قلاب بافى هنرهاى دستی

نویسنده


 

قلاب بافى
س. رستمى

 

 

 

 

رومیزى
وسایل مورد نیاز
نخ قلاب بافى المپیوسLYMPUS)) سفیدرنگ, شماره 801, به میزان 720 گرم
تک میل قلاب, شماره 0(صفر)
اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات 5 / x 122 175 سانتى متر
* طرز بافت: رومیزى مذکور از دو نوع موتیفA به صورت شش ضلعى به تعداد 70 عدد و موتـیفB بـه صورت چهارضلعى تـشکیل شده است.
بـافت موتـیف:A ابـتـدا یک حلقه درست کنید. رج اول را بـا 4 زنجیره(3 زنجیره 1 بافت دو دوبل)بـافته و این عمل را تا انتهاى رج اول 7 بار تکرار کنید و در انتها بـا 3 زنجیره و 1 بـافت شل رج را به پایان بـرسانید و مطابـق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج دهم با استفاده از فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل, بافت موتیفA را بـه پایان بـرسانید(بـعد از بـافت موتیفA جهت تهیه رومیزى این عمل را 70 بار تکرار کنید.
بـافت موتیف:B بـعد از بـافت موتیفA نخ را از محل مشخص شده وصل نموده و بـا استـفاده از فواصل زنجیره اى و بـافت نیم لایى و دوبل مطابـق نقشه 3 رج بـافتـه و بـافت موتـیفB را بـه پـایان برسانید نحوه اتصال موتیفها بـه یکدیگر در شکل مشخص مى بـاشد.


رومیزى

وسایل مورد نیاز
* نخ قلاب بافى المپیوسLYMPUS)) سفیدرنگ, شماره 801, به میزان 130 گرم
* تک میل قلاب شماره 0(صفر)
* نخ گلدوزى سـبـزرنگ شـماره هاى(243 و 245و 246) هر کـدام بـه مقدار کافى
* اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات x 34 86سانتى متر
* طرز بافت: ابتدا 115 زنجیره بافته و مطابق نقشه با استفاده از خانه خالى و پر تا رج 109 بافت رومیزى را به پایان بـرسانید و در انتها 5 رج حاشیه دور تا دور رومیزى جهت تـزئین بـا فواصل زنجیره اى و پیکوتهاى 3 زنجیره اى بافته و بـر روى رومیزى محلهاى مشخـص شده بـرگ را بـا استـفاده از نخ سبـزرنگ و همچـنین مطابـق توضیحات ارائه شده گلدوزى نمایید(خانه خالى *: 1 بـافت دوبـل 2 زنجـیره 1 بـافـت دوبـل و خـانه پـر * 3 بـافـت دوبـل کار کنید

رومیزى
وسایل مورد نیاز
* نخ قلاب بافى المپیوسLYMPUS)*)سفیدرنگ, شماره 801, به میزان 100 گرم
* تک میل قلاب 2(دو)
* اندازه نهایى: رومیزى به قطر 63 سانتى متر
* طرز بافت: جهت بـافت رومیزى ابـتدا یک حلقه درست کنید و رج اول را با 3 زنجیره و 16 بافت دوبل بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را بـا 3 زنجیره 1 بافت دوبل(2 بافت دوبل دسته اى)بافته و این عمل را تا انتهاى رج دوم 15 بار تکرار کنید و در انتها با 1 بـافت شل رج دوم را بـه پایان برسانید. رج سوم را با 3 زنجیره 2 بافت دوبل(2 بافت دوبل دسته اى 1 بافت دوبل)بافته و این عمل را 15 بار تکرار کنید و در انتها با 1 بـافت شل رج سوم را نیز بـه پایان بـرسانید و از رج چهارم تا انتهاى رج بیست و چهارم مطابق شکل بـا فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل, بـافت رومیزى را بـه پایان بـرسانید.