پزشک شما

نویسنده


 

پزشک شما
دکتر آذر آذرى

 

 

این شماره:
خواهر ر.الف ـ استان گلستان
خواهر س.ح ـ اردبیل
برادرS.N ـ اصفهان
خواهر ر.ن ـ فارس
خواهر فرزانه.د ـ مینودشت
خواهر ف.ب.ا.ح ـ کرمانشاه
خواهر ل.محبى ـ نجفآباد
برادر م.و.م ـ همدان
خواهرM.B ـ کرمانشاه

خواهر ر.الف ـ استان گلستان
دخترى 23 ساله ام. تا سـن 19 سالگـى عادت ماهانه ام طبیعى و منظم بود. از سـن 19 سالگى به بعد فاصله بیـن دو عادت ماهانه ام رفته رفته کمتـر شـد و روزهـاى آن هـم به 2 الـى 3 روز رسیـد. ایــن ناراحتى همراه با رویـش موهاى زائد در صورتـم بـود. به پزشکهاى مختلفـى مـراجعه کـردم و داروهاى زیادى مصـرف کـردم امـا نتیجه نگرفتـم و مشکلات دیگرى نیز برایم بوجود آمد. لطفا مرا راهنمایى کنیـد و به ایـن سـوالات نیز پـاسخ دهیـد:
1ـ علت سفیـد شـدن مـو در سنیـن نـوجـوانـى و جـوانى چیست؟
2ـ آیـا اختلال هـورمـونـى بـاعث افزایـش وزن مـى شود؟
3ـ در دوران قـاعدگـى از مصـرف چه غذاهـایـى اجتنـاب کنیم؟
خواهر محترم!
با تـوجه به شرح مفصلى که در مـورد مشکلتان نـوشته اید بیمارى و ناراحتى شما به یک اختلال هـورمـونى بیشتر مربـوط مى شـود. البته وجـود بعضـى انـواع کیستهاى تخمدانى به دلیل اینکه هـورمـونهاى مردانه ساز ترشح مى کنند باز مـى تـواننـد باعث تغییراتـى در صفات ثانویه جنسى بشوند. مثلا باعث روییدن موى صـورت در خانمها شـوند و یا اینکه تغییـر در صـدا و گـاهـى مـردانه شـدن صـدا شـونـد. بنابـراین تـوصیه ما ایـن است که شما به یک متخصص غدد مراجعه و مشکل خـود را با ایشان مطرح نمایید و اما علت سفید شـدن مـوهاى سر مى تـواند علت ژنتیک داشته باشد که در اثر تمام شدن یا فقدان و یا کاهـش رنگـدانه هاى مربـوط به رنگ مـو ایجاد مـى شـود. ایـن اعتقاد وجـود دارد که استفاده از ویتامینهاى گـروهB ممکـن است از سفید شدن موى سر جلوگیرى مى کند. در مورد سوال دوم پاسخ ایـن است که بله بعضى اختلالات هورمـونى مى تـوانند باعث افزایـش وزن و چاقـى شـونـد. و پاسخ سوال سـوم اینکه در دوران قاعدگـى تـوصیه مـى شـود که خانمها بیشتر استراحت کنند و روزانه استحمام نمایند و از خـوردن غذاهاى پرحجـم و مـولـد نفخ و محرک اجتناب نمایند. سالم و سربلند باشید.

خواهر س.ح ـ اردبیل
دخترى هستـم 18 ساله. قدم در حدود 145 سانتى متر و وزنم در حدود 52 کیلـوگرم است. قدم کـوتاه است. احساس مـى کنـم عرض شانه هایـم زیاد است که اگر چاق هـم نباشـم چاق نشان داده مـى شـوم. به نظر شما قد و وزنم چگـونه است؟ آیا کـوتاه است؟ چه کنـم قـدم بلنـد شـود. وقتـى سرم را پاییـن مى گیرم چیزى بنـویسـم یا کارى انجام دهـم; مـوقع بلنـد کردن, سـرم بشـدت گیج مـى رود و چشمهایـم تار مى بیند.
مدت عادت ماهانه ام سه روز است اما بعد از حمام رفتـن تا یک هفته لکه بینى دارم و نمى تـوانم نماز بخـوانـم. مشکل خارش و ترشح نیز دارم. لطفـا مـرا از ایـن نگـرانیها نجـاتـم دهیـد.
خواهر محترم!
اگر چه مشکلاتتان را در چنـد مـورد جـداگانه شرح داده اید اما به نظر ما همه ایـن مـوارد مـى تـوانند علت مشتـرکـى داشته باشنـد. مـوضـوعى که بـراى ما مطرح است ایـن است که آیا در دوران تحصیل شما وقفه اى ایجاد شـده است؟ یا شما دچار افت تحصیلـى شـده ایـد؟ میل و علاقه تان به زندگى تا چه حدى است؟ اغلب اوقات احساس خـوبى از زندگى دارید یا بالعکـس احساس ناراحتى و افسردگى و بى حوصلگى دارید؟ آیا قادر نیستیـد به صـورت دیگـران نگاه کنیـد و ارتباط چشمى و کلامى مناسبى برقرار کنید؟ امیدواریـم در صـورت امکان در نامه بعدى براى ما در ایـن موارد تـوضیح بدهید. در مـورد تناسب قد و وزن شما مـوضـوع آنقدرها هـم مهم نیست که باعث نگرانى شما بشـود اگرچه قدرى وزنتان زیاد است ولى با انجام ورزشهاى ساده اى در منزل یا پیاده روى و کـوهنـوردى مـى تـوانید به وزن مطلـوب که براى شما بین 45 ـ 47 کیلوگرم است برسید. قد و وزن هر دو ممکـن است به علل و عوامل ارثى و ژنتیکى بستگى داشته باشند. در مـورد افزایـش قـد مـى تـوانید به یک متخصص غدد مراجعه کنیـد. ضمنا در موقع مطالعه توصیه مى شود که سر و ستـون فقرات گردنى خیلى خمیده نباشد زیرا مستعد آرتروز گردن خـواهید شد و به دنبال آن سرگیجه و مشکلات دیگرى ایجاد مى شـود. در مورد ناراحتى ماهانه نیز نگران نباشیـد; جهت بررسـى جهات شـرعى ایـن مسإله بـراى انجام فرائض دینى به رساله هاى عملیه مراجعه کنید. بقیه مسایلى که نـوشته اید به طـور طبیعى در اکثر خانمها اتفاق مى افتد. البته بهتر است که با نظر متخصص زنان آزمایشاتى از جمله از نظر عفـونتهاى قارچى و میکروبـى انجام دهید. در پایان نکته اى مهم را یادآور مى شـویـم. از آنجا که سلامت بهداشت روانـى در جهان امـروز از اهمیت ویژه اى بـرخـوردار است تـوصیه مـى شـود در صـورت امکـان شمـا به همـراه بـرادرتـان به یک متخصص بهداشت روانـى یـا روانپزشک مــــراجعه نمایید. سلامت باشید.

برادرS.N ـ اصفهان
پسرى هستـم 20 ساله. مشکل مـن روییدن بیـش از حد مو در صـورت و بدن است تا جایى که گـوشه نشینى و دورى از دیگران را برگزیده ام. آیـا روش سـوزانـدن مـو به وسیله لیزر ضـرر و زیـانـى نــدارد؟
برادر محترم!
به نظر مـى رسـد که مشکل شما آنقـدر نبایـد ذهـن شما را به خـود مشغول کنـد و نبایستـى باعث گـوشه گیرى و انزواطلبـى شما بشـود. تـوصیه مـا ایـن است که شمـا به یک متخصص پـوست و مـو مــراجعه نمایید. امروزه روشهایـى مثل الکترولیز وجـود دارد که بدون هیچ گـونه ضررى مـوهاى مزاحـم و زائد را برطرف مى کند, البته اگر از نظر پزشک معالج رویـش مـوها در حـد طبیعى باشد نیاز به پـى گیرى بیشتر نیست ولى اگر ذهـن شما همیشه نگران ایـن موضـوع است و با وجـود اطمینانى که پزشک معالج در مـورد طبیعى بـودن ایـن وضعیت داده است هنـوز شما نگران هستید بایستـى با یک متخصص روانپزشکى مشـاوره نمـاییـد. سـالـم و مـویـد بـاشیـد.

خواهر ر.ن ـ فارس
دختـرى هستـم 16 ساله. مشکل مـن ایـن است که به طـور غیر ارادى نمى توانم خـودم را کنترل کنم. به خاطر ایـن مشکل نمى تـوانـم در جمعى حضـور داشته بـاشـم لطفـا مـرا راهنمـایـى کنید.
خواهر محترم!
تـوصیه مـى شـود که از خـوردن حبـوبات و غذاهاى پرحجـم تا مدتـى خـوددارى نمایید. در موقع صرف غذا عجله نکنید و غذا را به طـور کامل بجـوید! سعى کنیـد فقط از طـریق بینـى تنفـس نماییـد و از بلعیدن هوا اجتناب کنید. همچنیـن با استفاده از داروهاى ضد نفخ تـا حـدود زیـادى مشکل شمـا رفع خـواهـد شـد. سلامت بـاشیــــد.

خواهر فرزانه.د ـ مینودشت
مدت 3 الى 4 ماه است که اجابت مزاجـم به دشوارى و با فشار زیاد انجام مـى شـود که با درد شدید و خـونریزى همراه است. با مراجعه به پزشک و معاینه کامل تشخیص بـواسیر داخلـى دادند که مـى بایست هـر چه زودتـر عمل شـوم. آیا نظر پزشک درست است؟ علایـم بـواسیر خارجـى چیست؟ آیا بدون جراحى مى تـوان بهبودى حاصل کرد؟ بـواسیر خـارجـى را چگـونه مـى تـوان بـرطـرف کرد؟
خواهر محترم!
اگر پزشک, شما را معاینه کـرده و تشخیص همـوروئیـد داخلـى داده است احتمالا بـراى رفع ناراحتـى و درد و جلـوگیرى از خـونریزى و کـم خـونـى لازم دانسته که شما را عمل کنـد. عمل همـوروئید وقتـى خـونریزى زیاد باشد و تـوده اى خارج شود ضرورى است البته یک روش محافظه کارانه و آسان ایـن است که روزى چند نـوبت در یک لگـن آب ولرم و بتادین هر بار به مـدت 20 دقیقه بنشینیـد و ایـن کار را به مـدت یک مـاه ادامه دهیـد و همچنیـن از غذاهـاى پـرحجـم مثل سبزیجات و کاهـو استفاده کنید بسیار مفید است. علایـم همـوروئید خارجى نیز خونریزى و درد و بیرون زدن وریدهاى واریسى است. چـون همـوروئیـد یا بـواسیـر عبارت از یک نـوع واریـس در وریـدها یا سیاهـرگهاى مـوضعى است که بایـد زیر نظر یک متخصص جـراحـى و یا داخلى درمان شود. خدانگهدار.

خواهر ف.ب.ا.ح ـ کرمانشاه
خواهر محترم!
براى رفع نگرانـى خـود مـى تـوانیـد به یک متخصص زنان و مامایـى مـراجعه نماییـد. ان شـإالله مشکلـى وجـود نـدارد. خـداحـافظ.

خواهر ل.محبى ـ نجفآباد
دخترى هستـم 18 ساله. مدتى است پاشنه هاى پاهایم خیلى درد مى کند و بعضـى اوقات مـوقع راه رفتـن صدا مى کنند. خیلـى زود هـم خسته مى شوم. دکتر متخصص, ورزش کردن را تجـویز کردند اما هیچ فایده اى نـداشته است. لطفـا مـرا راهنمـایـى کنیــد.
خواهر محترم!
در مـورد مشکلى که نوشته اید اگر به همیـن صـورتى است که تـوضیح داده اید بهتر است که با مشـورت متخصص مفاصل و شکسته بنـدى به یک کلینیک فیزیـوتـراپـى مراجعه نماییـد تا با استفاده از وسایل و روشهاى درمانى خاصى ناراحتـى شما را برطرف نمایند. خدا نگهدار.

برادر م.و.م ـ همدان
برادر محترم!
در صـورتـى که مشکل شما ادامه دارد تـوصیه مـى شـود ابتدا به یک متخصص ارولوژى و سپـس به یک متخصص روانپزشکى مراجعه نمایید. ان شإالله مشکل شما رفع خواهد شد.

خواهرM.B ـ کرمانشاه
دخترى هستـم 16 ساله. به علت سرماخوردگى و عفونت بیش از حد گلو مجبـور به عمل لـوزه هایـم در 6 سالگى شدم. به علت قرصهاى زیادى که خـوردم در 12 سالگـى احسـاس درد در ناحیه کلیه چپـم کـردم و پلکهاى چشمـم متـورم و کبـود شد. به متخصص کلیه مراجعه کردم با انجام سونوگرافى و آزمایـش تشخیص سالـم بـودن کلیه ها را دادند. اکنون چه کنـم تا تـورم پلکهایـم از بیـن برود؟ گاهى اوقات هـم وقتى ورزش مى کنـم یا از پله ها بالا مى روم تنگى نفس مى گیرم. لطفا مرا راهنمایى کنید.
خواهر گرامى!
بیمارى کلیوى علایـم و نشانه هاى خاصى دارد که خوشبختانه شما هیچ کدام از آن علایم را ندارید. تورم پلک پاییـن اگر چه گاهى ممکـن است به طـور دوطرفه ایجاد شـود و مـوید برخـى بیماریهاى کلیـوى باشد اما در اکثر مواقع بخصـوص بعد از خـواب ممکـن است به طـور طبیعى هـم ایجـاد شـود. علاوه بـر ایـن شمـا آزمـایشـات مختلف و سـونـوگرافـى کلیه ها را نیز انجام داده اید و همگى سالـم و بدون اشکال بـوده انـد. بنابرایـن جاى نگرانـى نیست در ضمـن همه مردم وقتـى ورزش مى کنند یا از یک مسیر شیب دار بالا مـى روند دچار تنـد شدن تنفـس و ضربان قلب مـى شـوند. در پناه خداوند تندرست باشید.