حکیم باشى
نسخه براى پیشگیرى از کم خونى

 

 

 


تمایل به خوردن گل, مهر, گچ دیوار و ... بیشتر در زنان باردار دیده مى شود. در اطفال هم گل خوارى شایع است که باید هرچه زودتر درمان شود, زیرا به کم خونى آنها منجر خواهد شد. اگر خانم باردار مبتلا به ورم یا فشار خون نباشد, بعد از هر غذا چند دانه بادام یا پسته شور میل نماید.
یک نسخه
نمک 5 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
همه این مواد را نرم کوبیده و در 250 گرم عسل یا سکنجبین ریخته و روزانه یک قاشق مرباخورى استفاده شود.
یا اینکه روزى 5 گرم تخم کرفس را نرم کوبیده, در شربت عسل حل کرده, روزى سه مرتبه میل نمایید.
نسخه دیگر
زیره 5 گرم
مصطکى 5 گرم
زینان 10 گرم
مواد را نرم کوبیده, هر روز صبح ناشتا یک قاشق چایخورى مصرف نمایید.
منبع:
صانعى, صفدر. نسخه شفا (گل و گیاه), انتشارات حافظ نوین, تهران, 1378. صص40 ـ 239.