سرود فردا

نویسنده


 

سرود فردا
نرگس گنجى

 

 

دوستان شاعر و ادب دوست!
بـا آرزوى موفقیت بـراى همه شما چند نکته را بـه همگى یادآور مى شویم و امیدواریم که با رعایت این نکتـه ها از تـکرار آنها در آینده بى نیاز باشیم.
1ـ اگر بـراى نخـسـتـین بـار اسـت که بـراى مجـله شعر و مطلب مى فرستید, سال تولد, محل تولد و میزان تحصیلات خود را ذکر کنید. هیچ کدام از این موارد بـه لحـاظ شخـصى اهمیت ندارد و تـإثـیر چندانى هم در تـوانایى و استـعداد شما ندارد اما از این جهت که میزان تـوقع و نحوه اظهار نظر را بـراى ما مشخص مى سازد, کار ما را آسانتر مى کند.
2ـ انتظار نداشته بـاشید که نخستین نوشته هاى شما در مجله چاپ شود. ما بـسیار مشتـاقیم که از نوشتـه هاى شما در مجله استـفاده کنیم, ولى علاوه بر مناسب بودن سطح نوشته ها, بـایستى ظرفیت مجله و نحوه استفاده از آنها نیز تحت ضوابـطى بـاشد, پـیروز بـاشید.

زهرا سلمانى ـ خمین
ورود شما را بـه جمع خوانندگان مجله و در حقیقت همکاران خود, خوشآمد مى گوییم. شعرتان از آشنایى مناسب و اطلاع شایستـه شما از هنر شاعرى دارد و همین جنبـه هاى مثبـت بـاید مشوقتـان در ادامه مطالعه و تمرین باشد. ضمن فرستـادن سایر سروده هایتـان در آینده خوشحال مى شویم اگر در بـاره مطالعات و فعالیتـهاى خود در زمینه ادبیات و ((هنر)) ـ که رشته شماست! ـ هر دو بـراى ما بـنویسید. همچـنین در فرصتـها و مناسبـتـهاى آینده از بـرخى سروده هاى شما استفاده خواهد شد. موفق باشید.

ربابه محمدزاده ـ مازندران
در این مجله و در صفحه سرود فردا بارها در باره مرز میان شعر و نثـر و نیز مرز میان شعر و ((ناشعر)) ـ بـه تـعبـیر ما ـ سخن گفته ایم. نوشتـه هاى شـما نشـان مى داد که شـاعرانه مى اندیشـید و تفاوت میان اندیشه غیر شاعرانه و اندیشـه شـاعرانه را مى دانید.
اما این نوع ((اندیشـه)) نیازمند ((بـیان)) مناسـب خـویش اسـت. در مجموع سرودهایتان نشان مى دهد که ذهنیت آماده و خوبى دارید و بـه جـنبـه هاى ظریف و جـزئى زندگـى کـه تـنها اهل دقـت آن را درمى یابند, توجه فراوان مى کنید.
با ادامه ارسال سروده خود بـراى ما, دست ما را در استفاده از نوشته هاى خود و نیز اظهار نظر در باره آنها بـازتر خواهید کرد. پایدار باشید.

فروغ الزمان ضرغامى ـ مشهد
شعرى که براى مجله فرستاده اید, رسید. ما نیز به نوبـه خود از شـما تـشـکر مى کنیم و بـرایتـان آرزوى سـلامت و موفـقـیت داریم.