آن بسیار شبیه گیـاهـان هـم خـانـواده اش مى باشد.
سلـوى را در محلهاى پـر نـور بـاغچه بکـاریـد و به آن آب زیادى بدهید.
سلـوى پاکـوتاه بسیار مناسب حاشیه باغچه هاست اما یادتان بـاشـد سلـوى پابلند را در قسمت میانـى باغچه بکارید تا مانع دید سایر گلها نگردد.
ایـن گیاه زیبا به وسیله کاشت بذر ازدیاد مـى یابد, در پاییز که عمر گلهاى سلـوى به پایان مـى رسـد, بذرهایـش را بگیریـد و براى اواخر زمستان کنار بگذاریـد, اواخر اسفنـد بذر سلـوى را به خاک بنشانید.

نگهدارى بذر:
بذرهـا را در شیشه خشک ریخته و در محل خنک و خشک قـرار دهیــد.
رطـوبت و گـرمـا بـاعث از بیـن رفتـن قـوه نامیه بذر مـى گـردد.

کاشت بذر:
قدرى کـود پـوسیده حیوانى به زمیـن اضافه نموده و خاک را زیر و رو کنیـد. سپـس بـاغچه را صاف و یکنـواخت نمـوده و روى سطح خاک ماله بکشید تا یک دست شـود. بذر سلوى را بکارید و روى آن را با مخلوطى از خاک نرم و کود پوسیده حیوانى بپـوشانید. بلافاصله بعد از کاشت بذر بـاغچه را آبیارى کنیـد, روش آبیارى در مـراحل اول بهتر است به صـورتى باشـد که آب پاشیـده شـود, وقتـى بذرها سبز شدند باغچه را تنک کنید.