حکیم باشى نسخه براى شستشوى دندانها


حکیم باشى

نسخه براى شستشوى دندانها

مصطکى را کوبیده با سماق و گلنار و فوفل و بلوط و مازو و عود هندى از هر کدام به مقدار کافى برداشته و برابر همه آنها, نمک اضافه کرده با مسواک مرطوب شده دهان را بشویند. این نسخه دهان را خوشبو کرده و از پوسیدگى دندانها و نیز از بوى بد دهان جلوگیرى مى نماید. مخصوصا توصیه مى شود که قبل از خوابیدن با این فرمول دهان شویه نمایند.
نسخه دیگر اینکه جدوار را ساییده با سندروس یا اذخر یا هلیله ساییده یا گل سرخ, زاج و سندروس هر سه را به کار برند و عفض را نرم کوبیده در سرکه حل کرده مسواک نمایند.
برگ گشنیز ساییده با تخم خرفه به یک میزان یا عفض و زاج سبز و فوفل و هلیله سیاه را به نسبت مساوى ساییده و مسواک کنند. براى سفید کردن دندانها, انیسون را بو داده و نرم کوبیده و با کمک مسواک مرطوب شده که دارو را در آن فرو برده اند, دندانها را مسواک کنند.

منبع:
صانعى, صفدر. نسخه شفا(گل و گیاه), تهران, انتشارات حافظ نوین, چاپ یازدهم, 1378, صص184.