قلاب بافى چند نمونه رومیزى

نویسنده


 

قلاب بافى
چند نمونه رومیزى
س. رستمى

 

 

رومیزى شماره یک
لوازم مورد نیاز جهت بافت رومیزى شماره یک
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) ) سفیدرنگ, شماره 40, به میزان90 گرم
تک میل قلاب, شماره 6
اندازه نهایى: رومیزى به قطر 63 سانتى متر
مقیاس: 1 رج = 7 / 0 سانتى متر

طرز بافت:
ابتدا با 5 رنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل, بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 3 زنجیره و 24 بافت دوبل بافته و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 3 زنجیره 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 3 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 3 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 3 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 3 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 3 زنجیره, 1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل, 3 زنجیره 1 بافت دوبل 1 زنجیره, 1 بافت دوبل 3 زنجیره, 1 بافت دوبل 1 زنجیره, 1 بافت دوبل 3 زنجیره و در انتها با 1 بافت شل به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج سوم تا انتهاى رج چهل و چهارم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل, بافت رومیزى را به پایان برسانید.

رومیزى شماره دو
لوازم مورد نیاز جهت بافت رومیزى شماره دو
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) )سفیدرنگ, شماره 40, به میزان 70 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
ابعاد رومیزى: رومیزى به مشخصات69/5×30/5 سانتى متر
مقیاس: 1 بافت دوبل = 0/5 سانتى متر

طرز بافت
ابتدا 385 زنجیره بافته و مطابق شکل از رج اول تا انتهاى رج پنجاه و ششم با استفاده از مربع, خانه هاى خالى و پر رومیزى را بافته و در انتها 1 رج حاشیه با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و بافت ذرتى دوبل 4 تایى بافته و بافت رومیزى را به پایان برسانید.
(خانه خالى:O 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل; خانه پر: 3 بافت دوبل)

رومیزى شماره سه
لوازم مورد نیاز جهت بافت رومیزى شماره سه
نخ قلاب بافى المپیوسOlympus) )سفیدرنگ, به میزان 110 گرم
تک میل قلاب, شماره 0 (صفر)
اندازه رومیزى: رومیزى به مشخصات92×48 سانتى متر
مقیاس: 1 رج = 0/7 سانتى متر

طرز بافت
ابتدا 139 زنجیره بافته و مطابق شکل از رج اول تا انتهاى رج 112 با استفاده از مربع, خانه خالى و پر, رومیزى را بافته و در انتها 8 رج حاشیه با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل بافت رومیزى را به پایان برسانید.
(خانه خالى:O 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل; خانه پر: 3 بافت دوبل)