تکامل معنوى


 

تکامل معنوى

 

 

دخترم,
اینک که تـو بـه مرحـله تـشکیل خانواده رسیده اى و بـراى خودت خواستگاران فراوانى دارى, مى خواهم از تـجربـه اى بـرایت بـگویم, تجربه اى بسیار تلخ که مانع خوشبـختى مادر پیرت شد. تجربـه اى که او را بدون همسر و تو را بـدون پدر و بـدینجا کشانید. هرچند که من تمام عمرم را به پاى تو گذاشتم.
دخترم,
ازدواج و تشکیل خانواده عاملى بـراى تکامل روحى و معنوى زن و مرد مى بـاشد و افرادى که از تشکیل خانواده هدفى جز تکامل معنوى دارند, در نهایت به بن بست خواهند رسید.
دخترم,
در تـشـکیل خـانواده, زن و مرد چـون قصد آن دارند عمرى را در کنار همدیگر بـگذرانند, بـاید از هر نوع ریا و تزویر و ناراستى پرهیز داشته باشند.
دخترم,
ازدواج زن و مرد اگر چـنانچـه از ابـتـدا شـکـلـى ناسـالـم و فریبکارانه داشتـه بـاشد, نتـیجه اش جز شکست و فروپـاشى خانواده نیست.
دخترم,
من و پـدرت از هم جـدا شدیم چـرا که هدفمان از ازدواج بـا هم تـکامل معنوى نبـود. تـو این گونه نبـاش تـا زندگى خوب و موفقى داشته باشى.