آینه محبت نامه هاى خانوادگى امام خمینى 7


آینه محبت
نامه هاى خانوادگى حضرت امام خمینى (7)

 

 

بسمه تعالى

 

دختر عزیزه ام, دیروز دو نامه از شما واصل, یکى تاریخ 13 و دیگرى تاریخ 22 شهر رمضان.
از سلامت شما بسیار خوشوقت شدم. از خداوند متعال خواستارم که همیشه خودتان و هرکس به شما بستگى دارد سلامت و سعادتمند باشند. از خبر آقاى اعرابى و آقاى اشراقى خوشوقت شدم. معلوم مى شود امسال ان شإ الله آشتى کنان است چون از قرار معلوم, خازنجون(1) هم با آقاى آقابزرگ آشتى کردند. از آن هم خوشوقت شدم. امید است آقاى عموهم با خانمشان صلح کنند. صلح و صفا از نعمتهاى بزرگ الهى است که شاید عوض نداشته باشد. امید است آقاى اشراقى با اینجانب هم صلح کنند که موجب راحتى روح من در این آخر عمر شود. سلام خدمت آقاى اعرابى و آقاى اشراقى و خانم فرشته(2) برسانید. از صدیقه(3) عزیزه ام هم کاغذى داشتم جواب نوشتم, ان شإ الله رسیده است. از خانم(4) مدتى است کاغذ ندارم. خبر سلامتش را به واسطه مى شنوم. لابد زیادى دید و بازدید موجب فراموشى شده است. به همه خانمها سلام برسانید. به احمد(5) بگویید یک عکس از خودش و بچه اش بفرستد. اقلیما(6) سلام مى رساند. والسلام علیک.
شب 7 شوال 92 ,پدرت
پى نوشت :
* مشخصات نامه: زمان: 23 آبان 1351, شب 7 شوال ;1392 مکان: نجف اشرف; مخاطب: مصطفوى, فریده ـ قم .
1ـ خانم خازن الملوک, مادر همسر امام خمینى است.
2ـ نوه امام خمینى.
3ـ دختر امام خمینى.
4ـ همسر امام خمینى, که در این زمان براى دیدار فرزندان و بستگانش از نجف به ایران آمده بود.
5ـ آقاى سید احمد خمینى.
6 ـ مستخدم بیت امام در نجف.