مساعدت زوجین

دخترم,
حال که با عنایت خاص الهى قصد آن دارى لباس سپید ازدواج را برتن کردى و پا به خانه بخت بگذارى چند نکته را آویزه گوش دار.
دخترم,
تو و شوهرت یک زوج را تشکیل مى دهید. زوجى که مى خواهد یک عمر با هم زندگى کند و در غم و شادى یکدیگر شریک باشد; بنا براین ضرورى است براى حل مسایل مربوط به زندگى مشترکتان اشتراک مساعى داشته باشید.
دخترم,
در زندگى مشترک مشکلات متعددى بروز مى نماید که حل آنها با کمک زن و مرد میسر مىآید.در غیر این صورت حل آنها به آسانى ممکن نمى شود.
دخترم,
یک زندگى زناشویى موفق در سایه مساعدت و صرفه جویى ممکن مى شود و زن و مرد باید توانایى و خلاقیت لازم را براى پس زدن مشکلات داشته باشند.
دخترم,
زندگى, تلاش و کوشش انسانهاست و البته هیچ زندگى خود ساخته نمى شود بلکه این زن و مرد هستند که با کردار و عمل معقولانه خود زندگیشان را مى سازند و آن را شیرین مى کنند. براى تو و شوهرت آرزوى خوشبختى و سرافرازى مى کنم.