نویسنده

قلاب بافى
چند نمونه رومیزى

س. رستمى

 

 

رومیزى شماره یک

لوازم مورد نیاز

نخ قلاب بافى شیرى رنگ شماره 40, به میزان 40 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: 37 * 39 سانتى متر
مقیاس: یک رج = 0/5 سانتى متر

طرز بافت:
ابتدا 25 زنجیره بافته سپس مطابق الگوى اصلى مدل به صورت خانه خالىO و خانه پرO تا رج 70 بافته و بافت رومیزى را به پایان برسانید.
خانه خالى: 1بافت دوبل, 2زنجیره, 1بافت دوبل
خانه پر: 3بافت دوبل

 

رومیزى شماره دو

 

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفید رنگ, شماره 40 به میزان 25 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: 29*30 سانتى متر
مقیاس: یک رج = 0/5 سانتى متر

 طرز بافت:
ابتدا 52 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل, از رج اول تا انتهاى رج پنجاه و پنج با استفاده از خانه خالى و خانه پر بافت رومیزى را ادامه دهید.
خانه خالى : 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل
خانه پر : 3 بافت دوبل

 

رومیزى شماره سه

لوازم مورد نیاز

نخ قلاب بافى سفید رنگ, شماره40 به میزان 30 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: 27*28 سانتى متر
مقیاس: یک رج = 0/5 سانتى متر

طرز بافت:
ابتدا 46 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل, از رج اول تا انتهاى رج پنجاه و پنج با استفاده از خانه خالىO و خانه پرO بافت رومیزى را تکمیل نمایید.
خانه خالى : 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل
خانه پر: 3 بافت دوبل

 

رومیزى شماره چهار

 

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفید رنگ, شماره 40 به میزان 20 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: 25/5*26 سانتى متر
مقیاس: یک رج = 0/5 سانتى متر

طرز بافت:
ابتدا 49 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل از رج اول تا انتهاى رج پنجاه با استفاده از خانه خالىو خانه پر بافت رومیزى را به پایان برسانید.
خانه خالى : 1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل
خانه پر : 3 بافت دوبل