نویسنده

قلاب بافى
چند نمونه رومیزى

س. رستمى

رومیزى شماره یک

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى, سفیدرنگ, شماره 40 (298) به میزان 20 گرم
میل قلاب شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به قطر 33 سانتى متر

طرز بافت:
ابتدا یک حلقه درست کنید. رج اول را با 1 زنجیره و 12 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 3 زنجیره 1 بافت دوبل (3 زنجیره 2 بافت دوبل دسته اى) بافته و این عمل را تا انتها 11 بار تکرار نموده و انتهاى رج را با 1 زنجیره و 1 بافت نیم دوبل به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج بیست و دوم با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى بافت رومیزى را به پایان برسانید.

رومیزى شماره دو

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفیدرنگ (298) شماره 40 به میزان 600 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات 118*124 سانتى متر
اندازه هر موتیف: موتیف به مشخصات 38*40 سانتى متر
مقیاس: 21 رج10= سانتى متر20/5= خانه

طرز بافت:
رومیزى مذکور از 9 موتیف که به صورت یکسان بافته مى شوند تشکیل شده است.
بافت موتیف:
ابتدا 247 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل از رج اول تا انتهاى رج هشتاد و دو با استفاده از خانه خالى (1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل) خانه پر (2 بافت دوبل) خانه پرگرد (1 بافت دوبل, بافت ذرتى 5تایى دوبل, 1 بافت دوبل) خانه (2 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل) خانه (1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 2 بافت دوبل) بافته و بافت موتیف را به پایان برسانید. (این عمل را 9 بار تکرار کنید) تا بافت موتیفهاى رومیزى به پایان برسد. جهت اتصال موتیفها به یکدیگر با استفاده از بافت شل موتیفها را به یکدیگر متصل کرده و در انتها 2 رج حاشیه دور تا دور رومیزى به صورت رج اول (1 بافت نیم لایى, 1 پیکوت, 4 زنجیره اى, 1 بافت نیم لایى) رج دوم بافت نیم لایى بافته و بافت رومیزى را به پایان برسانید.