نویسنده

 

کودکان و کار با مدادشمعى

محمدرضا مطهرى

 

 

نقاشى با مدادشمعى
موارد استفاده از مدادشمعى از آنچه تصور مى شود بیشتر است و براى کودکان بسیار لذت بخش است. مدادهایى که به اندازه معمولى ساخته شده است محتاج به کار گرفتن عضلات ظریف انگشتها مى باشد که کودک تسلط کافى بر آنها ندارد و تا حدى احتمال خطر نیز وجود دارد. کودکانى که تازه شروع به نوشتن کرده اند نیاز به ابزارى دارند که به آسانى و ایمنى در دست قرار گرفته و مورد استفاده واقع شوند.
براى کودک 3 ـ 1/5 سال مدادشمعى هایى که در مهدکودکها استفاده مى شود و مراکز معتبر آنها را تولید مى کند ابزار خوبى براى کارهاى هنرى دو بعدى مى باشد.
مدادشمعى باید طورى باشد که کودک از هر دو سو و نوک آن بتواند استفاده کند. مدادشمعى خوب باید به اندازه کافى محکم باشد که دست خطهاى اولیه و خشن کودک را تحمل کند.
در آغاز کار با مدادشمعى بایستى با چند عدد مدادشمعى محدود کار را شروع کرد, چون اگر مدادشمعى هاى زیادى (24 رنگ) در اختیار او قرار دهید حواس او را پراکنده کرده اید و مانع رشد و پیشرفت او شده اید.
از آنجایى که حرکت دست در این مرحله براى کودک لذت بخش است باید کاغذهاى سفید بزرگى به ابعاد حداقل (24*18) در اختیار داشته باشد. تا فضاى کافى براى حرکات وسیع دست در جهات مختلف را داشته باشد. کاغذها بایستى به اشکال مختلف مثلث, گرد, بیضى و به رنگ باشد تا هم تنوع, وجود داشته باشد و هم قدرت مانور بیشترى داشته باشد.
بهتر است که کاغذها رنگ سفید باشد چون دست خطهاى کشیده شده با مدادشمعى روى کاغذ سفید بهتر دیده مى شود و کودک به آسانى نتایج دست خطهاى خود را مى تواند مشاهده کند. اگر کاغذهاى مورد نظر در دسترس نبود و یا گران قیمت است, مى توان از بخش قسمتهاى تبلیغات روزنامه ها, جعبه هاى خالى بعضى از وسایل و کاغذهاى باطله دیگر استفاده کرد.

انجام فعالیتهاى مختلف با مدادشمعى
با قرار دادن کاغذ سمباده, تور سیمى, سکه و ... زیر کاغذ نقاشى, کودکان مى توانند نقشهاى مختلف را تهیه نمایند. کودکان مى توانند با مدادشمعى و یا مداد محکم روى شىء زیر کاغذ بکشند. اثر شىء مورد نظر روى کاغذ مشخص خواهد شد.
با مدادشمعى روى پارچه چیت نقاشى کنید. سپس پارچه را روى کاغذ نقاشى گذاشته و روى آن یک تکه پارچه مرطوب دیگر گذاشته اطو کنید.
رنگهاى مختلف مدادشمعى را رنده کرده روى کاغذ بریزید. سپس کاغذ دیگرى را بر روى آن قرار داده و اطو کنید این عمل باعث مى شود خرده هاى مدادشمعى آب شده و رنگها در هم آمیخته شوند.
کودکان مى توانند ابتدا سطح یک کاغذ را با مدادشمعى رنگ بزنند به این ترتیب که صفحه را به چند قسمت تقسیم کنند, هر قسمت را یک رنگ بزنند. سپس از این کاغذ رنگ شده به عنوان کپى استفاده کنند, به این معنى که کاغذ سفید دیگرى را زیر کاغذ رنگ شده گذاشته با مداد یا میله نوک تیز روى آن نقاشى کنند. طرح کشیده شده در اثر فشار بر روى صفحه زیرى منعکس خواهد شد.(1)

1ـ نک: انگجى. لیلى, ترکمان منوچهر, کارهاى دستى و هنرى کودکان, ص22.