قلاب بافى چند نمونه رومیزی

نویسنده


قلاب بافى
چند نمونه رومیزى

س. رستمى

رومیزى شماره یک

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى, سفیدرنگ, شماره 40 (298) به میزان 20 گرم
میل قلاب شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به قطر 33 سانتى متر

طرز بافت:
ابتدا یک حلقه درست کنید. رج اول را با 1 زنجیره و 12 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 3 زنجیره 1 بافت دوبل (3 زنجیره 2 بافت دوبل دسته اى) بافته و این عمل را تا انتها 11 بار تکرار نموده و انتهاى رج را با 1 زنجیره و 1 بافت نیم دوبل به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج دوم تا انتهاى رج بیست و دوم با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى بافت رومیزى را به پایان برسانید.

رومیزى شماره دو

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفیدرنگ (298) شماره 40 به میزان 600 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات 118*124 سانتى متر
اندازه هر موتیف: موتیف به مشخصات 38*40 سانتى متر
مقیاس: 21 رج10= سانتى متر20/5= خانه

طرز بافت:
رومیزى مذکور از 9 موتیف که به صورت یکسان بافته مى شوند تشکیل شده است.
بافت موتیف:
ابتدا 247 زنجیره بافته و مطابق الگوى اصلى مدل از رج اول تا انتهاى رج هشتاد و دو با استفاده از خانه خالى (1 بافت دوبل, 2 زنجیره, 1 بافت دوبل) خانه پر (2 بافت دوبل) خانه پرگرد (1 بافت دوبل, بافت ذرتى 5تایى دوبل, 1 بافت دوبل) خانه (2 بافت دوبل, 1 زنجیره, 1 بافت دوبل) خانه (1 بافت دوبل, 1 زنجیره, 2 بافت دوبل) بافته و بافت موتیف را به پایان برسانید. (این عمل را 9 بار تکرار کنید) تا بافت موتیفهاى رومیزى به پایان برسد. جهت اتصال موتیفها به یکدیگر با استفاده از بافت شل موتیفها را به یکدیگر متصل کرده و در انتها 2 رج حاشیه دور تا دور رومیزى به صورت رج اول (1 بافت نیم لایى, 1 پیکوت, 4 زنجیره اى, 1 بافت نیم لایى) رج دوم بافت نیم لایى بافته و بافت رومیزى را به پایان برسانید.