قلاب بافى دو نمونه رومیزی

نویسنده


قلاب بافى
دو نمونه رومیزى

 

س. رستمى

 

 

 

((رومیزى شماره یک))
لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى المپیوسOLYMPUS) ) سفیدرنگ, شماره 40 (801) به میزان 25 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به قطر 29 سانتى متر

O طرز بافت:
ابتدا یک حلقه درست کنید. رج اول را با 1 زنجیره و 8 بافت نیم لایى بافته و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 1 زنجیره (1 بافت نیم لایى 18 زنجیره) بافته و این عمل را تا انتها 7 بار تکرار کرده و در انتها با 9 زنجیره و 1 بافت 6 دوبل, بافت رج دوم را به پایان برسانید و مطابق نقشه از رج سوم تا انتهاى رج بیست و سوم با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل و نیم لایى بافت رومیزى را به پایان برسانید.

((رومیزى شماره دو))

لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى سفیدرنگ, شماره 40 (298) به میزان 240 گرم
تک میل قلاب, شماره 8
اندازه نهایى: رومیزى به مشخصات 102*109 سانتى متر

O طرز بافت:
بافت رومیزى مدل 4 همانند مدل شماره 3 بوده منتها به جاى بافت 1 موتیف 19 موتیف بافته و با بافت نیم لایى موتیفها را به یکدیگر مطابق نقشه وصل نموده و در انتها 6 رج به صورت حاشیه دور تا دور رومیزى با فواصل زنجیره اى و بافت دوبل بافته و بافت رومیزى را به پایان برسانید.