قلاب بافـــی طرز بافت دو نوع رومیزی

نویسنده


قلاب بافى
دو نمونه رومیزى

 

س. رستمى

 

 

 

((رومیزى شماره یک))
لوازم مورد نیاز
نخ قلاب بافى المپیوسOLYMPUS) ) سفیدرنگ (1), به میزان 320 گرم
تک میل قلاب, شماره 2
اندازه نهایى: رومیزى به قطر 120 سانتى متر

 طرز بافت:
ابتدا با 8 زنجیره یک حلقه درست کنید و در انتها با 1 بافت شل, بافت حلقه را به پایان برسانید. رج اول را با 3 زنجیره و 24 بافت دوبل بافته و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج اول را به پایان برسانید. رج دوم را با 3 زنجیره (1 بافت دوبل, 1 زنجیره) بافته و این عمل را تا انتها 23 بار تکرار کرده و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج دوم را به پایان ببرید. رج سوم را با 3 زنجیره (2 زنجیره, 1 بافت دوبل) بافته و این عمل را تا انتها 23 بار تکرار نمایید و در انتها با 1 بافت شل بافت رج سوم را به پایان ببرید و مطابق الگوى اصلى مدل و نقشه از رج چهارم تا انتهاى رج 84 با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل, رومیزى را بافته و بافت رومیزى را به پایان برسانید.

((رومیزى شماره دو))
لوازم مورد نیاز
 نخ قلاب بافى المپیوسOLYMPUS) ) سفیدرنگ شماره 40, به میزان 200 گرم
 تک میل قلاب, شماره 8
 اندازه نهایى: رومیزى به قطر 75 سانتى متر

 طرز بافت:
ابتدا یک حلقه درست کنید, رج اول را با 3 زنجیره و 24 بافت دوبل بافته و در انتها با 1 بافت شل بافت رج اول را به پایان برسانید, رج دوم را با 3 زنجیره (3 زنجیره, 1 بافت دوبل) بافته و این عمل را تا انتها 11 بار تکرار کرده و در انتها با 3 زنجیره و 1 بافت شل بافت رج دوم را به پایان برسانید. رج سوم را با 3 زنجیره, 2 بافت دوبل (3 زنجبره, 3 بافت دوبل) بافته و این عمل را 11 بار تکرار کرده و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج سوم را به پایان برسانید و مطابق نقشه و الگوى اصلى مدل از رج چهارم تا انتهاى رج 71 با فواصل زنجیره اى و بافت نیم لایى و دوبل بافت رومیزى را به پایان برسانید.