آینه محبت
نامه هاى خانوادگى حضرت امام خمینى (ره)
قسمت ششم

بسمه تعالى

شب 26 رمضان 92 

خانم محترمه !

 

مرقوم مورخ 12 شعبان و مرقوم مورخ 28 شعبان با هم واصل شد.از سلامت شما و دیگران خوشوقت شدم. مدتى بود هیچ اطلاعى از شماها نداشتم تا کاغذ فریده (1) که چند روز پیش رسید, امروز نیز مرقوم شما و صدیقه و فهیمه (2) واحمد هم واصل شد.
ماها بحمد الله تعالى سلامت هستیم حسین هم حالش خوب شد و از بیمارستان بیرون آمد. از آشتى آقا و خانم (3) خوشوقت شدم. واقعا مژده خوبى بود. بهر دو سلام برسانید و تبریک از قبل (به کسرقاف و فتح بإ) من بگویید. ما عجالتا در انتظار شما به سر مى بریم. از قرارى که آقاى آقا سید على خلخالى (4) گفته اند بهتر آن است ک با هواپیماى روز شنبه که مى رود کویت و از آنجا به بغداد مىآید و معطلى ندارد بیایید. هواپیماهاى دیگر معطلى دارد و صحیح نیست شما در کویت یا شام و بیروت بى جهت معطل شوید. من این نامه را به تهران مى فرستم; به حسب قاعده تا رسید آن شما تهران هستید. ارجع به مطلبى که مربوط به آقاى پسندیده است شاید به ایشان بنویسم. والسلام علیک .

پدر اولاد شما

پى نوشت :
* مشخصات نامه: زمان: 2 آبان 1351 ـ 16 رمضان ; مکان: نجف اشرف; مخاطب: همسر محترم, خانم خدیجه ثقفى ; موضوع: انتظار برگشت همسر; منبع: صحیفه امام,ج2, ص 465.
1ـ همسر امام خمینى.
2ـ دختر امام خمینى.
3ـ دختران امام خمینى.
4ـ آقاى ثقفى و همسرشان خانم خازن الملوک.
5ـ سید على خلخالى فرزند آقاى نصر الله خلخالى.